Naujienos

2024-07-19 Informuojame apie diegimą į GPAIS gamybinę aplinką

Sudiegtas įrodančių dokumentų funkcionalumas, leidžiantis atspausdinti įrodančius dokumentus.

 

2024-06-21 Dėl tarptautinių atliekų vežimų funkcijų perdavimo kitai institucijai

Nuo 2024 m. liepos 1 d. Lietuvos kompetentingos institucijos funkcijos dėl Tarpvalstybinių atliekų vežimų pilna apimtimi yra perduodamos Aplinkos apsaugos departamentui prie LR Aplinkos ministerijos. Aplinkos apsaugos agentūra šių funkcijų nebevykdys.

Svarbu! Kadangi GPAIS pildant atliekų eksporto judėjimo dokumentuose informaciją apie atliekų gavimą ir atliekų sutvarkymą ir importo judėjimo dokumentuose informaciją apie atliekų gavimą yra pridedamas IB priedas, prašome Departamentui el. p. wasteshipments@aad.am.lt nebesiųsti šių dokumentų kopijų.

Atsižvelgiant į tai, kad atliekų importo judėjimo dokumentų kopijų apie atliekų sutvarkymą GPAIS nėra galimybės prisegti, prašome šiuos dokumentus pateikti įprasta tvarka el. p. wasteshipments@aad.am.lt.

Kitoms kompetentingoms institucijoms dokumentai turi būti siunčiami įprasta tvarka.

Nustačius klaidas kreiptis el. paštu pagalba@gpais.eu.

 

2024-05-30 Eksploatuoti netinkančių transporto priemonių sunaikinimo pažymėjimų funkcionalumų diegimas į GPAIS gamybinę aplinką

Informuojame, kad šiandien į GPAIS gamybinę aplinką bus diegiami šie ENTP sunaikinimo pažymėjimų patobulinimai:

 • ENTP sunaikinimo pažymėjimas suformuojamas iš karto ir tikslinant duomenis gali būti pergeneruojamas;
 • Prikabinus abiejų šalių pasirašytą ENTP sunaikinimo pažymėjimą pergeneruojama ir pažymėjimo informacija ir aktyvuojasi mygtukas "Patvirtinti";
 • Duomenų korekcijos galimos iki galutinio duomenų patvirtinimo;
 • Sugeneruoto ENTP sunaikinimo pažymėjimo dokumento pavadinimas yra sunaikinimo pažymėjimo numeris;
 • Kai sunaikinimo pažymėjimas nėra privalomas, panaikintas SDK kodo privalomumas.

Nustačius klaidų kreiptis el.paštu gpais@pagalba.eu.

 

2024-05-27 Informuojame apie diegimą į GPAIS gamybinę aplinką

·         Sudiegtas įrodančių dokumentų funkcionalumas, leidžiantis atšaukti priimtus įrodančius dokumentus.

·         Patikslinta įrodančio dokumento forma dėl kito panaudojimo apmokestinamiesiems gaminiams.

Nustačius klaidas prašome kreiptis el.paštu pagalba@gpais.eu.

 

2024-05-17 Informuojame apie lydraščių funkcionalumo taisymus

Iki šiol sistema leisdavo vykdyti lydraščius nesilaikant apskaitos taisyklių. Pagal atliekų tvarkymo taisykles, atliekų tvarkytojų lydraščiai turi būti suformuojami 1 d.d. iki vežimo net ir vežant atliekas į savo veiklavietes. Taisyklių punktas 42.1 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.38E37AB6E8E6/asr

 

2024-05-17 Informuojame apie veiklos vykdytojo, vykdančio transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, deklaracijos klaidos pataisymą

Informuojame, kad į GPAIS gamybinę aplinką buvo sudiegtas klaidos pataisymas, trugdęs teisingai pateikti veiklos vykdytojo deklracijas. 

Šiuo metu veiklos vykdytojo deklracijos formoje nurodžius dažymo kamerų kiekį "0", papildomos informacijos, nurodyti nebereikia.

 

2024-05-16 Informuojame apie diegimą į GPAIS gamybinę aplinką

Sudiegtas įrodančių dokumentų funkcionalumas rūšiuotojams, kurie rūšiavo komunalinio srauto atliekas ir proceso metu gavo pakuočių atliekas, išrašyti įrodančius dokumentus už likučius, t.y. praeitais metais išrūšiuotas atliekas. Kaip tinkamai išrašyti dokumentą galite rasti čia.

Nustačius klaidas prašome kreiptis el.paštu pagalba@gpais.eu.

 

2024-05-10 ATVR registracijos funkcijos ir vieša paieška pasiekiamos GPAIS

Pranešame, kad 2024-05-10 užbaigti ATVR pagrindinių funkcijų diegimo GPAIS darbai.
GPAIS nuo šiol pasiekiama:
atliekų tvarkytojų registracija (naujų tvarkymo vietų registracija, esamų atliekų tvarkytojų duomenų koregavimas);
atliekų tvarkytojų vieša paieška;
komunalinių sutarčių registracija.

(Pagal pastabas tobulinama paieška, kuri dar neveikia korektiškai)

Numatome, kad dar bus tvarkomi leidimų, išregistruotų tvarkymo vietų, adresų informacija, siekiama užtikrinti patogesnį naudojimąsi ir galimybes greitai užregistruoti atliekų tvarkymo veiklas ir užtikrinti teisėtą, patikimą jų vykdymą.
Apie ATVR funkcijas čia rasite instrukcijas ir rekomendacijas: GPAIS žinių bazė (įėję į nuorodą kairėje pasirinkite daugiau aktualių temų).

Konsultacijos dėl paraiškų teikimo, vertinimo, kada reikia registruotis ir kiti veiklos klausimai: kontaktai dėl ATVR konsultacijų

Dėl techninės pagalbos, pastebėtų klaidų sistemoje rašykite pagalba@gpais.eu

Ankstesnis ATVR puslapis nepasiekiamas ir nebus naudojamas.

 

2024-05-08 SVARBU dėl GPAIS atnaujinimo darbų 2024-05-10, penktadienį

2024-05-10 penktadienį 14 val. GPAIS bus nepasiekiamas dėl suplanuotų atnaujinimo darbų - bus diegiamos Atliekų tvarkytojų valstybės registro (ATVR) funkcijos.

GPAIS bus nepasiekiamas 2024-05-10 14 val. - 20 val. Pagal diegimo darbų eigą GPAIS gali būti dalinai pasiekiamas ir vėlesniu laiku ir (ar) 2024-05-11-12 (savaitgalį). Informacija bus atnaujinama GPAIS pagalbos tarnybos puslapyje (prie GPAIS pagalbos tarnybos puslapio, galite prisijungti įvedę el. pašto adresą) ir Aplinkos apsaugos agentūros puslapyje.

Atliekų vežimus prašome planuoti iš anksto ir neatidėti lydraščių rengimo įvardytoms valandoms 2024-05-10.

 

2024-05-01 Informacija atliekų tvarkytojams dėl Atliekų tvarkytojų valstybės registro funkcijų GPAIS gamybinėje aplinkoje

Planuojama, kad ATVR registracijos (paraiškų registruotis atliekų tvarkytoju, koreguoti registracijos duomenis) ir atliekų tvarkytojų viešos paieškos funkcijos bus pasiekiamos GPAIS nuo 2024 m. gegužės 13 d.

Aktualu subjektams, vykdantiems atliekų perdirbimo, naudojimo, šalinimo, paruošimo naudoti, vežimo, surinkimo, prekybos atliekomis ar tarpininkavimo dėl atliekų tvarkymo, veiklas.

SVARBU ir dėl šio pokyčio prašome atliekų tvarkytojų:

 • jei galite atidėti registracijos duomenų teikimą ar atnaujinimą - atlikite tą jau GPAIS.

           GPAIS registracijos formas galėsite pildyti paprasčiau, dalį tvarkymo veiklų galėsite užregistruoti automatiškai.

 • jei turite atnaujinti registracijos duomenis, pradėti vykdyti veiklą iki gegužės 13 d. - pateikite paraiškas įprasta tvarka (https://atvr.aplinka.lt/) iki gegužės 7 d. Primename, kad pagal dabartinio ATVR registracijos sąlygas paraiškos vertinamos 5 d.d., todėl vėliau nei gegužės 7 d. pateikusius paraiškas ATVR nukreipsime užpildyti paraiškos duomenis GPAIS.

Informacija apie ATVR atnaujintas funkcijas GPAIS, instrukcijos ruošiamos. Taip pat galite susipažinti su pristatymu dėl šio pakeitimo čia.

 

2024-04-30 Informacija dėl Transporto priemonių deklaracijų

Primename, kad nuo gegužės 1-os dienos įsigalios nauja Tansporto priemonių remonto paslaugų daklaracijos forma. Ją rasite GPAIS atliekų susidarymo vietos informacijoje. Aplinkos ministerijos išaiškinimu ši forma turi būti atnaujinta pas visus veiklos vykdytojus, tiek esamus, tiek naujus.

Nauja forma GPAIS sistemoje turi būti pateikta per du mėnesius nuo įsakymo „DĖL TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS, REMONTO, TECHNINĖS PAGALBOS IR PERDIRBIMO PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS, REIKALAVIMŲ ŠIUOS DARBUS ATLIEKANTIEMS ASMENIMS IR ŠIEMS DARBAMS KELIAMŲ APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ įsigaliojimo.

Daugiau informacijos rasite pačiame įsakyme: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d755d560da3211eda305cb3bdf2af4d8?jfwid=-r101d065e

 

2024-04-25 Informuojame apie gamintojų ir importuotojų duomenų eksporto funkcionalumo diegimą į GPAIS gamybinę aplinką

Informuojame, kad į GPAIS gamybinę aplinką buvo sudiegtas GII duomenų (žurnalų, sąrašų ir suvestinių) eksporto funkcionalumas.

Šiuo metu šio funkcionalumo diegimu siekiame užtikrinti vartotojų galimybę patiems iš sistemos pasiimti suvestus duomenis, tačiau tai nėra galutinė funkcionalumo versija ir yra ruošiamas antras diegimo etapas.

Savo pasiūlymus ir klaidas kaip visada prašome siųsti el.paštu pagalba@gpais.eu.

 

2024-04-24 Informuojame apie diegimą į GPAIS gamybinę aplinką

Įrodančiuose dokumentuose panaikintas laukas „Įkainis“. Rengiant dokumentus neturi atvaizduoti šio lauko, tačiau nustačius klaidas prašome kreiptis el.paštu pagalba@gpais.eu.

 

2024-04-11 Įvyko ATVR funkcijų GPAIS testinėje aplinkoje pristatymas atliekų tvarkytojams

Įvykusio pristatymo "ATVR funkcionalumai GPAIS aplinkoje" vaizdo įrašą ir medžiagą rasite čia.

Planuojama, kad registracijos (naujo tvarkytojo registracija, duomenų koregavimas, išregistravimas, komunalinių sutarčių registracija) ir viešos atliekų tvarkytojų paieškos fukcijos pradės veikti GPAIS 2024 m. gegužės mėn.

 

2024-04-02 Informuojame tabako filtrų modulio diegimą į GPAIS gamybinę aplinką ir mokymų pristatymus.

Informuojame, kad į GPAIS gamybinę aplinką buvo sudiegtas tabako filtrų ir filtrų skirtų naudoti kartu su tabako gaminiais modulis.

 • Modulio funkcionalumų pristatymą rasite čia
 • Veiklos vykdytojo, vykdančio transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, deklaracijos elektroninės formos ir jos pildymo pristatymą rasite čia.

 

2024-03-22 SVARBI informacija atliekų tvarkytojams:

2024. gegužės mėn. 1-2 savaitę planuojame Atliekų tvarkytojų valstybės registro funkcionalumus įdiegti GPAIS aplinkoje.
Pokyčiu siekiame užtikrinti, kad atliekų tvarkytojų duomenys būtų tvarkomi vienoje aplinkoje,
pritaikyti automatines priemones, leidžiančias atliekų tvarkymo veiklas užregistruoti greičiau,
optimizuoti ir gerinti registracijos proceso sąlygas, duomenų kokybę.
Apie tikslias diegimų datas informuosime papildomai.
Iki tol registracijos procesai vykdomi įprasta tvarka, ATVR aplinkoje.

Kviečiame:
2024 m. balandžio 11 d. 13.30 val. pristatymas "ATVR funkcionalumai GPAIS aplinkoje": registracijos nuoroda
Pristatymo metu supažindinsime su pagrindinėmis ATVR funkcijomis, jų įgyvendinimo GPAIS aplinkoje sąlygomis.
Informuosime apie susijusių tobulinimų eigą.

 

2024-03-22 Rekomendacija dėl prašymų gauti teises išrašyti atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus teikimo: numatomi tobulinimai

Prašymai gauti ar atnaujinti teises išrašyti atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus teikiami laikantis Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo nuostatų.
Planuojame šį procesą perkelti į elektroninę formą, kad prašymus teisėms gauti, pakeisti galėtumėte teikti GPAIS aplinkoje. Šį pokytį numatome įgyvendinti 2024 m. birželio - liepos mėn. Pokytis susijęs su ATVR funkcijų perkėlimu, dėl to maloniai prašome atliekų tvarkytojų planuoti numatomų gauti teisių poreikius ir kai juos esate apibrėžę, teikite prašymus nedelsdami, kovo - balandžio mėnesiais, nelaukdami artėjančio pusmečio termino įrodančių dokumentų išrašymui.
Tai palengvins suteiktų teisių duomenų perkėlimą.
Teisės rašytine tvarka bus suteikiamos ir sistemų tobulinimo metu, tačiau dėl ATVR ir GPAIS sujungimo gali vėluoti informacijos apie suteiktas teises atnaujinimas GPAIS.

 

2024-03-08 Informuojame apie diegimą į GPAIS gamybinę aplinką

 • Įrodančių dokumentų funkcionalumas, leidžiantis išrašyti gamintojui ar importuotojai (toliau – GII) įrodantį dokumentą, kai GII yra pats atliekų tvarkytojas, nereikalaujant pridėti sutartį.
 •  

2024-03-06 Informuojame apie diegimą į GPAIS gamybinę aplinką

Informuojame, šiandien į GPAIS buvo sudiegti šie klaidų pataisymai:

 • SDK unikalumo patikra, kuri tikrins ar tokiu SDK kodu į GPAIS nėra užregistruota ENTP;
 • Galimybė pašalinti ir pakartotinai įkelti „Dokumentą patvirtinantį įgaliojimą“ skiltyje „Priimtos ENTP“;
 • Techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančių paslaugų teikėjų sąrašo atvaizdavimas;
 • Atliekų darytojo veiklavietės registracija be e.formos pasirinkimo techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančioms įmonėms;

Nustačius klaidų prašome kreiptis el.paštu pagalba@gpais.eu.

 

2024-03-04 Informuojame apie klaidingai veikiančius GPAIS pranešimus

Informuojame, kad dėl nekorektiškai veikiančio GPAIS siunčiamų pranešimų funkcionalumo, kai kurie naudotojai kovo 2 dieną gavo klaidingus pranešimus. Problema yra žinoma ir sprendžiama visų pranešimų lygmenyje, prašome ignoruoti klaidingus pranešimus.

Apie planuojamus pokyčius informuosime atskirai GPAIS naujienose. 

 

2024-02-27 Informuojame apie  diegimą į GPAIS gamybinę aplinką

Informuojame, kad vakar vyko šie GPAIS funkcionalumų diegimai:

1. Senosios elektros ir elektroninės įrangos 4 kategorijos užkeitimas nauja kategorija 4a (t.y. senosios kategorijos nebelieka, ji neatsinaujina tik pateiktose ataskaitose ir suvestinėse). Įdiegus šį funkcionalumą papildomų pokyčių gaminių sąrašuose, žurnaluose ir VVS programose atlikti nereikia. VVS paslaugas teikiančiuose programiniuose sprendimuose reikia atnaujinti EEĮ klasifikatorius. Senosios kategorijos 4 - pasikeitė pavadinimas. Atsirado nauja kategorija 4A tokiu pačiu pavadinimu, bet kitu kodu. Tačiau keliant duomenis, sistema priims ir seną ir naują kodus kaip 4A.

Tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti įrodančius dokumentus už 4 EEĮ kategoriją „Stambi įranga (bent vienas iš išorinių išmatavimų didesnis nei 50 cm)“, duomenys buvo patikslinti atitinkamai išskiriant teises:

 • Teisė išrašyti įrodančius dokumentus už fotovoltines plokštes;
 • Teisė išrašyti įrodančius dokumentus už stambią įrangą išskyrus fotovoltines plokštes. 

 

2. Veiklos vykdytojo, vykdančio transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, deklaracijos elektroninė forma ir jos pildymas GPAIS. Primename, kad naujos formos naudojimas turėtų būti nuo 2024-05-01.  Funkcionalumo pristatymas vyks kovo 01 d. 10:30, nuorodą į pristatymą rasite čia.

 Nustačius klaidų prašome kreiptis el.paštu pagalba@gpais.eu.

 

2024-02-23 Informuojame apie planuojamus diegimus į GPAIS gamybinę aplinką

Informuojame, kad kitą savaitę planuojami šie GPAIS funkcionalumų diegimai:

 • Tabako filtrų modulio diegimas. Modulio funkcionalumų pristatymas vyks vasario 29 d. 14:00, nuorodą į pristatymą rasite čia.

 

 • Senosios elektros ir elektroninės įrangos 4 kategorijos užkeitimas nauja kategorija 4a. Įdiegus šį funkcionalumą papildomi pokyčiai gaminių sąrašuose, žurnaluose ir VVS programose nereikalingi.

Tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti įrodančius dokumentus už 4 EEĮ kategoriją „Stambi įranga (bent vienas iš išorinių išmatavimų didesnis nei 50 cm)“, duomenys buvo patikslinti atitinkamai išskiriant teises:

 • Teisė išrašyti įrodančius dokumentus už fotovoltines plokštes;
 • Teisė išrašyti įrodančius dokumentus už stambią įrangą išskyrus fotovoltines plokštes. 

 

 • Veiklos vykdytojo, vykdančio transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, deklaracijos elektroninė forma ir jos pildymas GPAIS. Primename, kad naujos formos naudojimas turėtų būti nuo 2024-05-01.  Funkcionalumo pristatymas vyks kovo 01 d. 10:30, nuorodą į pristatymą rasite čia.

 

 

2024-02-14 GII apskaitą vykdančių įmonių dėmesiui

GPAIS sistemoje gamintojui ar importuotojui pateiktus patvirtinimus apie gaminių ar pakuočių atliekų sutvarkymą galite rasti modulyje GII apskaita, skiltyje – Įrodantys dokumentai. Atsidarę per dokumentų peržiūros funkciją ir patikrinę kiekvieną Jums pateiktą Įrodantį dokumentą, turite jį patvirtinti, paspausdami pasirinkimą PRIIMTI.

Jeigu nesate gavę patvirtinimo per GPAIS, prašome pasitikrinti ar patvirtinimas nebuvo pateiktas popierine (pdf) forma iš licencijuotos gamintojų ir importuotojų organizacijos, su kuria yra sudaryta sutartis.

 

2024-01-31 Funkcionalumų mokymai eksploatuoti netinkančių transporto priemonių tvarkytojams

Kviečiame į GPAIS funkcionalumų, skirtų eksploatuoti netinkamų transporto priemonių atliekų tvarkytojams, mokymus. Pristatymo metu supažindinsime su GPAIS ir Regitros sistemų integracija, bei su tuo susijusiais sistemos pokyčiais.

Pristatymas vyks š.m. vasario 01 d. 13:30.

Susitikimo nuorodą rasite čia. Pristatymo įrašu bus pasidalinta Aplinkos ministerijos youtube kanale.

 

2024-01-30 Informacija apie eksploatuoti netinkamų transporto priemonių  (ENTP) sunaikinimo pažymėjimų funkcionalumų diegimą į GPAIS testinę aplinką

Informuojame, kad šiandien į GPAIS testinę aplinką sudiegti ENTP sunaikinimo pažymėjimų funkcionalumai:

 • Nauja elektroninė ENTP sunaikinimo pažymėjimo forma;
 • Transporto priemonės tikrinimas regitros sistemoje pagal SDK numerį;
 • Duomenų perkėlimas iš skilties „Priimtos ENTP“ į skiltį „Atliekos gautos iš gyventojų“

Šiuo metu dar nėra perkelta surinkėjų ENTP pažymėjimų išdavimo dalis.

Nustačius klaidų kreiptis el.paštu pagalba@gpais.eu.

Funkcionalumo pristatymo įrašą rasite čia.

 

2024-01-30 INFORMACIJOS PATIKSLINIMAS APIE UŽPILDYTUS VIENKARTINIUS PLASTIKINIUS GAMINIUS

Po vakar (2024 m. sausio 29 d.) diegimo tiksliname  bendrą duomenų teikimo tvarką. 

‼️Asmenims iki diegimo t.y. iki 2024-01-29 imtinai pateikusiems pakuočių ataskaitą nieko keisti ar atšaukti nereikia. 

Asmenys, kurie ataskaitos dar nepateikė ir patenka po užpildytų vienkartinių plastikinių gaminių direktyvos taikymu papildomai, turi pateikti ir informaciją apie šiuos gaminius. 

 

Primename, kad kas patenka po užpildytų vienkartinių plastikinių gaminių apibrėžimu:

1. Maisto tara, t. y. talpyklos, pavyzdžiui, dėžutės su dangteliais arba be jų, kuriose laikomas maistas, skirtas nedelsiant suvartoti vietoje arba išsinešti, paprastai suvartojamas iš talpyklos ir yra paruoštas suvartoti be papildomo paruošimo, pavyzdžiui, be kepimo, virimo ar pašildymo, įskaitant maisto tarą, naudojamą greitam maistui arba kitam nedelsiant suvartoti skirtam maistui.

2. Pakeliai ir vyniojamojo popieriaus pakuotės, pagaminti iš lanksčios medžiagos, kuriuose pateikiamas maistas, skirtas nedelsiant suvartoti iš pakelio ar pakuotės be papildomo paruošimo.

3. Ne didesnės kaip trijų litrų talpos gėrimų tara, t. y. talpyklos, naudojamos skysčiams laikyti, pavyzdžiui, gėrimų buteliai, įskaitant jų kamštelius ir dangtelius, ir kombinuotosios gėrimų pakuotės, įskaitant jų kamštelius ir dangtelius, išskyrus stiklinę ar metalinę gėrimų tarą su plastikiniais kamšteliais ir dangteliais.

4. Gėrimų indeliai, įskaitant jų kamštelius ir dangtelius.

5. Lengvieji plastikiniai pirkinių maišeliai.

 

Dėl reikalavimų taikymo apimties ir būtinumo kreiptis į Aplinkos apsaugos agentūros patarėją  violeta.juozefaite@gamta.lt arba į Aplinkos ministerijos patarėją saule.deveikyte@am.lt.

 

2024-01-29 Užpildytų vienkartinių plastikinių gaminių funkcionalumo diegimas

Informuojame, kad šiandien vyks užpildytų vienkartinių plastikinių gaminių funkcionalumo diegimas. Tokių gaminių gamintojai ir (ar) importuotojai funkcionalumą ras ir juo naudotis galės prie suformuotos „Pakuočių apskaitos metinės ataskaitos“, tai papildoma ataskaitos skiltis.

Atkreipiame dėmesį, kad funkcionalumas aktualus asmenims kurie turi plastikinių, PET ir kombinuotų pakuočių atitinkančių užpildytų vienkartinių plastikinių gaminių apibrėžimą.

 • Informacija apie užpildytus vienkartinius plastikinius gaminius teikiama kartu su metine ataskaita už praėjusius 2023 m. 

Nustačius funkcionalumo klaidų kreiptis gpais@pagalba.eu.

Norint pasitikslinti dėl reikalavimų taikymo apimties ir būtinumo kreiptis į Aplinkos apsaugos agentūros patarėją  violeta.juozefaite@gamta.lt arba į Aplinkos ministerijos patarėją saule.deveikyte@am.lt.

 

2024-01-24 Atliekų tvarkytojų integracijos diegimas į GPAIS gamybinę aplinką

Informuojame, kad šiandien į GPAIS gamybinę aplinką bus sudiegti patobulinimai atliekų tvarkytojams, kurie leis į GPAIS tiesiogiai integruoti duomenis į atliekų tvarkymo apskaitos žurnalų skiltis „Atliekos gautos iš gyventojų“, „Atliekos gautos netiesiogiai“ ir „Medžiagų, daiktų susidariusių atliekų tvarkymo metu, naudojimas“.

Informaciją kaip pasirengti integracijas rasite prisijungę prie GPAIS testinės ir (ar) gamybinės aplinkos atliekant žemiau matomus žingsnius. Prisijungus prie tvarkytojų VVS informaciją rasite skiltyje „Pagalba“.

Šiuo metu sudiegtas, E-gpais kodas yra naujas unikalus veiklavietės identifikatorius, naudojamas institucijų vidiniams poreikiams.

Nustačius klaidų kreiptis į pagalba@gpais.eu

 

2024-01-16 VMI deklaracijos rengiamos VMI patvirtinose formose, neformuojamos GPAIS

VMI teiktinas deklaracijas reikia rengti pagal aktualias VMI patvirtintas formas ir atnaujintus pakuočių, gaminių klasifikatorius, rankiniu būdu perrašant duomenis iš GPAIS metinių ataskaitų ir deklaraciją pildyti tiesiogiai VMI portale arba VMI priemonėmis. GPAIS atnaujintos deklaracijų formos nerealizuotos ir GPAIS esantis deklaracijos formavimo funkcionalumas neaktualus / neveikia.

 

2024-01-15 Funkcionalumų pristatymas eksploatuoti netinkančių transporto priemonių tvarkytojams

Kviečiame į GPAIS funkcionalumų, skirtų eksploatuoti netinkamų transporto priemonių atliekų tvarkytojams, pristatymą. Pristatymo metu supažindinsime su GPAIS ir Regitros sistemų integracija, bei su tuo susijusiais sistemos pokyčiais.

Pristatymas vyks š.m. sausio 19 d. 10:30.

Susitikimo nuorodą rasite čia. Pristatymo įrašu kus pasidalint Aplinkos ministerijos youtube kanale.

 

2024 01 05 GPAIS atnaujinti adresai

Informuojame, kad GPAIS atnaujinti visi esantys adresai pagal Registrtų centro duomenis. 2024 01 08 vėlai vakare bus atnaujinta JAR integracija su Registrų centru.

Radus neatitikimų ar klaidų kreiptis pagalba@gpais.eu. 

 

2024-01-03 Informuojame apie elektros ir elektroninės įrangos kategorijų papildymą

Šiadien bus atliktas elektros ir elektroninės įrangos (toliau – EEI) kategorijų klasifikatoriaus papildymas nauja kategorija 4B Fotovoltinės plokštės. Juo gamintojai ir importuotojai, bei gamintojų ir importuotojų organizacijos galės naudotis jau nuo rytojaus.

Senosios EEI kategorijos (4 Stambi įranga (bent vienas iš išorinių išmatavimų didesnis nei 50 cm)) užkeitimas nauja (4A Stambi išskyrus fotovoltinės) vyks š.m. vasario mėnesį. Kartu bus sutvarkyta ir įrodančių dokumentų išdavimo dalis susijusi su šiais pakeitimais.

Nustačius klaidų kreiptis į pagalba@gpais.eu.

 

2023-12-27 Informacija apie 2024 m. sausio pradžios diegimus

Informuojama, kad 2024 m. sausio pradžioje (tikslios datos bus patikslintos prieš diegimą) į GPAIS bus sudiegti šie funkcionalumai:

 • Tabako gaminių su filtrais ir filtrų skirtų naudoti kartu su tabako gaminiais modulis. Jį bus galima rasti prie GII registracijos ir GII apskaitos skilčių GPAIS;
 • Atsižvelgiant į Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių pakeitimus t.y. 4 kategorijos išskaidymą į „Stambi išskyrus fotovoltines plokštes“ ir „Fotovoltines plokštes“, atitinkamai bus keičiami ir GPAIS klasifikatoriai. Siekiant išvengti vartotojų nepatogumų, senoji EEI kategorija „Stambi įranga (bent vienas iš išorinių išmatavimų didesnis nei 50 cm)“, bus pakeista nauja „Stambi (išskyrus fotovoltines plokštes)“;
 • Atsižvelgiant į Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nustatytą pareigą teikti duomenis apie užpildytus vienkartinius plastikinius gaminius, bus papildyta pakuočių apskaita, kurioje ūkio subjektais turės pateikti informaciją apie užpildytus vienkartinius plastikinius gaminius suminiais kiekiais (vienetais ir tonomis, pagal pakuočių medžiagą ir rūšį, ir gaminio rūšį: maisto tara, pakeliai ir vyniojamojo popieriaus pakuotės, ne didesnės kaip trijų litrų talpos gėrimų tara, gėrimų indeliai, lengvieji plastikiniai pirkinių maišeliai <15 mikronų, lengvieji plastikiniai pirkinių maišeliai nuo >=15 iki <50 mikronų, lengvieji plastikiniai pirkinių maišeliai >= 50 mikronų);
 • Taip pat, bus naujinamos sąsajos su Juridinių asmenų registru ir Adresų registru.

Nustačių klaidų kreiptis į pagalbos tarnybą pagalba@gpais.eu

 

2023-11-30 Informuojame apie GPAIS funkcionalumų diegimą į GPAIS gamybinę aplinką.

Į GPAIS gamybinę aplinką, GII organizacijų modulyje buvo sudiegtas funkcionalumas gamintojų ir importuotojų organizacijoms (toliau – GIO), sudarantis galimybes pamatyti GIO priklausančių gamintojų ir importuotojų deklaruojamus į vidaus rinką išleidžiamus suminius gaminių ir pakuočių kiekius.

 

2023-11-27 GPAIS Pagalbos tarnyba atsinaujino

Apie GPAIS techninius sutrikimus, klaidas kviečiame pranešti prisijungus prie atnaujintos GPAIS Pagalbos tarnybos. Prisijungimas prie GPAIS Pagalbos tarnybos

Prisijungdami nurodykite el. pašto adresą: jei esate bendravę su GPAIS Pagalbos tarnyba dėl GPAIS techninės priežiūros pasirinkite slaptažodžio atnaujinimo funkciją (Forgot password?), jei kreipiatės pirmąjį kartą - sistema pasiūlys Jums sukurti paskyrą (Sign up)

Taip pat Jūsų pranešimus dėl sistemos veikimo priimame ir el. paštu pagalba@gpais.eu

Primename, kad GPAIS pagalbos tarnyboje teikiame technines konsultacijas, padedame išspręsti prisijungimo prie paskyrų, atstovų administravimo klausimus, konsultuojame dėl duomenų teikimo per VVS sąsajas.

Jei turite skubių klausimų, kaip GPAIS įgyvendinti Jums teisės aktais apibrėžtas teises ir pareigas, kaip tinkamai pateikti apskaitos duomenis, rekomenduojame susisiekti su specialistais kontaktais, kurie pateikti puslapyje Pagalbos puslapis - GPAIS

2023-10 11 14 val. įvyko Atliekų tvarkytojų valstybės registro (ATVR) funkcionalumų perkėlimo į GPAIS sistemą pristatymas.

ATVR perkėlimo tikslas: gerinti atliekų tvarkytojų registracijos procedūras, dalį šių procesų automatizuoti, sukurti kokybiškesnę aplinką duomenų tvarkymui, analizei, optimizuoti atliekų tvarkytojų registracijos ir apskaitos procesus, efektyvinti ATVR ir GPAIS techninių resursų naudojimą. Šis perkėlimas planuojamas 2024 metų vasarą.

Su pristatymo medžiaga ir vaizdo įrašu galite susipažinti čia: ATVR perkėlimo į GPAIS pristatymo informacinė medžiaga

2023-09-04 Informuojame apie planuojamą TAV funkcionalumų diegimą

Šiandien į GPAIS gamybinę aplinką bus sudiegti šie tarpvalstybinių atliekų vežimų funkcionalumai:

 1. TAV modulyje patikslintas duomenų filtravimas pagal pranešimo numerį.
 2. Sudaryta galimybė sistemoje fiksuoti duomenis, kai vežimo procesas nesibaigia taip, kaip suplanuota, t. y. tais atvejais, kai atliekos grąžinamos į išsiuntimo šalį, kai jų nepriėmė galutinis atliekų gavėjas, sugedus transportui ir pan.
 3. Automatizuotas eksporto ir importo judėjimo dokumentų tvirtinimas.

 

Svarbu! Kadangi GPAIS pildant atliekų eksporto judėjimo dokumentuose informaciją apie atliekų gavimą ir atliekų sutvarkymą ir importo judėjimo dokumentuose informaciją apie atliekų gavimą yra pridedamas IB priedas, prašome Aplinkos apsaugos agentūrai el. p. wasteshipments@gamta.lt nebesiųsti šių dokumentų kopijų.

Atsižvelgiant į tai, kad atliekų importo judėjimo dokumentų kopijų apie atliekų sutvarkymą GPAIS nėra galimybės prisegti, prašome šiuos dokumentus pateikti įprasta tvarka el. p. wasteshipments@gamta.lt.

Kitoms kompetentingoms institucijoms dokumentai turi būti siunčiami įprasta tvarka.

Nustačius klaidas kreiptis el.paštu pagalba@gpais.eu.

 

2023-08-28 GPAIS atliekų tvarkytojų integracijos prototipo pristatymas

Informuojame apie įvykusi GPAIS prototipo pristatymą. Susitikimo įrašą, prototipą ir atliekų tvarkytojų integracijos techninę specifikaciją rasite čia.

Pastabas ir pasiūlymus techniniams sprendimams prašome teikti iki šių metų rugsėjo 01 d. 17 val. el.paštu giedre.kurmilaviciene@gamta.lt.

 

2023-08-18 GPAIS atliekų tvarkytojų integracijos prototipo pristatymas

Šių metų rugpjūčio 28 d. 13:30 val., vysk atliekų tvarkytojų apskaitos integracijos į GPAIS prototipo pristatymas. Nuorodą į susitikimą rasite čia.

Susitikimo metu pristatysime pirmas apskaitos dalis, kurias bus galima integruoti į GPAIS, kokiais būdais tai bus galima padaryti, todėl kviečiame ne tik apskaitos specialistus, bet jūsų IT kolegas.

 

2023-08-10  Informuojame apie GPAIS funkcionalumų diegimą į GPAIS gamybinę aplinką.

Į GPAIS gamybinę aplinką bus sudiegti smulkūs funkcionalumai:

 • Įrodančio dokumento rengimo lange bus galimybė išfiltruoti ir pasirinkti konkrečią sutartį;
 • Formuojant įrodantį dokumentą iš gamintojų importuotojų organizacijos pusės bus atvaizduojami tik aktualūs nariai;
 • Papildytas atliekų vežimą lydinčių dokumentų 10 laukelis nauja skiltimi "kita (nurodyti)".  

 

2023-07-20 Dėl atliekų tvarkytojų, kurie apdoroja atliekas, techninių reglamentų atnaujinimo

Informuojame, kad atliekas apdorojančios įmonės turi parengti ir Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka suderinti su Aplinkos apsaugos agentūra atnaujintą techninį reglamentą pagal šį planą:

 • techniniai reglamentai, suderinti su Aplinkos apsaugos agentūra iki 2020 m. gruodžio 31 d., turi būti atnaujinti iki 2024 m. balandžio 30 d.;
 • techniniai reglamentai, suderinti su Aplinkos apsaugos agentūra nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2022 m. rugpjūčio 18 d. ar šio įsakymo 3.4 papunktyje nustatytu atveju, turi būti atnaujinti iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Daugiau informacijos rasite čia:

https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/tarsos-prevencija/reikalavimai-atliekas-naudojancioms-ir-salinancioms-imonems

 

2023-07-03 Informuojame apie naujo funkcionalumo diegimą dėl savų reikmių pakuočių.

Sudiegtas apribojimas neleidžiantis neteisingai vesti savų reikmių pakuočių į žurnalą su ne savų reikmių veiklos būdu. Savų reikmių pakuočių kodai yra 061-079 intervale. Visų kitų pakuočių kodai negali būti vedami žurnale su veiklos būdu "Sunaudojimas savoms reikmėms". Savų reikmių pakuotės turi būti vedamos atskirais prekiniais vienetais, kaip paaiškinta DUK 2.1.7. Ateityje dar planuojamas šios vietos tobulinimas.

 

2023-06-22  Informuojame apie GPAIS funkcionalumų diegimą į GPAIS gamybinę aplinką.

Į GPAIS gamybinę aplinką bus sudiegti funkcionalumai skirti atliekų tvarkytojams:

 • Atliekų tvarkymo sutarčių priskyrimas konkrenčioms veiklavietėms;
 • Atliekų tvarkymo žurnalo duomenų eksportas;
 • Pradinių atliekų likučių keitimo ribojimai (ASA ir ATA).

 

2023-06-15  Informuojame apie GPAIS funkcionalumų diegimą į GPAIS gamybinę aplinką.

Į GPAIS gamybinę aplinką sudiegtos atliekų tvarkymo ir atliekų susidarymo atnaujintos metinių ataskaitų būsenos. Pateiktus metinę ataskaitą jos būsena bus atvaizduojama „Pateikta“. Pakeitimas taikomas ataskaitoms nuo 2023 m. 

 

2023-05-31  Informuojame apie GPAIS funkcionalumų diegimą į GPAIS gamybinę aplinką.

Į GPAIS gamybinę aplinką sudiegti įrodančių dokumentų tobulinimo funkcionalumai:

 • Įrodančių dokumentų išrašymas už alyvas, kai atliekos buvo tvarkomos Lietuvoje, apskaitoje naudojant R502 veiklos subkodą;
 • Įrodančių dokumentų išrašymas už eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, apmokestinamųjų gaminių ir elektros ir elektroninės įrangos atliekų sutvarkymą, kai atliekos buvo tvarkomos Lietuvoje, apskaitoje naudojant S501 veiklos subkodą;
 • Įrodančių dokumentų išrašymas už neapdorotų apmokestinamųjų gaminių ir elektros ir elektroninės įrangos atliekų išvežimą panaudoti į Europos Sąjungos valstybes nares ar Europos ekonominės erdvės valstybes;
 • Įrodančių dokumentų išrašymas už padangų atliekų sutvarkymą, kai atliekos buvo tvarkomos Lietuvoje, apskaitoje naudojant R301 veiklos subkodą;
 • Įrodančių dokumentų išrašymas už padangų atliekų sutvarkymą R1 būdu.

Atkreipiame dėmesį, kad duomenų iš laikinųjų įrodančių dokumentų ir laikinųjų susiejančių paliudijimų nereikia perkelti į GPAIS, kadangi kol kas dar nėra įdiegtas toks funkcionalumas. Nauji tobulinimo funkcionalumai yra taikomi tik einamųjų metų dokumentams.

Nustačius klaidas kreiptis el.paštu pagalba@gpais.eu. 

 

2023-05-23  Pakuočių apskaitos vizijos pristatymo įrašas

Dalinamės pakuočių apskaitos vizijos pristatymo įrašu, įrašą rasite čia. Jei turite pasiūlymų ar pastabų, jų lauksime iki šios savaitės pabaigos. 

 

2023-05-19 Duomenų įrašų sutrikimai performuojant metines pakuočių / gaminių srautų ataskaitas

! Prašome laikinai atidėti praėjusių laikotarpių duomenų tvarkymą ir performavimą pakuočių, gaminių srautuose! nes sistema neteisingai atvaizduoja ir kaupia duomenų įrašus. Situacija registruota tvarkymui, informuosime apie klaidos pašalinimą.

 

2023-05-18  Informuojame apie pakuočių apskaitos vizijos pristatymą

Kviečiame visus į pakuočių apskaitos vizijos pristatymą ir diskusiją, kuri vyks šių metų gegužės mėn. 23 d., 14:00 val.

Pristatymas vyks tiek gyvai Aplinkos ministerijoje (508 salė), tiek nuotoliniu būdu (nuorodą rasite čia). Lauksime Jūsų atvykstant išklausyti ir išsakyti savo nuomonę apie planuojamus pokyčius.

Pristatymo metu išgirsite:

 • Apskaitos sudėtingumo diferencijavimas;
 • Tuščių pakuočių apskaitos papildymas;
 • Daugkartinių pakuočių rekomendaciniai sąrašai;
 • Kombinuotų pakuočių rekomendaciniai sąrašai;
 • GPAIS ir VMI sąsaja dėl taršos mokesčio.

 

2023-05-15  Informuojame apie GPAIS funkcionalumų diegimą į GPAIS gamybinę aplinką.

Praėjusį ketvirtadienį (2023 m. gegužės 11 d.) Į GPAIS gamybinę aplinką buvo sudiegti lydraščių tobulinimo funkcionalumai:

 • Lydraščių būsenos identifikavimas spalvomis;
 • Patvirtinto lydraščio koregavimas (tiek iš siuntėjo, tiek iš gavėjo pusės);
 • Suformuotame lydraštyje galimybė pridėti/pašalinti atliekas;
 • Atliekų gavėjui sudaryta galimybė ties gautomis atliekomis fiksuoti “0” kiekio reikšmę;
 • Visų darytojo lydraščių atvaizdavimas prie veiklaviečių;
 • Visų tvarkytojo lydraščių atvaizdavimas prie veiklaviečių;
 • Naujas lydraščio tipas perduodant atliekas alternatyviais būdais (vamzdynais, konvejeriu ir kt.)
 • Papildoma patikra pagal atliekų kilmę t.y. jei atliekų siuntėjas pasirenka atliekų kilmę, nors neturi atitinkamos kilmės atliekų arba turi jų nepakankamą kiekį, toks lydraštis nebus formuojamas;
 • Papildoma patikra atliekų darytojams formuojant lydraštį turi būti užfiksuotos atliekos atliekų susidarymo apskaitos žurnale ir atnaujinti atliekų likučiai;
 • Lydraščių archyvavimas;
 • Lydraščio tvirtinimas iš atliekų gavėjo pusės, jei to per 5 d.d. neatliko atliekų siuntėjas;
 • Automatinis lydraščių tvirtinimas pasibaigus mėnesiui per 15 k.d.

Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2023 m. gegužės 11 d. vakaro GPAIS buvo išjungtas dėl greitaveikos sutrikimų. Nuo 2023 m. gegužės 12 d. vakaro sistemos greitaveika sutvarkyta ir toliau galima naudotis GPAIS.

Nustačius klaidų kreiptis el.paštu pagalba@gpais.eu.

 

2023-05-09 GPAIS funkcionalumų pristatymo įrašai

Dalinamės GPAIS naujų funkcionalumų pristatymų įrašais, kurie vyksta po sistemos tubulinimo diegimų.

Šiuo metu pristatytų funkcionalumų įrašai:

 • Pakuočių funkcionalumų, įrašą rasite čia. Klausimus ir atsakymus dėl pakuočių apskaitos pokyčių rasite čia.;
 • Gaminių ir alyvų funkcionalumų, įrašą rasite čia;
 • Tarpvalstybinių atliekų vežimų funkcionalumų, įrašą rasite čia;
 • Atliekų susidarymo apskaitos įrašą rasite čiaKlausimus ir atsakymus dėl atliekų susidarymo apskaitos pokyčių rasite čia.

 • Atliekų perdavimo lydraščių pristatymo įrašą rasite čia

 

2023-05-04 Informuojame apie GPAIS lydraščių funkcionalumų pristatymą

Informuojame, GPAIS lydraščių funcionalumų pristatymas, dėl techninių kliūčių perkeliamas į gegužės 08 d. 13:00 val., kurio metu bus pristatomi funkcionalumai, kurie artimiausiu metu bus sudiegti į GPAIS gamybinę aplinką. Susitikimo nuorodą rasite čia.

 

2023-04-17  Informuojame apie GPAIS lydraščių funkcionalumų pristatymą

Informuojame, kad 2023 m. gegužės 04 d. 13 val. vyks GPAIS lydraščių funcionalumų pristatymas, kurio metu bus pristatomi funkcionalumai, kurie artimiausiu metu bus sudiegti į GPAIS gamybinę aplinką. Susitikimo nuorodą rasite čia.

Pagrindiniai pristatomi funkcionalumai:

 • Lydraščių būsenos identifikavimas spalvomis;
 • Patvirtinto lydraščio koregavimas (tiek iš siuntėjo, tiek iš gavėjo pusės);
 • Atliekų likučių atvaizdavimas suformuotame lydraštyje;
 • Suformuotame lydraštyje galimybė pridėti/pašalinti atliekas;
 • Atliekų gavėjui sudaryta galimybė ties gautomis atliekomis fiksuoti “0” kiekio reikšmę;
 • Visų darytojo lydraščių atvaizdavimas prie veiklaviečių;
 • Visų tvarkytojo lydraščių atvaizdavimas prie veiklaviečių;
 • Naujas lydraščio tipas perduodant atliekas alternatyviais būdais (vamzdynais, konvejeriu ir kt.)
 • Papildyta patikra pagal atliekų kilmę t.y. jei atliekų siuntėjas pasirenka atliekų kilmę, nors neturi atitinkamos kilmės atliekų arba turi jų nepakankamą kiekį, toks lydraštis nebus formuojamas;
 • Lydraščių archyvavimas.

 

2023-04-17  Informuojame apie GPAIS funkcionalumų diegimą į GPAIS testinę.

Į GPAIS testinę aplinką buvo sudiegti lydraščių tobulinimo funkcionalumai:

 • Lydraščių būsenos identifikavimas spalvomis;
 • Patvirtinto lydraščio koregavimas (tiek iš siuntėjo, tiek iš gavėjo pusės);
 • Atliekų likučių atvaizdavimas suformuotame lydraštyje;
 • Suformuotame lydraštyje galimybė pridėti/pašalinti atliekas;
 • Atliekų gavėjui sudaryta galimybė ties gautomis atliekomis fiksuoti “0” kiekio reikšmę;
 • Visų darytojo lydraščių atvaizdavimas prie veiklaviečių;
 • Visų tvarkytojo lydraščių atvaizdavimas prie veiklaviečių;
 • Naujas lydraščio tipas perduodant atliekas alternatyviais būdais (vamzdynais, konvejeriu ir kt.)
 • Papildyta patikra pagal atliekų kilmę t.y. jei atliekų siuntėjas pasirenka atliekų kilmę, nors neturi atitinkamos kilmės atliekų arba turi jų nepakankamą kiekį, toks lydraštis nebus formuojamas;
 • Lydraščių archyvavimas.

Kviečiame testuoti įdiegtus funkcionalumus, o nustačius klaidų kreiptis el.paštu pagalba@gpais.eu.

 

2023-04-05 Primename dėl atliekų susidarymo apskaitos pokyčių

Atliekų susidarymo apskaita nuo 2023 metų ketvirčiais nebeskirstoma.

Visus metus reikia pildyti vieną metinį atliekų susidarymo žurnalą, jo būsena visus metus turi būti „Rengiamas žurnalas“. Suvestinę už kalendorinius metus reikės suformuoti, kai baigsite visų 2023 metų apskaitą ir norėsite suformuoti ir pateikti metinę atliekų susidarymo apskaitos ataskaitą.

Pasibaigus ketvirčiams suvestinių formuoti ir kurti naujų žurnalų nereikia (tai taikoma tik atliekų susidarymo apskaitai - gaminių, pakuočių ir atliekų tvarkymo apskaita, kaip ir anksčiau, yra skirstoma į atskirus ketvirčius).

Suvestinius atliekų susidarymo apskaitos duomenis galite peržiūrėti ekrane, suvestinė yra formuojama automatiškai ir yra šalia žurnalo.

Norėdami grįžti prie būsenos „Rengiamas žurnalas“, įeikite į žurnalą ir paspauskite mygtuką „Koreguoti žurnalą“. Toliau visus metus dokumento būsena turi būti „Rengiamas žurnalas“.

Plačiau apie pasikeitusius reikalavimus skaitykite čia. Apskaitos pristatymo įrašą rasite čia.

 

2023-03-28 Informuojame apie GPAIS funkcionalumų diegimą į GPAIS gamybinę aplinką

Šiandien vyko GPAIS funkcionalumų diegimas į gamybinę aplinką. Funkcionalumai susiję su bendrais visos sistemos vartotojų poreikiais ir pakuočių apskaita:

 • Įrašų kopijavimas (ateityje bus tobulinimas);
 • Kelių įrašų šalinimas;

Nustačius klaidų kreiptis el.paštu pagalba@gpais.eu

 

2023-03-22 informacija apie GPAIS funkcionalumų pristatymą

GPAIS funkcionalumų ir prototipo pristatymo įrašą rasite čia.

 

2023-03-17 GPAIS funkcionalumų ir prototipo pristatymas

Šių metų kovo 22 d. 14:30 val., gamintojų importuotojū funkcionalumų ir prototipo pristatymas. Nuorodą į susitikimą rasite čia.

Susitikimo metu bus pristatyta:

 • Duomenų kopijavimo funkcija;
 • Duomenų šalinimo funkcija;
 • Bendro gaminių ir pakuočių sąrašo prototipas;
 • Bendros gaminių ir pakuočių apskaitos prototipas.

 

2023-03-01  Informuojame apie GPAIS funkcionalumų diegimą į GPAIS gamybinę aplinką

Šiandien į GPAIS gamybinę aplinką bus sudiegti įrodančių dokumentų tobulinimo funkcionalumai:

·       Įrodančių dokumentų išrašymas už savoms reikmėms sunaudotas pakuočių atliekas per surinkėją.

·       Įrodančių dokumentų išrašymas už pakuočių atliekų sutvarkymą, kai atliekos buvo tvarkomos Lietuvoje, apskaitoje naudojant R3, R4, R5 veiklos subkodus. Atkreipiame dėmesį, kad norint išrašyti pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, kai atliekos buvo tvarkomos Lietuvoje, apskaitoje turi būti naudojami R301, R302, R303, R401 arba R502 atliekų tvarkymo subkodai. 

Nustačius klaidų kreiptis el.paštu pagalba@gpais.eu.

 

2023-02-07 Informuojame apie GPAIS funkcionalumų diegimą į GPAIS testinę.

Šią savaitę planuojamas funkcionalumų diegimas į GPAIS testinę aplinką. Funkcionalumai susiję su bendrais visos sistemos vartotojų poreikiais ir pakuočių apskaita:

 • Įrašų kopijavimas;
 • Kelių įrašų šalinimas;

Nustačius klaidų kreiptis el.paštu pagalba@gpais.eu

 

2023-01-26 Informuojame, kad atnaujinta informacija apie įrodančių dokumentų sutrikimus, plačiau skaitykite čia.

 

2023-01-25  Informuojame apie GPAIS funkcionalumų diegimą į GPAIS testinę.

Šiandien į GPAIS testinę aplinką sudiegti atliekų darytojų apskaitos tobulinimo funkcionalumai:

 • Atliekų susidarymo vietos filtravimas;
 • Būsenų ataskaita;
 • Atliekų susidarymo apskaitos vedimo atvejai (administravimas ir pildymas);
 • Likučių atnaujinimas;
 • Subjektų atstovų administravimo pakeitimai;
 • Atliekų tvarkymo vietos atstovo pasirinkimas iš subjekto atstovų;
 • Atliekų darytojų sutarčių redagavimas.

Nustačius klaidų kreiptis el.paštu pagalba@gpais.eu.

 

2023-01-20 GPAIS lydraščių funkcionalumų prototipo pristatymo įrašas

Susitikimo įrašą rasite čia. Susitikimo metu pristatyta:

 • Naujas lydraščių tipas;
 • Užbaigto lydraščio korekcijos atvejai;
 • Lydraščių atvaizdavimas pagal spalvas;
 • Filtravimo funkcijų praplėtimas;
 • Automatinis lydraščių tvirtinimas.

Pastabas ir pasiūlymus pristatytam pokyčiui galite teikti iki 2023 m. sausio 25 d., el. paštu giedre.kurmilaviciene@gamta.lt

 

2023-01-19 Informuojame apie GPAIS funkcionalumų diegimą į GPAIS gamybinę aplinką.

Tarpvalstybių atliekų vežimų pataisymai:

 • Teisingas judėjimo dokumentų numeracijos atvaizdavimas el. pranešimuose;
 • Eksporto pranešimo papildomų dokumentų patikros taisyklės patikslinimas;
 • Patikslintos eksporto judėjimo dokumente, pildant duomenis apie atliekų sutvarkymą,  susidariusių atliekų tvarkymo veiklos,  išbraukiant atliekų laikymo veiklas;
 • Patikslintos tarpvalstybinių atliekų vežimų supaprastina  tvarka būsenos;
 • Blokuojamas atliekų gavimo datos laukelyje įvesti ateities datos;
 • Pranešimuose neatvaizduojamos išregistruotos veiklavietės ir judėjimo dokumentuose, pildant duomenis apie atliekų gavimą;
 • Importo atliekų vežimą lydinčiuose dokumentuose automatiškai priskiriamas požymis “Užsienio rinka”;
 • Tarpvalstybinių atliekų eksporto supaprastina  tvarka rengiamuose dokumentuose sudaryta galimybė rinktis atliekų išsiuntimo vietą, jeigu asmens, organizuojančio vežimo, registracijos adresas nesutampa su 6 langelyje nurodyta atliekų išsiuntimo vieta.

Funkcionalumai gamintojų ir importuotojų organziacijoms:

 • organizacijos patvirtinimų išrašymas organizacijos dalyviams ir steigėjams;
 • organizacijos patvirtinimų atfiltravimas pagal dokumento tipą „Patvirtinimas apie gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą“.

 

2023-01-17 GPAIS lydraščių funkcionalumų prototipo pristatymas

Šių metų sausio 20 d. 09:00 val., vysk lydraščių funkcionalumų pakeitimų pristatymas. Nuorodą į susitikimą rasite čia.

Susitikimo metu bus pristatyta:

 • Naujas lydraščių tipas;
 • Užbaigto lydraščio korekcijos atvejai;
 • Lydraščių atvaizdavimas pagal spalvas;
 • Filtravimo funkcijų praplėtimas;
 • Automatinis lydraščių tvirtinimas.

 

2023-01-06 Kviečiame į GPAIS atliekų darytojų naujų funkcionalumų mokymus

Šių metų sausio 17 d. (antradienis) 14:30 val. bus pristatyti GPAIS atliekų darytojų nauji funkcionalumai. Mokymai vysk nuotoliniu būdu, susitikimo nuorodą rasite čia.

Kadangi dalyvių skaičius ribotas, rekomenduojame nevėluoti prisijungti. Susitikimo įrašu pasidalinsime viešai.

 

2022-12-30  Informuojame apie GPAIS funkcionalumų diegimą atlliekų tvarkytojams į GPAIS gamybinę aplinką.

2023-01-02 bus diegiamas naujas GPAIS funkcionalumas atliekų tvarkytojams, kuris yra susijęs su Atliekų tvarkymo taisyklių pakeitimu, kuomet atliekų tvarkymo kodai R3, R4, R5 ir R10 papildomi veiklos kodais: R301-R306, R401-R402, R501-R505, R1001-R1005, kurie nurodomi tik atliekų tvarkymo apskaitoje, patikslinant R veiklos kodus.

Taip pat nuo 2023-01-02 atliekų tvarkymo kodas R10‘ nebegalioja, todėl atitinkamai apskaitoje turi būti naudojami R305, R402, R504 veiklos kodai.

Nustačius klaidų kreiptis el.paštu pagalba@gpais.eu.

 

2022-12-30  Informuojame apie GPAIS funkcionalumų diegimą į GPAIS gamybinę aplinką.

Šiandien į GPAIS gamybinę aplinką bus sudiegti atliekų darytojų apskaitos tobulinimo funkcionalumai:

 • Metinių žurnalų formavimas;
 • Automatinis suvestinių formavimas ;
 • Žurnalo „Įrašo fiksavimo data“ atributas (visuose žurnalo skiltyse);
 • Žurnalo pildymo datos įkėlimo funkcionalumas;
 • Kelių žurnalo įrašų trynimas vienu metu;
 • Žurnalo įrašų kopijavimas;
 • Naujas žurnalo „Susidariusios atliekos“ skilties „Atliekų likutis, t“ atributas;
 • Žurnalo „Lydraščių duomenys“ skiltis.

Nustačius klaidų kreiptis el.paštu pagalba@gpais.eu. Su naujais funkcionalumais ir jų naudojimu galite susipažinti mokymų įraše Aplinkos ministerijos youtube kanale. Taip pat, po naujų metų bus daromi papildomi nuotoliniai mokymai apie kurių datą paskelbsime GPAIS naujienų skiltyje.

 

2022-12-15 Kviečiame į GPAIS atliekų darytojų naujų funkcionalumų mokymus

Šių metų gruodžio 20 d. (antradienis) 10 val. bus pristatyti GPAIS atliekų darytojų nauji funkcionalumai. Mokymai vysk nuotoliniu būdu, susitikimo nuorodą rasite čia.

Kadangi dalyvių skaičius ribotas, rekomenduojame nevėluoti prisijungti. Susitikimo įrašu pasidalinsime viešai.

 

2022-12-13  Informuojame apie GPAIS funkcionalumų diegimą į GPAIS testinę aplinką.

Šiuo metu į GPAIS testinę aplinką sudiegti atliekų darytojų apskaitos tobulinimo funkcionalumai:

 • Metinių žurnalų formavimas;
 • Automatinis suvestinių formavimas ;
 • Žurnalo „Įrašo fiksavimo data“ atributas (visuose žurnalo skiltyse);
 • Žurnalo pildymo datos įkėlimo funkcionalumas;
 • Kelių žurnalo įrašų trynimas vienu metu;
 • Žurnalo įrašų kopijavimas;
 • Naujas žurnalo „Susidariusios atliekos“ skilties „Atliekų likutis, t“ atributas; 
 • Žurnalo „Lydraščių duomenys“ skiltis.

Kviečiame testuoti funkcionalumus, o nustačius klaidų kreiptis el.paštu pagalba@gpais.eu.

 

2022-12-12 GPAIS funkcionalumų prototipų pristatymo įrašai

Kviečiame iki 2022-12-16 el. paštu gpais_pakitimai@gamta.lt teikti pastebėjimus

2022-12-08 pristatytiems GPAIS planuojamų pokyčių prototipams:

 • Gaminių ir pakuočių sąrašų vedimas, atvaizdavimas žurnaluose ir suvestinėse
 • Ūkio subjektų atstovų paskyrimas
 • Transporto priemonių techninę priežiūrą ir remonto paslaugas teikiančių įmonių veiklos vykdytojo deklaracijos forma GPAIS ir šių įmonių sąrašo viešinimas GPAIS

Prototipų pristatymo įrašus rasite čia:

 

2022-12-05 Informuojame apie GPAIS funkcionalumų diegimą į GPAIS testinę aplinką.

Šiuo metu į GPAIS testinę aplinką sudiegti šie funkcionalumai:

 • įrodančių dokumentų išrašymas atliekų surinkėjams už savo reikmėms sunaudotas pakuočių atliekas;
 • organizacijos patvirtinimų išrašymas organizacijos dalyviams ir steigėjams;
 • organizacijos patvirtinimų atfiltravimas pagal dokumento tipą „Patvirtinimas apie gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą“.

Su funkcionalumais galima susipažinti GPAIS testinėje aplinkoje. Nustačius klaidų informuokite el.paštu pagalba@gpais.eu

Šią savaitę taip pat planuojamas GPAIS funkcionalumų diegimas į testinę aplinką atliekų darytojams, todėl sekite naujienas.

 

2022-12-02 Kviečiame į 2022-12-08 vyksiantį nuotolinį GPAIS tobulinamų funkcionalumų prototipų pristatymą.

2022-12-08 10:30 val. Gamintojams ir importuotojams aktualių GPAIS funkcionalumų planuojamų pokyčių prototipo pristatymas:

 • Gaminių ir pakuočių sąrašų vedimo, atvaizdavimo žurnaluose ir suvestinėse pokyčiai;
 • Ūkio subjektų atstovų paskyrimo pokyčiai.

2022-12-08 13:30 val. Servisų veiklos vykdytojo deklaracijos formos GPAIS prototipo pristatymas:

 • Servisų veiklos vykdytojo deklaracijos forma GPAIS ir jos pildymas;
 • Transporto priemonių techninę priežiūrą ir remonto paslaugas teikiančių įmonių sąrašo viešinimas GPAIS.

Susitikimų nuorodas rasite čia:

10:30 val. GII aktualių GPAIS pokyčių prototipo pristatymas.

13:30 val. Veiklos vykdytojo deklaracijos formos GPAIS prototipo pristatymas.

Susitikimų metu ir po susitikimų lauksime Jūsų pastabų ir pasiūlymų pristatytiems planuojamiems GPAIS pokyčiams.

 

2022-11-15 Tarpvalstybinių atliekų vežimų funkcionalumų pristatymas

Kviečiame į tarpvalstybinių atliekų vežimų (TAV) funkcionalumų pristatymą, kuris įvyks 2022 m. lapkričio 21 d. 15 val., susitikimo nuorodą rasite čia.

Susitikimo metu pristatysime į GPAIS sudiegtus TAV funkcionalumus. Aptarsime Jūsų klausimus susijusius su TAV funkcionalumų diegimu.

Kadangi dalyvių skaičius ribotas, rekomenduojame nevėluoti prisijungti. Susitikimo įrašu pasidalinsime viešai.

 

2022-11-10 Tarpvalstybinių atliekų vežimų diegimas į GPAIS gamybinę aplinką

Informuojame, kad vakar 2022-11-09, buvo GPAIS funkcionalumų diegimas tarpvalstybiniams atliekų vežimams. Šiandien funkcionalumus jau galima naudoti GPAIS gamybinėje aplinkoje. Diegimo metu atlikti šie sistemos pokyčiai:

 • Sukurtos tarpinės judėjimo dokumentų būsenos, kurios atvaizduos kurie judėjimo dokumentai jau pateikti Agentūrai patvirtinti.
 • Importo atveju sudaryta galimybė matyti atliekų gavimo vietą ir neleidžiama rinktis kitų padalinių.
 • Importo atveju judėjimo dokumentuose ir atliekų vežimą lydinčiuose dokumentuose automatiškai priskiriamas požymis “Užsienio rinka”.
 • Sudaryta galimybė rengiant eksporto pranešimą pridėti papildomus dokumentus.
 • Sudaryta galimybė judėjimo dokumente nurodyti visus atliekų tvarkymo kodus, kai eksportuojamoms atliekoms taikomi keli atliekų tvarkymo būdai.
 • Judėjimo dokumentų skiltyje atvaizduojamas siuntos (serijos) numeris ir sudaryta galimybė filtruoti vežimus pagal siuntos (serijos) numerį arba pranešimo numerį.

Nustačius klaidų kreiptis el.paštu pagalba@gpais.eu.

Kita savaitę planuojamas nuotolinis pokyčių pristatymas, todėl sekite naujienas.

 

2022-10-24 Tarpvalstybinių atliekų vežimų diegimas į GPAIS testinę aplinką

Informuojame, kad spalio mėnesį planuojamas GPAIS funkcionalumų diegimas tarpvalstybiniams atliekų vežimams. Šiandien funkcionalumus jau galima testuoti GPAIS testinėje aplinkoje. Diegimo metu atlikti šie sistemos pokyčiai:

 • Sukurtos tarpinės judėjimo dokumentų būsenos, kurios atvaizduos kurie judėjimo dokumentai jau pateikti Agentūrai patvirtinti.
 • Importo atveju sudaryta galimybė matyti atliekų gavimo vietą ir neleidžiama rinktis kitų padalinių.
 • Importo atveju judėjimo dokumentuose ir atliekų vežimą lydinčiuose dokumentuose automatiškai priskiriamas požymis “Užsienio rinka”.
 • Sudaryta galimybė rengiant eksporto pranešimą pridėti papildomus dokumentus.
 • Sudaryta galimybė judėjimo dokumente nurodyti visus atliekų tvarkymo kodus, kai eksportuojamoms atliekoms taikomi keli atliekų tvarkymo būdai.
 • Judėjimo dokumentų skiltyje atvaizduojamas siuntos (serijos) numeris ir sudaryta galimybė filtruoti vežimus pagal siuntos (serijos) numerį arba pranešimo numerį.

Nustačius klaidų kreiptis el.paštu pagalba@gpais.eu.

 

2022-10-10 Informacija PTO pavedimo davėjams

Informuojame, kad 2022-10-05 sprendimu panaikinus VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ (toliau – PTO) licencijos galiojimą, Agentūra PTO gamintojų ir importuotojų (pavedimo davėjų) pavedimo sutarčių,  kurios  GPAIS neturėjo nustatytos galiojimo pabaigos datos su PTO, įrašys pabaigos datą 2022-10-05, t. y. PTO licencijos galiojimo panaikinimo datą.

Prašome tų pavedimo davėjų, kuriems PTO nesuvedė pavedimo galiojimo datos iki licencijos galiojimo panaikinimo (pvz., laikotarpiu nuo 2022-08-26 iki 2022-10-04, kai buvo sustabdytas PTO licencijos galiojimas) ir naujai pasirinkta organizacija negali užregistruoti naujo pavedimo, el. paštu pagalba@gpais.eu kreiptis į Agentūrą su prašymu GPAIS patikslinti pavedimo PTO pabaigos datą, pateikiant tai patvirtinančią informaciją.

 

2022-10-06 PTO licencijos panaikinimas

Informuojame, kad Aplinkos apsaugos agentūra  (toliau – Agentūra)  2022-10-05 sprendimu Nr. LO-4 panaikino VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijos Nr. 003 galiojimą, kadangi  Agentūros 2022-08-26 sprendimu Nr. LO-3 sustabdžius licencijos galiojimą, Organizacija iki 2022-09-23, t. y. per Agentūros 2022-08-26 sprendime Nr. LO-3 nustatytą terminą, nepateikė Agentūrai dokumento, įrodančio, kad išnyko Sprendime nurodytos aplinkybės ir (ar) panaikintas pažeidimas (Atliekų tvarkymo įstatymo 34(26) straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatytos licencijuojamos veiklos sąlygos nesilaikymas) ir nepateikė Agentūrai banko garantijos ar laidavimo draudimo sutarties, įrodančios, kad bus finansuojamas komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų tvarkymas.
 

2022-10-06 Informacija apie sukeltas USAD pakuotes

Informuojame, kad USAD pakuočių sąrašas už 2022 m. perkeltas į GPAIS sistemą.

 

2022-09-23 Informacija apie gaminių apskaitos funkcionalumų pristatymą

Kviečiame į gaminių apskaitos funkcionalumų pristatymą, kuris įvyks 2022 m. rugsėjo 29 d. 14 val., susitikimo nuorodą rasite čia.

Susitikimo metu pristatysime į GPAIS sudiegtus gaminių apskaitos funkcionalumus ir atsakysime į Jūsų klausimus susijusius su gaminių funkcionalumų diegimu.

Kadangi dalyvių skaičius ribotas, rekomenduojame nevėluoti prisijungti. Susitikimo įrašu pasidalinsime viešai.

Daugiau informacijos apie GPAIS tvarkymo planus rasite čia.

 

2022-09-20 Gaminių apskaitos funkcionalumų diegimas į GPAIS gamybinę aplinką

Informuojame, kad šiandien į GPAIS gamybinę aplinką bus diegiami šie gaminių apskaitos funkcionalumai:

 • Gaminių ir pakuočių sąrašuose panaikintas ribojimas naudoti tik unikalius gaminio kodus (būtinos sąlygos gaminio kodų galiojimo datos persidengti negali. Jei prie gaminio pririšta pakuotė, jos informacija nukopijuojama automatiškai (kai apskaita vedama rankiniu būdu));
 • Žurnaluose atsisakyta prekybos LR vidaus rinkai skaidymo į mažmeninę, nuotolinę, didmeninę prekybą, lieka tik vienas prekybos būdas „Prekyba LR vidaus rinkai“;
 • Gaminių apskaitos suvestinės nauja forma (suminiai duomenys);
 • Suvestinių formavimas be nulinių eilučių;
 • Baterijų ir akumuliatorių ataskaitos papildymas atvaizduojant „Įmontuota“ ir „Neįmontuota“.

Nustačius klaidų kreiptis el.paštu pagalba@gpais.eu.

Kita savaitę planuojamas nuotolinis pokyčių pristatymas, todėl sekite naujienas.

Visą dokumentaciją apie VVS rasite prisijungus prie GPAIS gamybinės aplinkos, spauskit ant savo vardo -> VVS sąsaja -> Pagalba.

Iki 2022 m. pabaigos planuojama atlikti sistemos tobulinimus tarpvalstybinių atliekų vežimų, atliekų susidarymo, įrodančių dokumentų (konkrečiai savų reikmių) ir pakuočių apskaitos moduliuose. Šiuo metu taip pat vyksta lydraščių analizės etapas, todėl pokyčiai numatomi ir lydraščių dalyje.

 

2022-09-07 Gaminių funkcionalumų diegimas į testinę aplinką

Informuojame, kad rugsėjo mėnesį planuojamas GPAIS funkcionalumų diegimas gaminių apskaitoms. Šiandien funkcionalumus jau galima testuoti GPAIS testinėje aplinkoje. Diegimo metu atlikti šie sistemos pokyčiai:

 • Gaminių ir pakuočių sąrašuose panaikintas ribojimas naudoti tik unikalius gaminio kodus;
 • Žurnaluose atsisakyta prekybos LR vidaus rinkai skaidymo į mažmeninę, nuotolinę, didmeninę prekybą;
 • Gaminių apskaitos suvestinės nauja forma (suminiai duomenys);
 • Suvestinių formavimas be nulinių eilučių;
 • Baterijų ir akumuliatorių ataskaitos papildymas atvaizduojant „Įmontuota“ ir „Neįmontuota“.

Nustačius klaidų kreiptis el.paštu pagalba@gpais.eu.

Visą dokumentaciją apie VVS rasite prisijungus prie GPAIS testinės aplinkos, spauskit ant savo vardo -> VVS sąsaja -> Pagalba.

 

2022-09-05 Informacija dėl vienkartinių užstatinių pakuočių sąrašo

Šiuo metu vienkartinių užstatinių pakuočių 2022 m. aktualus sąrašas nėra perkeltas į GPAIS. Apie sąrašo atnaujinimą ir įkėlimą informuosime atskirai.

 

2022-08-01 Informacija pakuočių funkcionalumų pristatymą

Kviečiame į pakuočių funkcionalumų pristatymą, kuris įvyks 2022 m. rugpjūčio 05 d. 14 val., susitikimo nuorodą rasite čia.

Susitikimo metu pristatysime į GPAIS sudiegtus pakuočių funkcionalumus. Aptarsime duomenų tvarkymo atvejus ir atsakysime į Jūsų klausimus susijusius su pakuočių funkcionalumų diegimu.

Kadangi dalyvių skaičius ribotas, rekomenduojame nevėluoti prisijungti. Susitikimo įrašu pasidalinsime.

 

2022-08-01 Pataisyta pakuočių suvestinių klaida

Informuojama, kad buvo pataisyta pakuočių suvestinių klaida, todėl įmones turinčias vienkartinių užstatinių pakuočių ir jau suformavusias 2022 m. pakuočių suvestines prašome jas performuoti.

 

2022-07-28 Informacija dėl pakuočių suvestinių

Šiuo metu neteisingai veikia vienkartinių užstatinių pakuočių priskyrimas į suvestinių korteles „Perdirbama“ , „Neperdirbama“. Planuojamas klaidos ištaisymo terminas iki savaitės.  

 

2022-07-26 Informacija dėl VVS sąsajos

Šiuo metu yra atsinaujinęs pakuočių klasifikatoriaus failas, kuriame yra naujos pakuočių rūšys, kurias turite naudoti vesdami apskaitą nuo 2022-ų metų. Jei apskaita taisoma už senesnį periodą, reikia naudoti senuosius, nebegaliojančius pakuočių klasifkatoriaus kodus. Papildomų pasikeitimų kol kas nėra, daugiau informacijos rasite čia Verslo valdymo sistemos sąsaja su GPAIS (VVS)

 

2022-07-26 Informacija pakuočių gamintojams ir (ar) importuotojams, po pakuočių funkcionalumų diegimo

1. Visi pakuočių gamintojai ir (ar) importuotojai (toliau – GII), kurie į LR vidaus rinką tiekia ir (ar) sunaudoja savoms reikmėms metalines ir (ar) kombinuotas (vyrauja popierius),  ir (ar) kombinuota (vyrauja kita) pakuotes privalo patikslinti GPAIS GII registraciją. Jei GII neturi metalinių ir (ar) kombinuotų pakuočių, šis žingsnis praleidžiamas;

2. Jei GII registracijos patikslinti nepavyko, GII pirmiausia privalo susisiekti su savo pakuočių organizacija (toliau – GIO) ir (ar) VŠĮ Užstato sistemos administratoriumi (toliau – USAD) ir pasitikslinti kokią metalinių pakuočių rūšį (aliuminio ir (ar) juodųjų metalų) iš savo pusės yra užregistravę GIO ir (ar) USAD;

3. Visi pakuočių GII peržiūri pakuočių prekinių vienetų sąrašo duomenis t.y. patikrina ar po atlikto automatinio duomenų tvarkymo nėra klaidų. Plačiau apie duomenų tvarkymą skaitykite čia https://docs.aplinka.lt/pages/viewpage.action?pageId=75726906:

     3.1. Jei GII turi vienkartinių metalinių pakuočių, kurios nėra juodųjų metalų, tuomet pataiso šių gaminių pakuotes pasirenkant jam aktualią aliuminio pakuotę (003, 013, 023, 033, 043, 063, 073);

     3.2. Jei GII turėjo pakuočių, kurių „Tiekta rinkai iki“ data yra 2021-12-31 ir šios pakuotės 2022 m. apskaitoje nėra aktualios, ištrina tokių pakuočių pakartotinai automatiškai sukurtas eilutes;

     3.3. Jei GII turėjo pakuočių, kurių „Tiekta rinkai iki“ data yra ankstesnė / vėlesnė nei 2021-12-31 (pakuotė negalioja)  (pvz. įvesta "Tiekta rinkai iki" 2021-09-01), tokiu atveju GII pats atsinaujina visų pakuočių informaciją uždarant ar ištrinant neaktualias pakuotes ir atidarant naujas pakuotes.

     3.4. Jei nustatytos klaidos neatitinka 3.1 – 3.3. punktų, GII gali kreiptis el. paštu pagalba@gpais.eu;

4. Jei GII pakuočių prekinių vienetų sąraše nenustato klaidų, gali pradėti vesti pakuočių apskaitą;

5. Jei GII vedė pakuotes pririšant jas prie gaminio (į „Gaminio pakuočių sąrašą“), tuomet atlieka visus aukščiau išvardintus veiksmus (1 – 3 punktai) ir suformuoja „Pakuočių tiekimo rinkai ir atliekų tvarkymo organizavimo žurnalus ir suvestines“. Prieš tai įsitikina, kad visos gaminių suvestinės yra patvirtintos.

SVARBU Tais atvejais kai GII pakuočių apskaitą už 2022 m. vedė nepaisant jos sustabdymo, GII vis tiek privalo atlikti 1-3 punktų žingsnius ir, jei GII buvo suformavęs ir (ar) patvirtinęs pakuočių apskaitos suvestines, jas performuoja ir patvirtina pakartotinai.

Vadovaujantis „Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo“ 57. Punktu, visi praėjusio laikotarpio pakuočių apskaitos duomenys gali būti pateikti ne vėliau kaip iki 2022 m. spalio 30 d. t.y. kartu su trečio ketvirčio suvestine. 1 ir 2 ketvirčio suvestinės privalo būti suformuotos ir patvirtintos, bet gali būti tuščios.

 

2022-07-25 Informacija apie baigtą pakuočių funkcionalumų diegimą

Informuojame, kad pakuočių funkcionalumų diegimas buvo sėkmingai baigtas. Kol kas visų pakuočių gamintojų ir (ar) importuotojų prašome kantrybės ir sulaukti oficialaus pranešimo, kad pakuočių apskaita grąžinta į GPAIS sistemą. Visi kiti GPAIS vartotojai, sistema gali naudotis įprastai.

 

2022-07-21 Papildoma informacija dėl pakuočių diegimo

Informuojame, kad rytoj, kartu su pakuočių funkcionalumais bus diegiamas ir neigiamų skaičių (prekių grąžinimo) funkcionalumas, kuris galės būti naudojamas visuose GII apskaitos srautuose.

 

2022-07-19 Pakuočių funkcionalumų diegimas į GPAIS gamybinę aplinką

Informuojame, kad 2022 m. liepos 22 d. 12:00 vyks GPAIS tvarkymo darbai, kurių metu bus diegiami pakuočių apskaitos funkcionalumai, todėl GPAIS sistema bus nepasiekiama iki 2022 m. liepos 22 d. 23:59 valandos, o diegimui užsitęsus ilgiau nei planuojama - iki liepos 24 d. 23:59 valandos.

 Primename, kad po šio diegimo pakuočių apskaitoje atsiras šie funkcionalumai:

 1. Medžiagų klasifikatorius (Metalinės (aliuminio), Metalinės (juodųjų metalų), Kombinuota);
 2. Galiojančios pakuočių rūšies pasirinkimas pakuočių sąraše;
 3. Metų ir/ar ketvirčio atvaizdavimas žurnale, suvestinėje ir ataskaitoje;
 4. Suvestinių formavimas be nulinių eilučių;
 5. Pakuočių rūšies kodo atvaizdavimas suvestinėje;
 6. Naujas suvestinės tipas "Prekinių vienetų apskaitos suvestinė pagal pakuočių rūšis";
 7. Metinių ataskaitų formavimas be nulinių eilučių;
 8. Suvestinės ir metinės ataskaitos skaidymas į "Perdirbama", "Neperdirbama" korteles;
 9. Veiklos būdų pasirinkimas žurnale (atvaizduojama "Prekyba LR vidaus rinkai", neatvaizduojama "Mažmeninė prekyba", "Didmeninė prekyba", "Nuotolinė prekyba");
 10. Pakuočių sąrašuose bus atlikti duomenų tvarkymo darbai. Informaciją apie tvarkymo atvejus galite rasti čia.

ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad po oficialaus pranešimo apie atliktus pakeitimus pakuočių gamintojai ir (ar) importuotojai (toliau – GII) pakuočių apskaitos duomenis galės pateikti kartu su trečio ketvirčio duomenimis.

IKI PAKUOČIŲ FUNKCIOALUMŲ DIEGIMO VISI GII, kurie į LR vidaus rinką tiekia ir (ar) sunaudoja savoms reikmėms metalines pakuotes, privalo susisiekti su savo gamintojų ir importuotojų organizacija (toliau – GIO) ir (ar) Užstato sistemos administratoriumi (toliau – USAD) ir patikslinti, kokios rūšies metalines pakuotes – juodųjų metalų ar aliuminio – tiekia į LR vidaus rinką ir (ar) sunaudoja savoms reikmėms. Jei GII neturi metalinių pakuočių su GIO ir (ar) USAD susisiekti neprivalo.

Visą dokumentaciją apie VVS ir atnaujintus pakuočių rūšių klasifikatorius, rasite prisijungus prie GPAIS testinės aplinkos, paspaudus ant savo vardo -> VVS sąsaja -> Pagalba -> pirma nuoroda - klasifikatorius. Visi galiojantys įrašai bus perkelti į GPAIS gamybinę aplinką.

 

2022-07-12 Mokymų kaip dirbti GPAIS įrašai 

2022 m. kovo-birželio mėnesiais Aplinkos ministerija organizavo nuotolinius nemokamus mokymus apie naudojimąsi GPAIS temomis: 

 • Atliekų susidarymo apskaita  
 • Atliekų tvarkymo ir tarpvalstybinių atliekų vežimų apskaita 
 • Gamintojų ir importuotojų (pakuočių) apskaita ir duomenų teikimas per VVS 
 • Gamintojų ir importuotojų (alyvų, apmokestinamųjų gaminių, transporto priemonių, baterijų ir akumuliatorių, elektros ir elektroninė įranga) apskaita ir duomenų teikimas per VVS 
 • Gamintojų ir importuotojų atliekų tvarkymo organizavimas ir GII organizacijos, ir USAD 
 • Gaminių ir pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų rengimas 
 • Kitų ataskaitų (MBA/MA, Savivaldybių, Energijos gamybos, PCB) pildymas ir teikimas 

Negalėjusiems, nespėjusiems sudalyvauti mokymuose ar norintiems pasikartoti, Aplinkos ministerija suteikia galimybę peržiūrėti mokymų įrašus, kuriuos pasieksite Aplinkos ministerijos YouTube paskyroje sekdami nuorodą: https://www.youtube.com/playlist?list=PLLt1U_DE_70xUgr6ymbw36Rln8gcYZzIc