Naujienos

2021-10-19 GPAIS sistemos sutrikimas

Spalio 15d. (penktadienį) dėl ryšio sutrikimo GPAIS prieglobos vietoje sistema buvo nepasiekiama nuo 15:30 iki 17:15. Dėl ryšio sutrikimo taip pat nutrūko eilėję buvę VVS importo duomenys. Gavę klaidų ataskaitose pranešimus "Nenumatyta klaida: int.gpais.eu ties:" turėtų pakartoti duomenų siuntimą.

 

2021-09-25 Migravimo darbai baigti. Jei pastebėsite sutrikimų, kreipkitės į Pagalbos tarnybą.

2021-09-21 Migravimo darbai

Informuojame, kad nuo penktadienio, rugsėjo 24 d. 18 val. iki sekmadienio, rugsėjo 26 d. 24 val. GPAIS bus nepasiekiamas, dėl migravimo į naują duomenų centrą darbų.

GPAIS Pagalbos tarnyba: pagalba@gpais.eu; https://it.aplinka.lt/servicedesk/customer/portal/2

Jei nurodomu laiku turite atlikti veiksmus sistemoje, kurių terminas negali būti atidėtas, rekomenduojame remtis Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašu: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f2598840071d11e8b3e7ba9cffd043b1/asr

 

2021-09-06 Rugsėjo 11 d. (šeštadienį) vyks GPAIS migravimo darbai, svetainė bus nepasiekiama visą dieną.

Prašome susiplanuokite darbus atitinkamai. 2019-09-08) nuo 17:00 iki 18:00 vyko GPAIS profilaktiniai darbai.

2021-08-30 Dėl trečiadienį 2021-09-01, nuo 15 val. planuojamų GPAIS migravimo techninių darbų

Trečiadienį, 2021-09-01, 15 - 20 val. laikinai bus nepasiekiamos GPAIS vidinio bei išorinio portalų testinės sistemos dėl atliekamų GPAIS migravimo darbų.

Taip pat nurodytu laiku laikinai gali būti nepasiekiamas ir GPAIS vidinis gamybinis portalas, ataskaitų formavimo portalas.

2021-08-24 trečiadienį 2021-08-25, nuo 16 val. bus atliekami pasiruošimo GPAIS migravimui techniniai darbai

Dėl pasiruošimo GPAIS migravimui 2021-08-25, po 16 val. laikinai bus nepasiekiamos GPAIS vidinio bei išorinio portalų testinės sistemos.

Taip pat laikinai gali būti nepasiekiamas ir GPAIS vidinis gamybinis portalas, ataskaitų formavimo portalas.

2021-08-16 Testinės aplinkos ir vidinio portalo sutrikimai (Atnaujinta: 2021-08-17 atstatytas tiek testinės aplinkos, tiek vidinio portalo veikimas)

Pastebėti laikini GPAIS testinės aplinkos (https://tst.gpais.eu) ir vidinio portalo (aktualu atsakingoms institucijoms) veikimo sutrikimai. Situacija nagrinėjama ir ieškoma sprendimo. Atsiprašome už nesklandumus! GPAIS išorinis portalas veikia.

2021-08-11 Dėl GPAIS serverių migravimo darbų

Prasideda GPAIS serverių migravimo darbai. Pirmu etapu bus migruojama GPAIS testinė aplinka, todėl šiuo laikotarpiu testinė aplinka dažnai gali būti nepasiekiama. Atsiprašome už nepatogumus.

 

2021-07-15 Dėl GPAIS veiklos sutrikimo (veikimas atsistatęs)

GPAIS sutrikęs suvestinių ir lydraščių būsenų atnaujinimas. Tokiu atveju skubiems veiksmams (atliekų vežimams) naudokite laikinąsias formas arba, jei yra galimybė, veiksmus atidėkite. Skubaus atliekų vežimo atveju galite naudoti laikinąsias lydraščių formas, pagal Tvarkos aprašo 27 punktą.

Suvestinių tvirtinimo terminas pratęsiamas automatiškai – pašalinus sutrikimą jas turėsite patvirtinti per 5 darbo dienas, pagal Tvarkos aprašo 50 punktą.

Daugiau informacijos.

Apie ~17 valandą sistemos veikimo sutrikimų jau nebebuvo pastebima. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

 

2021-06-01 Svarbus pranešimas gamintojams ir importuotojams!

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. D1-142 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-291 „Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/239fc460817211eb9601893677bfd7d8) nuo 2021 m. birželio 1 d. įsigalioja pakeistas alyvų rūšių sąrašas.

 Informuojame, kad  nesant galimybės naudojantis GPAIS registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade dėl naujų alyvų rūšių (variklio ir pavarų dėžės alyva,  pramoninė alyva, pramoninė alyva (tik emulsija) bei vykdyti šių rūšių apskaitos,  turi būti vadovaujamasi Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f2598840071d11e8b3e7ba9cffd043b1/asr) 36-38, 40, 42 punktais.

Laikinojo prašymo formą registruotis Gamintojų ir  importuotojų sąvade galite rasti Aplinkos apsaugos agentūros interneto  svetainėje adresu https://atliekos.gamta.lt/cms/index?rubricId=205a7c4c-c9f7-4c64-9ad7-64f89ebb8a70.

 

2021-05-06 Informacinis pranešimas dėl gamintojų/importuotojų (GII) licencijuotų organizacijų ketvirčio ataskaitos apie veiklos organizavimo plano vykdymą ir švietimo programoje bei finansavimo schemoje numatytų priemonių įgyvendinimą ir prašymo išduoti gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją

Informuojame, kad:

  • Nustatyta, jog Licencijuotoms gamintojų ir (ar) importuotojų organizacijoms, turinčioms pakuočių, elektros ir elektroninės įrangos, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, apmokestinamųjų gaminių (baterijų ir akumuliatorių), alyvos atliekų tvarkymo organizavimo licenciją neveikia pavedimų davėjų tiekimo rinkai duomenų formavimo įrankis ir gaunamos neteisingos duomenų imtys steigėjų, dalyvių ir pavedimų davėjų įnašų dalyje, todėl gamintojų/importuotojų (GII) licencijuotos organizacijos negali pateikti duomenų pagal Gamintojų ir importuotojų organizacijos veiklos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašo1 28.8., 32.4 ir 32.6. papunkčius. Kadangi GPAIS GII organizacijų modulis veikia tik iš dalies, ketvirčio ataskaitos apie veiklos organizavimo plano vykdymą ir švietimo programoje bei finansavimo schemoje numatytų priemonių įgyvendinimą pateikimo terminas pratęsiamas automatiškai, iki kol bus atstatyta GPAIS veikla ar galimybė pateikti duomenis GPAIS, kaip numatyta Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo (toliau – Aprašas)2 48 punkte nustatyta tvarka.
  • Gamintojų ir (ar) importuotojų organizacija, norinti gauti gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo licenciją, prašymą ir kartu teikiamų privalomų dokumentų duomenis pildo laisva forma elektroniniame formate ir naudodamasi elektroninėmis ryšio priemonėmis (elektroniniu paštu) šias užpildytas formas pateikia licencijas išduodančiai institucijai, kaip numatyta Aprašo 46 punkte, kadangi nustatyti GPAIS modulio sutrikimai - vykdomos perteklinės su prašymu išduoti licenciją teikiamų dokumentų patikros.

Pašalinus GPAIS sutrikimus, duomenys į GPAIS suvedami Apraše nustatyta tvarka ir terminais.

1. Gamintojų ir importuotojų organizacijos veiklos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. D1-57 „Dėl Gamintojų ir importuotojų organizacijos veiklos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.270393/asr

2. Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-73 „Dėl tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f2598840071d11e8b3e7ba9cffd043b1/asr

 

2021-04-15 Tarpininko apribojimo funkcionalumas

Nuo 2021 m. balandžio 15 d. GPAIS pradeda veikti tarpininko apribojimo funkcionalumas.Tarpininkui pildant atliekų vežimą lydintį dokumentą pasirenkama kito juridinio asmens atliekų tvarkymo vieta, iš kurios eksportuojamos arba į kurią importuojamos atliekos. Nuo šiol tarpininkas išvežti/įvežti atliekas gali tik su atliekų turėtojo/ gavėjo patvirtinimu per GPAIS.

 

2021-02-18  Dėl klaidingai veikiančio funkcionalumo GII apskaitoje

Pataisymas sudiegtas. Prašome formuokite metines ataskaitas, jei jau buvote suformavę ir rezultatas buvo neteisingas - performuokite iš naujo. Visais klausimais kreipkitės į GPAIS pagalbos tarnybą.

 

2021-02-17  Dėl klaidingai veikiančio funkcionalumo GII apskaitoje

Informuojame, kad yra nustatytas netiksliai veikiantis funkcionalumas GII apskaitoje, skiltyje „Atliekų tvarkymo organizavimas“ – sistema į suformuotų suvestinių ir metinės ataskaitos skiltis, susijusias su gautu Įrodančiu dokumentu (ĮD), įkelia ĮD ne pagal ataskaitinius metus, o pagal ĮD suformavimo datą. Dėl šios priežasties metinės ataskaitos skiltyje „Užduoties vykdymas“ taip pat neteisingai apskaičiuojamas užduoties įvykdymo procentas.

Planuojama techninių kliūčių pašalinimo data – 2021 m. vasario 18 d.

Primename, kad šiuo atveju taikoma Tvarkos, kai negalima naudotis GPAIS, aprašo (Aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. D1-73) 48 punkto nuostata:

 „48. Jei sutriko GPAIS veikla ir dėl kitų techninių kliūčių negalima pateikti duomenis GPAIS atėjus terminui atliekų darytojams ar tvarkytojams, gamintojams ir importuotojams, licencijuotoms gamintojų ir importuotojų organizacijoms, užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriams ir kitiems GPAIS duomenų teikėjams pateikti atitinkamas teisės aktuose nurodytas ataskaitas, šių ataskaitų pateikimo terminas pratęsiamas automatiškai, iki kol bus atstatyta GPAIS veikla ar galimybė pateikti duomenis GPAIS ir bus galima pateikti atitinkamas ataskaitas.“

 

2021-02-01 Informacinis pranešimas dėl gamintojų/importuotojų  (GII) licencijuotų organizacijų veiklos dokumentų:

Informuojame, kad:

  • finansavimo schemų koregavimas sistemoje turi būti galimas, kai organizacija jau turi bent vieną suderintą šio tipo dokumentą sistemoje tai pačiai licencijos rūšiai. Pastebėta, kad Licencijuotoms gamintojų ir (ar) importuotojų organizacijoms, kurių finansavimo schemos keitėsi 2019 ar 2020 metų laikotarpiu, neveikia finansavimo schemos koregavimas GPAIS sistemoje. Dėl to, kad GPAIS GII organizacijų modulis veikia tik iš dalies, finansavimo schemos ir einamųjų metų veiklos organizavimo planai, švietimo programos teikiamos Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo (toliau – Aprašas)1 43 punkte nustatyta tvarka.
  • licencijuotų gamintojų ir (ar) importuotojų organizacijų, turinčių apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją, dėl GPAIS sutrikimo iki šiol nepateikti ankstesnių kalendorinių metų ir einamųjų metų veiklos organizavimo planai, švietimo programos, finansavimo schemos, teikiami Aprašo 43 punkte nustatyta tvarka, o tarpinių ir metinių veiklos ataskaitų pateikimo terminas pratęsiamas automatiškai, kaip nurodyta Aprašo 48 punkte.

Pašalinus GPAIS sutrikimus, duomenys iš einamųjų metų veiklos organizavimo planų, švietimo programų ir finansavimo schemų suvedami į GPAIS Apraše nustatyta tvarka ir terminais.

1. Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-73 „Dėl tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f2598840071d11e8b3e7ba9cffd043b1/asr

 

2021-01-12 Primename apie paskelbtus atvejus, kada išrašomi laikinieji įrodantys dokumentai

Informuojame, kad šiuo metu dėl sistemos sutrikimo neveikia:

1.   a)  įrodančių dokumentų išrašymas atliekų tvarkytojams, įrašytiems į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą, kurie nebetinkamas naudoti padangas perdirba R3 būdu.
     b) įrodančių dokumentų išrašymas atliekų eksportuotojams, kurie eksportuoja atliekas iš kitų ūkio subjektų aikštelių;
     c) įrodančių dokumentų išrašymas atliekų surinkėjams už savo reikmėms sunaudotas pakuočių atliekas;
     d) įrodančių dokumentų išrašymas naudotojams (rūšiuotojams), kurie išrašo įrodantį dokumentą atliekų surinkėjui, kai pakuočių atliekos 15 kodu buvo perduotos naudotojui (rūšiuotojui) tik laikymui.   

Atsižvelgiant į tai, įrodančius dokumentus, susiejančius paliudijimus, patvirtinimus galite išrašyti  pagal Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-73 (toliau – Aprašas) (
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f2598840071d11e8b3e7ba9cffd043b1/asr ), nustatytą tvarką – naudodami laikinąsias Aprašo 3, 4, 5 prieduose nustatytas dokumentų formas.

2.  e) naudotojams (rūšiuotojams) bandant išrašyti įrodantį dokumentą pateikiamas pranešimas dėl nepakankamo atliekų kiekio.

Kai atliekų tvarkytojams, įrašytiems į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą, bandant išrašyti įrodančius dokumentus sistema neleidžia ir pateikiamas pranešimas dėl nepakankamo atliekų kiekio, tačiau atliekų tvarkytojas turi GPAIS  apskaitoje pakankamus sutvarkytų atliekų kiekius, įrodantys dokumentai, susiejantys paliudijimai, patvirtinimai turi būti išrašomi  pagal Apraše nustatytą tvarką – naudojant laikinąsias Aprašo 3, 4, 5 prieduose nustatytas dokumentų formas, IR APIE PROBLEMĄ TEIKIAMAS PRANEŠIMAS GPAIS PAGALBOS TARNYBAI.

Atkreipiame dėmesį, kad įrodantys dokumentai išduodami GPAIS grandinėje tol, kol leidžia GPAIS techninės galimybės. Nuo etapo, kai dėl sutrikimų ar kitų techninių kliūčių dokumento išrašyti per GPAIS nebėra galimybių – išrašomi laikinieji popieriniai dokumentai visuose tolimesniuose etapuose (‚nutrūkus‘ grandinei GPAIS – pereinama prie popierinių dokumentų ir per GPAIS nebeišrašoma).

Pašalinus GPAIS sutrikimus, duomenys iš laikinųjų dokumentų suvedami į GPAIS Apraše nurodyta tvarka ir terminais.

 

2021-01-04 Nuo sausio 1 d. pasikeitė plastiko atliekų vežimo nuostatos

Aplinkos apsaugos agentūra informuoja, jog nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigalioja nauji plastiko atliekų transportavimo reikalavimai, kurie taikomi atliekų įvežimui ir išvežimui iš Europos Sąjungos (ES) bei transportavimui tarp ES šalių narių.

Į Reglamentą 1013/2006 dėl atliekų vežimo papildomai įtraukiami nauji pavojingųjų ir nepavojingųjų plastiko atliekų įrašai. Taip pat nauji įrašai bus pradėti taikyti ES teritorijoje vežamoms atliekoms.

Daugiau apie pakeitimus skaitykite čia: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R2174&from=EN

 

2020-12-15 Kviečiame naudotis GPAIS Pagalbos tarnybos žinių baze

Turite abejonių, kaip tinkamai naudotis GPAIS? Technologijų veikimo principas ar gauti klaidų pranešimai Jums neaiškūs?

Prisijunkite prie Žinių bazės, kurioje rasite susistemintą informaciją dėl prisijungimo, registracijos, atstovavimo GPAIS, VVS sąsajos naudojimo ir kitų reikšmingų klausimų, kuriuos išskyrėme remdamiesi Jums teiktomis konsultacijomis, kad aktualiausi atsakymai būtų greitai pasiekiami.

Aktuali informacija veiklos klausimais taip pat teikiama Dažniausiai užduodamų klausimų rubrikoje.

 

2020-11-23 Galimi Elektroninės valdžios vartų (Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (VIISP) sutrikimai

Informacinės visuomenės plėtros komitetas planuoja IT infrastruktūros perkėlimą į valstybinį duomenų centrą. Perkėlimas vyks dviem etapais šiomis datomis:

•                          2020-12-04(penktadienis) nuo 18 val. Iki 2020-12-06 d. 18 val.

•                          2020-12-11(penktadienis) nuo 18 val. Iki 2020-12-13 d. 18 val.

 

Dėl to nurodytu laiku galimi laikini Elektroninės valdžios vartų sutrikimai.

Atsiprašome už nepatogumus.

Jei nurodytais laikais prisijungdami prie sistemų  / registrų pastebėtumėte sutrikimus, prašome kreiptis į VIISP paslaugos teikėją: https://www.epaslaugos.lt/portal/.

 

2020-10-15 Dėl GPAIS veiklos sutrikimo (sutrikimas pašalintas)

Dėl fiksuojamų sistemos veikimo sutrikimų spalio 15d. neveikė GPAIS (Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema).

Tokiais atvejais skubiems veiksmams (atliekų vežimams) naudokite laikinąsias formas arba, jei yra galimybė, veiksmus atidėkite. Skubaus atliekų vežimo atveju galite naudoti laikinąsias lydraščių formas, pagal Tvarkos aprašo 27 punktą.

Suvestinių tvirtinimo terminas pratęsiamas automatiškai – pašalinus sutrikimą jas turėsite patvirtinti per 5 darbo dienas, pagal Tvarkos aprašo 50 punktą.

Daugiau informacijos.

Spalio 15 d. ~17:00 sistemos veikimas buvo atstatytas. Atsiprašome už sukeltus nepatogumus.

 

2020-05-04 Dėl GII sąvado

GPAIS Sąvade kaupiami po 2018-01-01 registruotų / persiregistravusių asmenų duomenys. Jei subjekto nerandate paieškoje, tai reiškia, kad subjektas neregistruotas Sąvade ir neteikė prašymo registruotis Sąvade po 2018-01-01 ir nevykdo pakuočių, gaminių apskaitos GPAIS arba kad subjektas galėjo būti išregistruotas iš Sąvado, tvarkyto iki 2017-12-31, kaip po 2018-01-01 nebetiekiantis gaminių, pakuočių ir (ar) kaip du metus iš eilės neteikiantis metinių apskaitos ataskaitų. Informaciją apie konkretaus, iki 2018-01-01 Sąvade registruoto ir paskui GPAIS veiklos nebevykdžiusio ir iš iki 2017-12-31 tvarkyto Sąvado išregistruoto subjekto istorinius duomenis galite gauti kreipdamiesi į Aplinkos apsaugos agentūrą el. paštu aaa@aaa.am.lt.

 

2020-03-25 Dėl atliekų tvarkymo COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu

"Aplinkos ministerija parengė ir vakar išplatino rekomendacijas, kaip tvarkyti atliekas karantino metu. Nors pagal šiuo metu turimą informaciją nėra pagrindo teigti, kad komunalinių atliekų srautas galėtų būti koronaviruso plitimo židiniu, šios rekomendacijos parengtos maksimaliam gyventojų ir ypač atliekų tvarkytojų saugumui užtikrinti."

 

2020-03-24 Dėl apskaitos GPAIS COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu

Gaminių, pakuočių ir atliekų apskaita GPAIS vykdoma teisės aktais nustatyta tvarka, suinteresuotos valstybės institucijos įmonių gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos duomenis ir (ar) el. dokumentus, dokumentų skenuotas kopijas gauna iš GPAIS.

Atsižvelgiant į informaciją, kad dėl perėjimo prie nuotolinio darbo dėl techninių sutrikimų, telekomunikacinių ryšių trikdžių ar kitų laikinų aplinkybių įmonės susiduria su sunkumais pateikti duomenis GPAIS, primename, kad turi būti taikomos Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo1 III skyriaus „GPAIS duomenų teikėjų veiksmai neturint galimybės pateikti duomenų GPAIS“ nuostatos, pagal kurias GPAIS duomenų teikėjas:

  • pats arba per įgaliotą atstovą, centrinę įmonę ar kitą įmonės skyrių (padalinį), elektroninėmis priemonėmis (pvz., el. paštu) raštu nedelsdamas informuoja Aplinkos apsaugos agentūrą ir AAD, kad veikiant GPAIS, tačiau dėl techninių sutrikimų ar kitų objektyvių aplinkybių, kurias privalo nurodyti pranešime, neturi galimybės pateikti duomenų GPAIS;2
  • imasi priemonių, kad techniniai sutrikimai ar kitos aplinkybės būtų kuo skubiau pašalintos ir būtų atnaujinta galimybė teikti duomenis GPAIS;3
  • duomenis, jei pildomų dokumentų ir formų nereikalauja pildyti Lietuvos Respublikos ir (ar) tarptautiniai teisės aktai arba Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašas, pildo laisva forma popieriniu arba elektroniniu formatu. Vedami duomenys turi būti analogiški duomenims ir informacijai, kurie vedami į GPAIS;4
  • pašalinus techninius sutrikimas ar kitas objektyvias aplinkybes, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas suveda duomenis į GPAIS.5

----------------------------------------

1Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-73 „Dėl Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirtinimo“.
2Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo 13 punktas.
3Ten pat, 14 punktas.
4Ten pat, 15 punktas.
5Ten pat, 16 punktas.

 

2020-03-20 Dėl GPAIS veiklos nuotoliniu būdu

Informuojame, kad karantino laikotarpiu GPAIS Pagalbos tarnyba veikia įprasta tvarka: pranešimus – užklausas dėl sutrikimų, GPAIS veiklos techninių kliūčių galite pateikti vienu iš šių būdų:

1. prisijungę prie GPAIS Pagalbos tarnybos informacinės sistemos per šią nuorodą: https://it.aplinka.lt/servicedesk/customer/portal/2

Jei niekada nerašėte mums el. paštu, nurodytu 2 punkte, ar nebuvote prisijungę, rinkitės Sign up for an account

Jei jau esate rašę mums dėl GPAIS sutrikimų / kai sukuriate paskyrą (Sign up), Jūsų prisijungimo (Log in) duomenys yra šie: vartotojo vardas (username) - Jūsų el. paštas, slaptažodis - Jūsų pasirinktas.

Prisijungę rasite užklausoms valdyti skirtas temas, informacija mus pasieks greičiau ir efektyviau, matysite savo teiktų užklausų istoriją. 

2. Parašydami el. paštu pagalba@gpais.eu.

Konsultacijas veiklos klausimais (pvz. ar privalote vesti apskaitą, ar teisingai suprantate jums skirtas teises ir pareigas ir apskaitos dokumento pildymo tvarką, kas yra laikoma pakuote ir pan.) patogiausiai galite gauti telefonais, kurie pateikti: https://www.gpais.eu/pagalba

 

2020-03-20 Informacija el. paslaugų gavėjams dėl prisijungimo, VVS sąsajos naudojimo, reikalavimų Jūsų nuotolinėms darbo vietoms, kad galėtumėte sėkmingai teikti duomenis nuotoliniu būdu:

1. Autorizacija vykdoma per E-valdžios vartų portalą / suteiktus prisijungimo duomenis (užsienio subjektams), todėl galite jungtis įprasta tvarka.

2. Duomenų perdavimas iš VVS į GPAIS vykdomas žiniatinklio paslaugų (angl. Web services) duomenų mainų būdu - naudojate savo turimą REST prieigą.

Jei Jūsų naudojama verslo valdymo sistema reikalauja pakeitimų, kai jos veiklą perkeliate į kitą darbo vietą – atlikite juos pagal Jūsų programos techninę specifikaciją.

GPAIS VVS sąsajos nustatymus ir instrukciją rasite prisijungę prie GPAIS ir ties savo vardu, pavarde pasirinkę „VVS sąsaja“.

3. Jei Jums reikia prisijungimo prie GPAIS testinės aplinkos iš kito IP adreso, nei naudojote iki šiol  – atsiųskite prašymą į GPAIS pagalbos tarnybą.

 

2020-01-23 Pranešimas dėl terminų pratęsimo

Informuojame, kad vadovaujantis Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo 8 ir 57 punktų nuostatomis ir atsižvelgiant į Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 7 straipsnyje nustatytus mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų pateikimo terminus, Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo 8, 14, 21, 28, 35, 41, 47 punktuose nurodytiems ūkio subjektams tarpusavyje sutarus ir apie tai elektroninėmis priemonėmis (pvz., el. paštu) raštu informavus Aplinkos apsaugos departamentą, šiuose punktuose taikomas 22 dienų įrodančių dokumentų išrašymo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 32 dienas nuo kalendorinių metų pabaigos.

 

2020-01-22 Paaiškinimas dėl  įrodančio dokumento stulpelyje ,,savivaldybė“ pildymo

"Kai perdirbėjas/eksportuotojas išrašo įrodančius dokumentus naudotojui (rūšiuotojui) ar surinkėjui įrodančio dokumento stulpelyje "savivaldybė" nurodoma naudotojo (rūšiuotojo) ar surinkėjo atliekų tvarkymo vietos, kuriai išrašomas įrodantis dokumentas, savivaldybės pavadinimas."

 

2020-01-22 Paaiškinimas perdirbėjams/ eksportuotojams dėl Įrodančių dokumentų išdavimo už EEĮ atliekas, surinktas komunaliniame sraute

"Kai perdirbėjas/eksportuotojas išduoda įrodantį dokumentą surinkėjui už komunaliniame sraute surinktas EEĮ atliekas (buityje susidarančias EEĮ atliekas), visais atvejais, kai perdirbtos atliekos surinktos komunaliniame sraute (t.y. iš savivaldybių didžiųjų atliekų aikštelių, savivaldybių sistemas papildančių sistemų, EEĮ surinkimo vietų, EEĮ platinimo vietų) įrodančio dokumento stulpelyje "Atliekų susidarymo šaltinis" turi būti pasirenkama reikšmė "komunalinis srautas" , stulpelyje "Savivaldybė" nurodant surinkėjo atliekų tvarkymo vietos, į kuria siunčiamas įrodantis dokumentas, savivaldybės pavadinimą."

 

2020-01-16 Informacinis pranešimas apie duomenų suvedimą atgaline data

Informuojame, kad atsižvelgiant į 2019 m. gruodžio mėnesį dėl labai padidėjusio GPAIS vartotojų skaičiaus ir duomenų kiekio metų pabaigoje kilusius GPAIS sutrikimus, dėl kurių ūkio subjektai negalėjo atlikti apskaitos veiksmų GPAIS, nuo 2020 m. sausio 16 d. pietų GPAIS yra sudaryta galimybė ūkio subjektams suvesti atliekų vežimo lydraščių (kai atliekos vežamos Lietuvoje) ir tarpvalstybinių atliekų vežimų, kurie atlikti 2019 m. gruodžio 1-31 d., duomenis atgaline data. Suvedus duomenis, jie atsiras 2019 m. apskaitoje.

Vadovaujantis Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo 8 punktu, duomenys į GPAIS turi būti suvesti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo 2020 m. sausio 16 d.

 

2020-01-10

Pranešimas apie pakeitimus ir planinius darbus

Galimybė koreguoti per VVS Gaminių/prekinių vienetų sąrašuose nurodytus pakuočių duomenis

Informuojame, kad 2020 m. sausio 8 d. GPAIS įdiegti pakeitimai, leidžiantys per VVS koreguoti Gaminių/prekinių vienetų sąrašuose nurodytus pakuočių duomenis: keičiantis gaminio/prekinio vieneto pakuotei, jau galima  įrašyti arba pakeisti galiojimo pabaigos datą jau egzistuojančios pakuotės elementams ir papildyti gaminio/prekinio vieneto pakuotę pridedant naujus pakuotės elementus su naujomis galiojimo datomis. Pakeitimai galimi aktualiam laikotarpiui, t.y. tam laikotarpiui, kuriam nepatvirtintos suvestinės ir ataskaitos. Pakeitus pakuotės galiojimo datą ar įrašius naują pakuotę, duomenys apie šias pakuotes nepasišalins ir neprisidės į jau „užrakintus“ žurnalus.

 

Informacija dėl periodinių nuolatinių GPAIS techninės profilaktikos ir atnaujinimo darbų

Informuojame, kad trečiadieniais, vakarais (tikslesni terminai kiekvieną trečiadienį nurodomi atsidarius GPAIS) atliekami planiniai GPAIS techninės profilaktikos ir atnaujinimo darbai. Prašome GPAIS vartotojus atsižvelgti į šią informaciją planuojant darbą GPAIS.  Dėkojame už bendradarbiavimą.

 

2019-12-19 Dėl laikinų įrodančių dokumentų

Informuojame, kad šiuo metu dėl sistemos sutrikimo neveikia:

1.  a)  įrodančių dokumentų išrašymas atliekų tvarkytojams, įrašytiems į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą, kurie nebetinkamas naudoti padangas perdirba R3 būdu.
     b) įrodančių dokumentų išrašymas atliekų eksportuotojams, kurie eksportuoja atliekas iš kitų ūkio subjektų aikštelių.
     c) įrodančių dokumentų išrašymas atliekų surinkėjams už savo reikmėms sunaudotas pakuočių atliekas.
     d) įrodančių dokumentų išrašymas naudotojams (rūšiuotojams), kurie išrašo įrodantį dokumentą atliekų surinkėjui, kai pakuočių atliekos 15 kodu buvo perduotos naudotojui (rūšiuotojui) tik laikymui.   

Atsižvelgiant į nurodytą, įrodančius dokumentus, susiejančius paliudijimus, patvirtinimus galite išrašyti  pagal Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-73 (toliau – Aprašas) ( https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f2598840071d11e8b3e7ba9cffd043b1/asr ), nustatytą tvarką – naudodami laikinąsias Aprašo 3, 4, 5 prieduose išdėstytas dokumentų formas.

2.  e) naudotojams (rūšiuotojams) bandant išrašyti įrodantį dokumentą pateikiamas pranešimas dėl nepakankamo atliekų kiekio.

Tuo atveju, kai atliekų tvarkytojams, įrašytiems į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą, bandant išrašyti įrodančius dokumentus sistema neleidžia ir pateikiamas pranešimas dėl nepakankamo atliekų kiekio, tačiau atliekų tvarkytojas turi GPAIS  apskaitoje pakankamus sutvarkytų atliekų kiekius, įrodantys dokumentai, susiejantys paliudijimai, patvirtinimai turi būti išrašomi  pagal Aprašo nustatytą tvarką – naudojant laikinąsias Aprašo 3, 4, 5 prieduose išdėstytas dokumentų formas, IR APIE PROBLEMĄ TEIKIAMAS PRANEŠIMAS GPAIS PAGALBOS TARNYBAI.

 Atkreipiame dėmesį, kad įrodantys dokumentai išduodami GPAIS grandinėje tol, kol leidžia GPAIS techninės galimybės. Nuo etapo, kai dėl sutrikimų ar kitų techninių kliūčių dokumento išrašyti per GPAIS nebėra galimybių – išrašomi laikinieji popieriniai dokumentai visuose tolimesniuose etapuose (‚nutrūkus‘ grandinei GPAIS – pereinama prie popierinių dokumentų ir per GPAIS nebeišrašoma).

Pašalinus GPAIS sutrikimus, duomenys iš laikinųjų dokumentų suvedami į GPAIS Apraše nurodyta tvarka ir terminais.


2019-11-30 Svarbi informacija dėl atliekų suvestinių

2019 m. lapkričio 27 d., sistemoje įdiegti pakeitimai, susiję su kai kurių patikros taisyklių veikimu: 1) kad patvirtinti ketvirčių suvestines ir pateikti metines ataskaitas galėtų vartotojai - atliekų tvarkytojai, gaudavę klaidas ATZ021; 2) kad galėtų pateikti vertinimui metines ataskaitas atliekų tvarkytojai, kurių ataskaitas sistema automatiškai atmesdavo su klaida/klaidomis ATA005, ATA006, ATA007, ATA008, ATA009.

Patikros taisyklės pakeistos, todėl informuojame, kad pagal Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo 16 punktą turėtumėte per 5 darbo dienas GPAIS atlikti nebaigtus veiksmus - patvirtinti suvestines, pateikti metines ataskaitas.

Primename, kad klaida ATZ021 kyla dėl to, kad dalies tvarkymo metu susidarančių atliekų neįregistravote ATVR ar atliekų tvarkymo metu susidariusi atlieka ATVR neturi bent vienos iš tvarkymo veiklų S4, S5, R1-R13, D1-D15.

Jei vis dar nesate užregistravę reikiamų atliekų kodų ATVR ar jeigu susitvarkėte duomenis ATVR, tačiau GPAIS apskaitėte susidariusias atliekas ankstesniu laiku, nei duomenys koreguoti ATVR - pranešimą dėl ATZ021 klaidos gausite, tačiau jis bus informacinis. Šiuo atveju Jūsų suvestinės būsena bus "Patvirtinta".

Atliekų tvarkytojai, kuriems teikiant vertinimui atliekų tvarkymo apskaitos 2018 m. ataskaitas, sistema jas automatiškai atmesdavo su klaidomis ATA005-ATA009 (dėl viršytų leidžiamų laikyti ar tvarkyti atliekų kiekių), gali teikti vertinimui ataskaitas – informacinis pranešimas apie 2018 m. viršytus leidžiamus laikyti/tvarkyti kiekius bus pateiktas prie ataskaitos, kortelės „Informacija“ stulpelyje „Pastabos“

Pranešimų pakeitimas į informacinius nešalina Jūsų pareigų veiklą vykdyti laikantis teisės aktų reikalavimų - pasitikrinkite faktinius duomenis ir jei Jūsų veikla atitinka klaidos pranešimą, šalinkite neatitiktis ir pažeidimus (mažinkite laikomus atliekų kiekius, šalinkite galimas neigiamas pasekmes aplinkai, jei tokių būtų, kreipkitės dėl būtinų veiklos leidimų išdavimo ar pakeitimo ir kt.)."

 

Naujienų archyvas