Pagalba

Informacija ir naujienos apie žinomus ir sprendžiamus sutrikimus (spauskite čia)

Turinys:

1. Vartotojų vadovai

2. Bendrieji pagalbos ir konsultacijų kontaktai

3. Bendroji pagalbos dėl GPAIS naudojimo teikimo tvarka

4. Terminų atmintinė ir dažniausiai pasitaikančios klaidos

Informacija dėl metinių ataskaitų:

Informuojame, kad pateikus atliekų susidarymo/tvarkymo ar gaminių/pakuočių tiekimo rinkai metinę ataskaitą per GPAIS sistemą ji automatiškai įgauna būseną "vertinama".

Norint ataskaitą pataisyti, reikalingas rankinis AAA specialistų veiksmas  - ataskaitos atmetimas. Ataskaitos atmetamos per 1-2 darbo dienas. Prašymus atmesti ataskaitas koregavimui prašome siųsti el. paštu atlieku.ataskaitos@aaa.am.lt, el. laiške nurodant:

  • įmonės kodą ir pavadinimą;
  • ataskaitos tipą (atliekų susidarymo ataskaita; atliekų tvarkymo ataskaita; gaminių (nurodomas konkretus gaminių srautas) tiekimo rinkai ataskaita; pakuočių tiekimo rinkai ataskaita), metus;
  • atliekų susidarymo ar tvarkymo vietos pavadinimą ir adresą.

Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, norinti pakoreguoti suvestines ir iš naujo pateikti metinę ataskaitą:

1) Pasirinkti norimą taisyti ketvirčio suvestinę;
2) spausti "žurnalas" >> "koreguoti žurnalą" mygtuką;
3) koreguoti žurnale duomenis;
4) Formuoti ir tvirtinti suvestinę;
5) Spausti "Nauja metinė ataskaita";
6) Pateikti ataskaitą.

Atkreipiame dėmesį kad patvirtintos ar suformuotos suvestinės bei suformuotos ataskaitos nėra atmetamos. Esant šioms dokumentų būsenoms vartotojai gali koreguoti visų ketvirčių duomenis, performuoti suvestines bei performuoti ataskaitą, jei ataskaita nepateikta vertinimui.

 

Bendrieji kontaktai:

Konsultavimo telefonu GPAIS klausimais valandos:

I-IV 14-16 val., V 13-14:30 val.

 

Tema

Telefono numeris

Registracija Gamintojų/importuotojų sąvade

8 706 62 027; 8 706 68 076; 8 706 62 026

Metinių vidaus rinkai tiekiamų gaminių  ir pakuočių apskaitos ataskaitų teikimas ir taisymas

8 706 62 027; 8 706 68 076; 8 706 62 020

Metinių atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ataskaitų teikimas ir taisymas

8 706 62 027; 8 706 68 076; 8 706 62 026

Savivaldybių, Regionų plėtros tarybų teikiamų ataskaitų apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemas savivaldybėse ir regionuose teikimas ir taisymas

8 695 46526;

MBA, MA/Sąvartynų ataskaitų dėl mišrių komunalinių atliekų sudėties ir BSA kiekio vertinimo teikimas ir taisymas

8 695 46526;

Tarpvalstybinių atliekų vežimo dokumentų teikimas ir taisymas

8 706 68 071;  8 706 68 056

Transporto priemonių techninės priežiūros deklaracijų teikimas ir taisymas

8 706 68 056; 

Duomenų apie PCB turinčią įrangą teikimas ir taisymas

8 706 68 076;

 

I-V 9-10 val.

 

Gaminių ir prekinių vienetų sąrašo pildymas ir taisymas (AAD)

8 611 56553;  8 610 00480

8 659 294678 680 997168 614 99481;

8 659 67428;

Atliekų tvarkymo sutarčių tarp atliekų turėtojų ir atliekų tvarkytojų sudarymas ir jų suvedimas į GPAIS (AAD)

8 694 253898 617 38832;  8 686 83377;

8 614 42001;  8 686 101548 659 09352;

Atliekų lydraščių pildymas (AAD)

8 694 25389;  8 617 38832;  8 686 83377

8 614 420018 686 101548 659 09352;

Gaminių ir pakuočių apskaitos žurnalų pildymas ir taisymas, suvestinių teikimas ir taisymas

(AAD)

8 611 56553;  8 610 00480;

8 659 29467;  8 680 997168 614 99481;

8 659 67428;

Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos žurnalų pildymas ir taisymas, suvestinių teikimas ir taisymas (AAD)

8 694 25389;  8 617 38832;  8 686 83377;

8 614 42001;  8 686 101548 659 09352;

Atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų pildymas ir taisymas (AAD)

8 694 25389;  8 617 38832;  8 686 83377

8 614 42001;  8 686 101548 659 09352;

 

Bendroji tvarka naudojantis GPAIS pagalbos tarnyba

Jei susiduriate su problema naudodami GPAIS – rekomenduojame pirmiausia patikrinti informaciją interneto tinklapiuose www.gamta.lt, https://www.gpais.eu/gpais-naujienos, kuriuose teikiami  pranešimai apie GPAIS veiklos sutrikimus ar kitas GPAIS technines kliūtis, galbūt apie Jums aktualų sutrikimą duomenys jau mums pateikti ir klausimas jau nagrinėjamas.


Jei nurodytuose tinklapiuose nerandate pranešimo apie sutrikimą ar techninę kliūtį, su kuriuo (kuriais) susidūrėte, praneškite apie sutrikimą el. paštu pagalba@gpais.eu.

 

Pranešimą el. paštu galite teikti ir tuo atveju, jei manote, kad turite papildomos informacijos, susijusios su GPAIS veiklos sutrikimu ar technine kliūtimi, apie kurį (kuriuos) yra viešai paskelbta.


Teikdami pranešimus apie GPAIS veiklos sutrikimus, kuo tiksliau apibūdinkite sutrikimą, su kuriuo susidūrėte, aprašykite Jūsų IS atliktų veiksmų seką, pridėkite ekranvaizdžius, nurodykite laiką, kada pastebėjote sutrikimą, jei žinote, aprašykite, kokių veiksmų, teisės aktais priskirtų įpareigojimų negalite atlikti (pvz. „vėluojame teikti ataskaitą XX dienų“).


Sutrikimais turėtumėte laikyti ir mus informuoti apie Jums žinomus šiuos atvejus:
•    neautorizuotą prisijungimą (įskaitant ir tyčinį ir netyčinį), neautorizuotą elektroninės informacijos, kito naudotojo prisijungimo duomenų naudojimą, atskleidimą, pakeitimą ar sunaikinimą;
•    galimybes neteisėtai prieiti prie informacinių technologijų sistemos ar jos dalių (pvz. pastebėjote, kad galite matyti ne savo paskyrą);
•    nesėkmingą bandymą pasiekti IS teikiamas elektronines paslaugas (pvz. Jums neleidžia prisijungti prie sistemos, neaktyvūs laukeliai, turintys leisti Jums patvirtinti atliktus veiksmus, paslaugas pasiekiate, tačiau sugaištate daug laiko);
•    taikomų apsaugos priemonių pažeidimus ar trūkumus;
•    techninės įrangos ar duomenų, leidžiančių prisijungti prie Registro, IS, praradimą, kai galimai techninę įrangą ar duomenis gali perimti trečiosios šalys (vagystės, prisijungimui naudojamų duomenų pametimas);
•    įsilaužimą į kompiuterinę sistemą.

Visi pranešimai yra automatiškai registruojami sistemoje.


Teikdami pranešimus (paklausimus, pranešimus apie veikimo sutrikimus ar problemas) el. paštu pagalba@gpais.eu įsitikinkite, kad:
Jūsų pranešime yra Jūsų kontaktiniai duomenys
: nurodykite savo vardą, pavardę, atstovaujamą įmonę, telefono Nr., kuriuo, esant poreikiui galima su Jumis susisiekti.
Atsakymai Jums bus teikiami el. paštu, kurį naudodami pateikėte pranešimą.

Jei kreipiatės prašydami pateikti, patikslinti duomenis, susijusius su kitais fiziniais asmenimis arba, jei esate informuoti, numanote, kad duomenys yra susiję su įmonės, apie kurią teiraujatės, komercine paslaptimi, kad Jūsų pranešimą galėtume nagrinėti, turite būti asmuo, paskirtas atstovauti fizinius ar juridinius asmenis informacinėje sistemoje, arba su pranešimu (paklausimu) turėtumėte iš karto pateikti Jūsų atstovavimo teisę patvirtinantį dokumentą.


Pranešimai nagrinėjami tiek, kiek jie susiję su GPAIS paskirtimi, apibrėžta GPAIS nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-12-20 įsakymu Nr. D1-976 (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/73522d60723711e3b29084acd991add8/wYbESqnbti).


Jei nesate asmuo, įpareigotas teikti duomenis GPAIS ar asmuo, naudojantis GPAIS tvarkomus atliekų, gaminių, pakuočių apskaitos duomenis ar norite pateikti siūlymus kitais, GPAIS netvarkomais atliekų srities klausimais (pvz. poveikio aplinkai vertinimo, TIPK, taršos leidimų išdavimo klausimai, klausimai, susiję su Atliekų tvarkymo įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje išvardytomis atliekomis), prašome paklausimus teikti institucijoms, atsakingoms dėl Jums aktualių klausimų, jų bendraisiais kontaktais:


•    Aplinkos apsaugos agentūra, el. paštas: aaa@aaa.am.lt, Tel. Nr. 8 706 62 008, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius, Lietuva (poveikio aplinkai vertinimo, TIPK, taršos leidimų išdavimo klausimai, bendrieji su GPAIS paskirtimi nesusiję atliekų tvarkymo klausimai);
•    Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, el. paštas: info@am.lt, Tel. Nr. +370 706 63661, A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius, Lietuva (atliekų valdymo srities politikos formavimo klausimai);
•    Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, el. paštas: info@aad.am.lt, Tel. Nr. (8 5) 216 3385, Smolensko g. 15, 03201 Vilnius (pranešimai dėl pastebėtų aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimų, paklausimai dėl taikytinų poveikio priemonių – baudų, veiklos ribojimo ir pan.).


Į Jūsų pranešimus, pateiktus pagalba@gpais.eu, siekiame operatyviai reaguoti – per  3 darbo dienas įvertiname Jūsų pranešime (paklausime) pateiktą informaciją, jei pranešimas pateiktas dėl sutrikimo, nustatome jo svarbą, perduodame Jūsų pranešimą nagrinėti atsakingiems specialistams. Pateikę pranešimą galite el. paštu sulaukti prašymų pateikti papildomą informaciją, sieksime informuoti Jus apie pranešime įvardinto sutrikimo nagrinėjimo terminus, pokyčius, apie Jūsų pareigų įgyvendinimo eigą, kol bus nagrinėjami duomenys dėl sutrikimo. Tokia informacija gali būti pateikta ir viešai, nesiunčiant Jums atskiro pranešimo (pvz. jeigu dauguma IS vartotojų negali pasiekti sistemos), kiek tai nepažeidžia Jūsų IS tvarkomų duomenų konfidencialumo. Jei sutrikimas susijęs išimtinai su vienu subjektu (sistemos vartotoju), informacija dėl įvykusio sutrikimo ir jo tyrimo, šalinimo eigos bus teikiama tik konkrečiam subjektui ir aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančiai institucijai (Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos).


Nustatę, kad pateikėte pranešimą apie kritinės svarbos sutrikimą, veiksmus siekdami pašalinti sutrikimą pradėsime nedelsiant. Pranešimu apie kritinės svarbos sutrikimą laikytini pranešimai, kuriuose informuojama apie GPAIS visišką ar dalinį neveikimą, dėl kurio sutrinka vienos (arba kelių) funkcijų vykdymas, ir iš anksto nenumatytos galimybės tą (tas) funkcijas atlikti kitaip arba jų vykdymą atidėti iki tol, kol veiklos sutrikimas bus pašalintas; kai žinoma ar kyla pagrįstų įtarimų, kad galimai yra grėsmė GPAIS tvarkomų asmens duomenų saugai. Kritinės svarbos sutrikimų sąrašas pavyzdinis, numatoma jį tikslinti.

 

Aktuali informacija:

Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašas, numatantis "atsarginius" veiksmus, leidžiančius Jums įgyvendinti pareigas vesti apskaitas ir atsiskaityti, kai pranešta dėl GPAIS laikinų veiklos sutrikimų ir laikinai neveikia informacinė sistema ar jos dalys

 

Mokymų medžiaga

MK1 Gaminių, pakuočių tiekimo rinkai apskaita.pdf

MK2 Atliekų vežimo lydraščių ir atliekų tvarkymo apskaitos dokumentų rengimas.pdf

MK3 Atliekų vežimo lydraščių ir atliekų susidarymo apskaitos dokumentų rengimas.pdf

MK4 Atliekų sutvarkymą irodančių dokumentų rengimas.pdf

GII organizacijų ir užstato administratorių mokymo medžiaga.pptx

Tarpvalstybinių atliekų vežimų dokumentų rengimas

Mokymų medžiaga savivaldybėms

Mokymų medžiaga Regionų plėtros taryboms

 

Vartotojų vadovai

Atliekų susidarymas

Atliekų tvarkymas

Gamintojai ir importuotojai (pakuočių, alyvų, apmokestinamųjų gaminių, TP, baterijų apskaita)

Gamintojų ir importuotojų atliekų tvarkymo organizavimas

Gamintojai ir importuotojai (Producers and Importers, English manual)

GII organizacijos ir USAD

Įrodančių dokumentų rengimas

Tarpvalstybiniai atliekų vežimai

Kitų ataskaitų (MBA/MA, Savivaldybių, Energijos gamybos, PCB) pildymas ir teikimas

 

Integracija su verslo valdymo sistema (VVS)

VVS projektavimo dokumentas.pdf

VVS vartotojo vadovas.pdf

VVS vartotojo vadovas (EN).pdf