Pagalba

Informacija ir naujienos apie žinomus ir sprendžiamus sutrikimus (spauskite čia)

Turinys:

1. Naudotojų vadovai

2. Bendrieji pagalbos ir konsultacijų kontaktai

3. Bendroji pagalbos dėl GPAIS naudojimo teikimo tvarka: kaip pranešti apie GPAIS sutrikimą?

4. Terminų atmintinė ir dažniausiai pasitaikančios klaidos

5. GPAIS Pagalbos tarnybos žinių bazė

Informacija dėl metinių ataskaitų:

Informuojame, kad pateikus atliekų susidarymo/tvarkymo ar gaminių/pakuočių tiekimo rinkai metinę ataskaitą per GPAIS sistemą ji automatiškai įgauna būseną "vertinama".

Norint ataskaitą pataisyti, reikalingas rankinis AAA specialistų veiksmas  - ataskaitos atmetimas. Ataskaitos atmetamos per 1-2 darbo dienas. Prašymus atmesti ataskaitas koregavimui prašome siųsti el. paštu atlieku.ataskaitos@gamta.lt, el. laiške nurodant:

  • įmonės kodą ir pavadinimą;
  • ataskaitos tipą (atliekų susidarymo ataskaita; atliekų tvarkymo ataskaita; gaminių (nurodomas konkretus gaminių srautas) tiekimo rinkai ataskaita; pakuočių tiekimo rinkai ataskaita), metus;
  • atliekų susidarymo ar tvarkymo vietos pavadinimą ir adresą.

Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, norinti pakoreguoti suvestines ir iš naujo pateikti metinę ataskaitą:

1) Pasirinkti norimą taisyti ketvirčio suvestinę;
2) spausti "žurnalas" >> "koreguoti žurnalą" mygtuką;
3) koreguoti žurnale duomenis;
4) Formuoti ir tvirtinti suvestinę;
5) Spausti "Nauja metinė ataskaita";
6) Pateikti ataskaitą.

Atkreipiame dėmesį kad patvirtintos ar suformuotos suvestinės bei suformuotos ataskaitos nėra atmetamos. Esant šioms dokumentų būsenoms vartotojai gali koreguoti visų ketvirčių duomenis, performuoti suvestines bei performuoti ataskaitą, jei ataskaita nepateikta vertinimui.

 

Bendrieji kontaktai:

 

Konsultavimo telefonu GPAIS klausimais valandos:

I-IV 14-16 val., V 13-14:30 val.

 

Tema

Telefono numeris

Vidaus rinkai tiekiamų gaminių (alyvos; transporto priemonių (TP); įmontuotų  akumuliatorių (baterijų) TP) apskaitos metinių ataskaitų teikimas ir taisymas 8 698 13049; 8 665 51958
Vidaus rinkai tiekiamų gaminių (elektros ir elektroninės įrangos; apmokestinamųjų gaminių; baterijų ir akumuliatorių) apskaitos metinių ataskaitų teikimas ir taisymas 8 665 51958; 8 698 13049
Vidaus rinkai tiekiamų pakuočių apskaitos metinių ataskaitų teikimas ir taisymas 8 665 48259; 8 665 51958; 8 698 13049
Gamintojų ir importuotojų sąvadas 8 665 51958; 8 698 13049
Atliekų susidarymo ir atliekų tvarkymo apskaitos metinių ataskaitų teikimas ir taisymas 8 698 13049; 8 665 51958; 8 669 35332
Savivaldybių, Regionų plėtros tarybų teikiamų ataskaitų apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemas savivaldybėse ir regionuose teikimas ir taisymas 8 669 35332
MBA, MA/Sąvartynų ataskaitų dėl mišrių komunalinių atliekų sudėties ir BSA kiekio vertinimo teikimas ir taisymas 8 669 35332
Tarpvalstybinių atliekų vežimo dokumentų teikimas ir taisymas (importas) 8 620 87937 (importas)
Tarpvalstybinių atliekų vežimo dokumentų teikimas ir taisymas (tranzitas)
8 614 79839 (tranzitas)
Tarpvalstybinių atliekų vežimo dokumentų teikimas ir taisymas (eksportas) 8 667 85443 (eksportas)

Transporto priemonių techninės priežiūros deklaracijų teikimas ir taisymas

8 698 13049; 8 665 51958; 8 669 35332
Duomenų apie PCB turinčią įrangą teikimas ir taisymas 8 698 13049; 8 665 51958
Gamintojų ir importuotojų organizacijų veiklos dokumentų teikimas ir taisymas 8 618 40427
Užstato sistemos administratoriaus veiklos dokumentų teikimas ir taisymas 8 618 40427
   
I-V 9-12 val.  
Tema Telefono numeris
Gaminių ir prekinių vienetų sąrašo pildymas ir taisymas (AAD) 8 700 02022 Rinktis 6 temą, 3 potemę
Atliekų tvarkymo sutarčių tarp atliekų turėtojų ir atliekų tvarkytojų sudarymas ir jų suvedimas į GPAIS (AAD) 8 700 02022 Rinktis 6 temą, 2 potemę
Atliekų lydraščių pildymas (AAD) 8 700 02022 Rinktis 6 temą, 2 potemę
Gaminių ir pakuočių apskaitos žurnalų pildymas ir taisymas, suvestinių teikimas ir taisymas (AAD) 8 700 02022 Rinktis 6 temą, 3 potemę
Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos žurnalų pildymas ir taisymas, suvestinių teikimas ir taisymas (AAD) 8 700 02022 Rinktis 6 temą, 2 potemę
Atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų pildymas ir taisymas (AAD) 8 700 02022 Rinktis 6 temą, 2 potemę

 

 

Kaip pranešti apie GPAIS sutrikimą?

Jei susiduriate su problema naudodami GPAIS – rekomenduojame pirmiausia patikrinti informaciją interneto tinklapiuose www.gamta.lt, https://www.gpais.eu/gpais-naujienos, kuriuose teikiami pranešimai apie GPAIS veiklos sutrikimus ar kitas GPAIS technines kliūtis, galbūt apie Jums aktualų sutrikimą duomenys jau mums pateikti ir klausimas jau nagrinėjamas.


Jei nurodytuose tinklapiuose nerandate pranešimo apie sutrikimą ar techninę kliūtį, su kuriuo (kuriais) susidūrėte,

praneškite apie sutrikimą vienu iš šių būdų:

1. prisijungę prie GPAIS Pagalbos tarnybos informacinės sistemos per šią nuorodą: https://it.aplinka.lt/servicedesk/customer/portal/2

Atvertę nuorodą matysite prisijungimo langą:

Jei niekada nerašėte mums el. paštu, nurodytu 2 punkte, ar nebuvote prisijungę, rinkitės Sign up for an account

Jei jau esate rašę mums dėl GPAIS sutrikimų / kai sukuriate paskyrą (Sign up) Jūsų prisijungimo (Log in) duomenys prie nuorodos yra šie: vartotojo vardas (username) - Jūsų el. paštas, slaptažodis - Jūsų pasirinktas.

2. el. paštu pagalba@gpais.eu.

KVIEČIAME naudotis prisijungimu prie GPAIS Pagalbos tarnybos informacinės sistemos: tai leis pateikti Jums klausimus pagal atskiras temas, pagal klausimo sritį aiškiai matysite pirminę pagalbą suteikiančią informaciją ir kokią būtiną informaciją turėtumėte pateikti ir taip sutrumpės nagrinėjimo terminas, prisijungę vienoje vietoje rasite savo teiktus klausimus - atsakymus dėl GPAIS, o atsakymai Jus toliau pasieks patogiai - Jūsų el. paštu.

Teikdami pranešimus apie GPAIS veiklos sutrikimus, kuo tiksliau apibūdinkite sutrikimą, su kuriuo susidūrėte, aprašykite Jūsų atliktų veiksmų seką, pridėkite ekranvaizdžius, nurodykite laiką, kada pastebėjote sutrikimą, jei žinote, aprašykite, kokių veiksmų, teisės aktais priskirtų įpareigojimų negalite atlikti (pvz. „vėluojame teikti ataskaitą XX dienų“).

Pranešimą galite teikti ir tuo atveju, jei manote, kad turite papildomos informacijos, susijusios su GPAIS veiklos sutrikimu ar technine kliūtimi, apie kurį (kuriuos) yra viešai paskelbta.


Sutrikimais turėtumėte laikyti ir mus informuoti apie Jums žinomus šiuos atvejus:
•    neautorizuotą prisijungimą (įskaitant ir tyčinį ir netyčinį), neautorizuotą elektroninės informacijos, kito naudotojo prisijungimo duomenų naudojimą, atskleidimą, pakeitimą ar sunaikinimą;
•    galimybes neteisėtai prieiti prie informacinių technologijų sistemos ar jos dalių (pvz. pastebėjote, kad galite matyti ne savo paskyrą);
•    nesėkmingą bandymą pasiekti IS teikiamas elektronines paslaugas (pvz. Jums neleidžia prisijungti prie sistemos, neaktyvūs laukeliai, turintys leisti Jums patvirtinti atliktus veiksmus, paslaugas pasiekiate, tačiau sugaištate daug laiko);
•    taikomų apsaugos priemonių pažeidimus ar trūkumus;
•    techninės įrangos ar duomenų, leidžiančių prisijungti prie Registro, IS, praradimą, kai galimai techninę įrangą ar duomenis gali perimti trečiosios šalys (vagystės, prisijungimui naudojamų duomenų pametimas);
•    įsilaužimą į kompiuterinę sistemą.

Visi pranešimai yra automatiškai registruojami sistemoje.


Teikdami pranešimus (paklausimus, pranešimus apie veikimo sutrikimus ar problemas) įsitikinkite, kad:
Jūsų pranešime yra Jūsų kontaktiniai duomenys
: nurodykite savo vardą, pavardę, atstovaujamą įmonę, telefono Nr., kuriuo, esant poreikiui galima su Jumis susisiekti.
Atsakymai Jums bus teikiami el. paštu, kurį naudodami pateikėte pranešimą.

Jei kreipiatės prašydami pateikti, patikslinti duomenis, susijusius su kitais fiziniais asmenimis arba, jei esate informuoti, numanote, kad duomenys yra susiję su įmonės, apie kurią teiraujatės, komercine paslaptimi, kad Jūsų pranešimą galėtume nagrinėti, turite būti asmuo, paskirtas atstovauti fizinius ar juridinius asmenis informacinėje sistemoje, arba su pranešimu (paklausimu) turėtumėte iš karto pateikti Jūsų atstovavimo teisę patvirtinantį dokumentą.


Pranešimai nagrinėjami tiek, kiek jie susiję su GPAIS paskirtimi, apibrėžta GPAIS nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-12-20 įsakymu Nr. D1-976 (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/73522d60723711e3b29084acd991add8/wYbESqnbti).


Jei nesate asmuo, įpareigotas teikti duomenis GPAIS ar asmuo, naudojantis GPAIS tvarkomus atliekų, gaminių, pakuočių apskaitos duomenis ar norite pateikti siūlymus kitais, GPAIS netvarkomais atliekų srities klausimais (pvz. poveikio aplinkai vertinimo, TIPK, taršos leidimų išdavimo klausimai, klausimai, susiję su Atliekų tvarkymo įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje išvardytomis atliekomis), prašome paklausimus teikti institucijoms, atsakingoms dėl Jums aktualių klausimų, jų bendraisiais kontaktais:


•    Aplinkos apsaugos agentūra, el. paštas: aaa@aaa.am.lt, Tel. Nr. 8 706 62 008, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius, Lietuva (poveikio aplinkai vertinimo, TIPK, taršos leidimų išdavimo klausimai, bendrieji su GPAIS paskirtimi nesusiję atliekų tvarkymo klausimai);
•    Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, el. paštas: info@am.lt, Tel. Nr. +370 626 22252, A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius, Lietuva (atliekų valdymo srities politikos formavimo klausimai);
•    Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, el. paštas: info@aad.am.lt, Tel. Nr. (8 5) 216 3385, Smolensko g. 15, 03201 Vilnius (pranešimai dėl pastebėtų aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimų, paklausimai dėl taikytinų poveikio priemonių – baudų, veiklos ribojimo ir pan.).


Į Jūsų pranešimus siekiame operatyviai reaguoti: įvertiname Jūsų pranešime (paklausime) pateiktą informaciją, jei pranešimas pateiktas dėl sutrikimo, nustatome jo svarbą ir perduodame Jūsų pranešimą nagrinėti atsakingiems specialistams.

Nustatę, kad pateikėte pranešimą apie kritinės svarbos sutrikimą, veiksmus siekdami pašalinti sutrikimą pradėsime nedelsiant.

Galima Jūsų pranešimų nagrinėjimo trukmė:

Sistemos sutrikimų klausimus siekiame išspręsti kuo greičiau - kritinių incidentų atveju per kelias artimiausias valandas, kitų sutrikimų - naudojimosi sistema klaidų atvejais - per 1-3 darbo dienas, tačiau sudėtingais atvejais šie terminai gali būti ilgesni.

Jei pateikiate klausimą dėl to, kaip tinkamai laikytis teisės aktų reikalavimų (veiklos turinio klausimai) - atsakymai teikiami per 10-30 darbo dienų ar ilgiau, priklausomai nuo pateiktų klausimų apimties, poreikio gauti informaciją iš kitų atsakingų institucijų. Bendradarbiaukime: esant skubiems atvejams prašytume apie tai įspėti taip pat rekomenduotume, kad savo situaciją apibūdintumėte kuo trumpiau ir tiksliau - taip greičiau suprasime Jūsų poreikius. Ačiū, kad mumis pasitikite!

Pateikę pranešimą galite el. paštu sulaukti prašymų pateikti papildomą informaciją, sieksime informuoti Jus apie pranešime įvardinto sutrikimo nagrinėjimo terminus, pokyčius, apie Jūsų pareigų įgyvendinimo eigą, kol bus nagrinėjami duomenys dėl sutrikimo. Tokia informacija gali būti pateikta ir viešai, nesiunčiant Jums atskiro pranešimo (pvz. jeigu dauguma IS vartotojų negali pasiekti sistemos), kiek tai nepažeidžia Jūsų IS tvarkomų duomenų konfidencialumo. Jei sutrikimas susijęs išimtinai su vienu subjektu (sistemos vartotoju), informacija dėl įvykusio sutrikimo ir jo tyrimo, šalinimo eigos bus teikiama tik konkrečiam subjektui ir aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančiai institucijai (Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos).


Pranešimu apie kritinės svarbos sutrikimą laikytini pranešimai, kuriuose informuojama apie GPAIS visišką ar dalinį neveikimą, dėl kurio sutrinka vienos (arba kelių) funkcijų vykdymas, ir iš anksto nenumatytos galimybės tą (tas) funkcijas atlikti kitaip arba jų vykdymą atidėti iki tol, kol veiklos sutrikimas bus pašalintas; kai žinoma ar kyla pagrįstų įtarimų, kad galimai yra grėsmė GPAIS tvarkomų asmens duomenų saugai. Kritinės svarbos sutrikimų sąrašas pavyzdinis, numatoma jį tikslinti.

 

Aktuali informacija:

 

Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašas, numatantis "atsarginius" veiksmus, leidžiančius Jums įgyvendinti pareigas vesti apskaitas ir atsiskaityti, kai pranešta dėl GPAIS laikinų veiklos sutrikimų ir laikinai neveikia informacinė sistema ar jos dalys

 

Naudotojų vadovai

Atliekų susidarymo apskaita

Atliekų tvarkymo apskaita

Gamintojai ir importuotojai

GII atliekų tvarkymo organizavimas

GII organizacijos ir USAD

Įrodančių dokumentų rengimas

Savivaldybių ir kitos ataskaitos

Tarpvalstybiniai atliekų vežimai

 

User manuals (EN)

Waste generating accounting (EN)

Waste management accounting (EN)

Producers and importers (EN)

Transboundary waste transportation (EN)

ERP user guide (EN)

 

Integracija su verslo valdymo sistema (VVS)

VVS projektavimo dokumentas.pdf

VVS vartotojo vadovas.pdf