Naujienos

2020-10-15 Dėl GPAIS veiklos sutrikimo

Dėl fiksuojamų sistemos veikimo sutrikimų spalio 15d. neveikė GPAIS (Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema).

Tokiais atvejais skubiems veiksmams (atliekų vežimams) naudokite laikinąsias formas arba, jei yra galimybė, veiksmus atidėkite. Skubaus atliekų vežimo atveju galite naudoti laikinąsias lydraščių formas, pagal Tvarkos aprašo 27 punktą.

Suvestinių tvirtinimo terminas pratęsiamas automatiškai – pašalinus sutrikimą jas turėsite patvirtinti per 5 darbo dienas, pagal Tvarkos aprašo 50 punktą.

Daugiau informacijos.

Spalio 15 d. ~17:00 sistemos veikimas buvo atstatytas. Atsiprašome už sukeltus nepatogumus.

 

2020-05-04 Dėl GII sąvado

GPAIS Sąvade kaupiami po 2018-01-01 registruotų / persiregistravusių asmenų duomenys. Jei subjekto nerandate paieškoje, tai reiškia, kad subjektas neregistruotas Sąvade ir neteikė prašymo registruotis Sąvade po 2018-01-01 ir nevykdo pakuočių, gaminių apskaitos GPAIS arba kad subjektas galėjo būti išregistruotas iš Sąvado, tvarkyto iki 2017-12-31, kaip po 2018-01-01 nebetiekiantis gaminių, pakuočių ir (ar) kaip du metus iš eilės neteikiantis metinių apskaitos ataskaitų. Informaciją apie konkretaus, iki 2018-01-01 Sąvade registruoto ir paskui GPAIS veiklos nebevykdžiusio ir iš iki 2017-12-31 tvarkyto Sąvado išregistruoto subjekto istorinius duomenis galite gauti kreipdamiesi į Aplinkos apsaugos agentūrą el. paštu aaa@aaa.am.lt.

 

2020-03-25 Dėl atliekų tvarkymo COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu

"Aplinkos ministerija parengė ir vakar išplatino rekomendacijas, kaip tvarkyti atliekas karantino metu. Nors pagal šiuo metu turimą informaciją nėra pagrindo teigti, kad komunalinių atliekų srautas galėtų būti koronaviruso plitimo židiniu, šios rekomendacijos parengtos maksimaliam gyventojų ir ypač atliekų tvarkytojų saugumui užtikrinti."

 

2020-03-24 Dėl apskaitos GPAIS COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu

Gaminių, pakuočių ir atliekų apskaita GPAIS vykdoma teisės aktais nustatyta tvarka, suinteresuotos valstybės institucijos įmonių gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos duomenis ir (ar) el. dokumentus, dokumentų skenuotas kopijas gauna iš GPAIS.

Atsižvelgiant į informaciją, kad dėl perėjimo prie nuotolinio darbo dėl techninių sutrikimų, telekomunikacinių ryšių trikdžių ar kitų laikinų aplinkybių įmonės susiduria su sunkumais pateikti duomenis GPAIS, primename, kad turi būti taikomos Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo1 III skyriaus „GPAIS duomenų teikėjų veiksmai neturint galimybės pateikti duomenų GPAIS“ nuostatos, pagal kurias GPAIS duomenų teikėjas:

  • pats arba per įgaliotą atstovą, centrinę įmonę ar kitą įmonės skyrių (padalinį), elektroninėmis priemonėmis (pvz., el. paštu) raštu nedelsdamas informuoja Aplinkos apsaugos agentūrą ir AAD, kad veikiant GPAIS, tačiau dėl techninių sutrikimų ar kitų objektyvių aplinkybių, kurias privalo nurodyti pranešime, neturi galimybės pateikti duomenų GPAIS;2
  • imasi priemonių, kad techniniai sutrikimai ar kitos aplinkybės būtų kuo skubiau pašalintos ir būtų atnaujinta galimybė teikti duomenis GPAIS;3
  • duomenis, jei pildomų dokumentų ir formų nereikalauja pildyti Lietuvos Respublikos ir (ar) tarptautiniai teisės aktai arba Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašas, pildo laisva forma popieriniu arba elektroniniu formatu. Vedami duomenys turi būti analogiški duomenims ir informacijai, kurie vedami į GPAIS;4
  • pašalinus techninius sutrikimas ar kitas objektyvias aplinkybes, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas suveda duomenis į GPAIS.5

----------------------------------------

1Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-73 „Dėl Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirtinimo“.
2Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo 13 punktas.
3Ten pat, 14 punktas.
4Ten pat, 15 punktas.
5Ten pat, 16 punktas.

 

2020-03-20 Dėl GPAIS veiklos nuotoliniu būdu

Informuojame, kad karantino laikotarpiu GPAIS Pagalbos tarnyba veikia įprasta tvarka: pranešimus – užklausas dėl sutrikimų, GPAIS veiklos techninių kliūčių galite pateikti vienu iš šių būdų:

1. prisijungę prie GPAIS Pagalbos tarnybos informacinės sistemos per šią nuorodą: https://it.aplinka.lt/servicedesk/customer/portal/2

Jei niekada nerašėte mums el. paštu, nurodytu 2 punkte, ar nebuvote prisijungę, rinkitės Sign up for an account

Jei jau esate rašę mums dėl GPAIS sutrikimų / kai sukuriate paskyrą (Sign up), Jūsų prisijungimo (Log in) duomenys yra šie: vartotojo vardas (username) - Jūsų el. paštas, slaptažodis - Jūsų pasirinktas.

Prisijungę rasite užklausoms valdyti skirtas temas, informacija mus pasieks greičiau ir efektyviau, matysite savo teiktų užklausų istoriją. 

2. Parašydami el. paštu pagalba@gpais.eu.

Konsultacijas veiklos klausimais (pvz. ar privalote vesti apskaitą, ar teisingai suprantate jums skirtas teises ir pareigas ir apskaitos dokumento pildymo tvarką, kas yra laikoma pakuote ir pan.) patogiausiai galite gauti telefonais, kurie pateikti: https://www.gpais.eu/pagalba

 

2020-03-20 Informacija el. paslaugų gavėjams dėl prisijungimo, VVS sąsajos naudojimo, reikalavimų Jūsų nuotolinėms darbo vietoms, kad galėtumėte sėkmingai teikti duomenis nuotoliniu būdu:

1. Autorizacija vykdoma per E-valdžios vartų portalą / suteiktus prisijungimo duomenis (užsienio subjektams), todėl galite jungtis įprasta tvarka.

2. Duomenų perdavimas iš VVS į GPAIS vykdomas žiniatinklio paslaugų (angl. Web services) duomenų mainų būdu - naudojate savo turimą REST prieigą.

Jei Jūsų naudojama verslo valdymo sistema reikalauja pakeitimų, kai jos veiklą perkeliate į kitą darbo vietą – atlikite juos pagal Jūsų programos techninę specifikaciją.

GPAIS VVS sąsajos nustatymus ir instrukciją rasite prisijungę prie GPAIS ir ties savo vardu, pavarde pasirinkę „VVS sąsaja“.

3. Jei Jums reikia prisijungimo prie GPAIS testinės aplinkos iš kito IP adreso, nei naudojote iki šiol  – atsiųskite prašymą į GPAIS pagalbos tarnybą.

 

2020-02-11  GII apskaitoje neveikia mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų formavimo funkcionalumas

Atkreipiame dėmesį, kad GPAIS GII apskaitoje, suformavus apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių metines ataskaitas, turėtų būti galimybė sugeneruoti mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijos FR0523 ar FR0524 formos duomenų rinkmenas. Šiuo metu dėl techninių kliūčių neveikia mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamosios pakuotės atliekomis deklaracijos FR0524 formavimas. Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaraciją FR0523 suformuoti gali tik tie gamintojai ir importuotojai, kurie ataskaitiniame laikotarpyje atliekų tvarkymo organizavimui turėjo nurodytą individualią atsakomybę.

Papildoma informacija: deklaracijų FR0523, FR0524 formavimo funkcionalumas veikia nuo 2020-02-26.

 

2020-01-23 Pranešimas dėl terminų pratęsimo

Informuojame, kad vadovaujantis Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo 8 ir 57 punktų nuostatomis ir atsižvelgiant į Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 7 straipsnyje nustatytus mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų pateikimo terminus, Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo 8, 14, 21, 28, 35, 41, 47 punktuose nurodytiems ūkio subjektams tarpusavyje sutarus ir apie tai elektroninėmis priemonėmis (pvz., el. paštu) raštu informavus Aplinkos apsaugos departamentą, šiuose punktuose taikomas 22 dienų įrodančių dokumentų išrašymo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 32 dienas nuo kalendorinių metų pabaigos.

 

2020-01-22 Paaiškinimas dėl  įrodančio dokumento stulpelyje ,,savivaldybė“ pildymo

"Kai perdirbėjas/eksportuotojas išrašo įrodančius dokumentus naudotojui (rūšiuotojui) ar surinkėjui įrodančio dokumento stulpelyje "savivaldybė" nurodoma naudotojo (rūšiuotojo) ar surinkėjo atliekų tvarkymo vietos, kuriai išrašomas įrodantis dokumentas, savivaldybės pavadinimas."

 

2020-01-22 Paaiškinimas perdirbėjams/ eksportuotojams dėl Įrodančių dokumentų išdavimo už EEĮ atliekas, surinktas komunaliniame sraute

"Kai perdirbėjas/eksportuotojas išduoda įrodantį dokumentą surinkėjui už komunaliniame sraute surinktas EEĮ atliekas (buityje susidarančias EEĮ atliekas), visais atvejais, kai perdirbtos atliekos surinktos komunaliniame sraute (t.y. iš savivaldybių didžiųjų atliekų aikštelių, savivaldybių sistemas papildančių sistemų, EEĮ surinkimo vietų, EEĮ platinimo vietų) įrodančio dokumento stulpelyje "Atliekų susidarymo šaltinis" turi būti pasirenkama reikšmė "komunalinis srautas" , stulpelyje "Savivaldybė" nurodant surinkėjo atliekų tvarkymo vietos, į kuria siunčiamas įrodantis dokumentas, savivaldybės pavadinimą."

 

2020-01-16 Informacinis pranešimas apie duomenų suvedimą atgaline data

Informuojame, kad atsižvelgiant į 2019 m. gruodžio mėnesį dėl labai padidėjusio GPAIS vartotojų skaičiaus ir duomenų kiekio metų pabaigoje kilusius GPAIS sutrikimus, dėl kurių ūkio subjektai negalėjo atlikti apskaitos veiksmų GPAIS, nuo 2020 m. sausio 16 d. pietų GPAIS yra sudaryta galimybė ūkio subjektams suvesti atliekų vežimo lydraščių (kai atliekos vežamos Lietuvoje) ir tarpvalstybinių atliekų vežimų, kurie atlikti 2019 m. gruodžio 1-31 d., duomenis atgaline data. Suvedus duomenis, jie atsiras 2019 m. apskaitoje.

Vadovaujantis Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo 8 punktu, duomenys į GPAIS turi būti suvesti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo 2020 m. sausio 16 d.

 

2020-01-15 Dėl terminų nukėlimo

Atsižvelgiant į 2019 m. gruodžio mėnesį buvusius GPAIS sutrikimus, vadovaujantis Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-73, 8, 49 ir 50 punktais, atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos  2019 m. IV ketvirčio suvestinių formavimo ir tvirtinimo terminas pratęsiamas iki 2020-02-19.

 

2020-01-10 Pranešimas apie pakeitimus ir planinius darbus

Galimybė koreguoti per VVS Gaminių/prekinių vienetų sąrašuose nurodytus pakuočių duomenis

Informuojame, kad 2020 m. sausio 8 d. GPAIS įdiegti pakeitimai, leidžiantys per VVS koreguoti Gaminių/prekinių vienetų sąrašuose nurodytus pakuočių duomenis: keičiantis gaminio/prekinio vieneto pakuotei, jau galima  įrašyti arba pakeisti galiojimo pabaigos datą jau egzistuojančios pakuotės elementams ir papildyti gaminio/prekinio vieneto pakuotę pridedant naujus pakuotės elementus su naujomis galiojimo datomis. Pakeitimai galimi aktualiam laikotarpiui, t.y. tam laikotarpiui, kuriam nepatvirtintos suvestinės ir ataskaitos. Pakeitus pakuotės galiojimo datą ar įrašius naują pakuotę, duomenys apie šias pakuotes nepasišalins ir neprisidės į jau „užrakintus“ žurnalus.

2020 sausio 10 d. nuo 16.00 planuojamas trumpalaikis GPAIS sustabdymas sistemos atnaujinimo darbams

Siekiant sudaryti ūkio subjektams, negalėjusiems 2019 m. gruodžio mėn. atlikti veiksmų GPAIS dėl atliekų vežimo, suvesti vežimų duomenis taip, kad duomenys būtų fiksuojami 2019 m. apskaitoje, 2020 sausio 10 d. nuo 16.00 bus atliekami sistemos funkcionalumų atnaujinimo darbai. Prašome GPAIS vartotojus atsižvelgti į tai planuojant darbą GPAIS. Atsiprašome už nepatogumus.

Apie minimų duomenų suvedimo terminus informuosime GPAIS naujienų skiltyje atskiru pranešimu, vadovaujantis Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo, patvirtinto Aplinkos ministro 2018 m. sausio 31  d. įsakymo Nr. D1-73, nuostatomis.

Informacija dėl periodinių nuolatinių GPAIS techninės profilaktikos ir atnaujinimo darbų

Informuojame, kad trečiadieniais, vakarais (tikslesni terminai kiekvieną trečiadienį nurodomi atsidarius GPAIS) atliekami planiniai GPAIS techninės profilaktikos ir atnaujinimo darbai. Prašome GPAIS vartotojus atsižvelgti į šią informaciją planuojant darbą GPAIS.  Dėkojame už bendradarbiavimą.

 

2019-12-30 Sutrikusi GPAIS veikla:

Nuo gruodžio 12d. iki gruodžio 23d. buvo sutrikęs GPAIS darbas dėl padidėjusio sistemos naudotojų skaičiaus. Nuo gruodžio 23d. iki gruodžio 30d. GPAIS buvo išjungtas techninei profilaktikai.
Nuo šiandien GPAIS turi veikti be sutrikimų. Susidūrę su problemomis, kreipkitės el. paštu nurodytu puslapio apačioje.

 

2019-12-19 Dėl laikinų įrodančių dokumentų

Informuojame, kad šiuo metu dėl sistemos sutrikimo neveikia:

1.  a)  įrodančių dokumentų išrašymas atliekų tvarkytojams, įrašytiems į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą, kurie nebetinkamas naudoti padangas perdirba R3 būdu.
     b) įrodančių dokumentų išrašymas atliekų eksportuotojams, kurie eksportuoja atliekas iš kitų ūkio subjektų aikštelių.
     c) įrodančių dokumentų išrašymas atliekų surinkėjams už savo reikmėms sunaudotas pakuočių atliekas.
     d) įrodančių dokumentų išrašymas naudotojams (rūšiuotojams), kurie išrašo įrodantį dokumentą atliekų surinkėjui, kai pakuočių atliekos 15 kodu buvo perduotos naudotojui (rūšiuotojui) tik laikymui.   

Atsižvelgiant į nurodytą, įrodančius dokumentus, susiejančius paliudijimus, patvirtinimus galite išrašyti  pagal Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-73 (toliau – Aprašas) ( https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f2598840071d11e8b3e7ba9cffd043b1/asr ), nustatytą tvarką – naudodami laikinąsias Aprašo 3, 4, 5 prieduose išdėstytas dokumentų formas.

2.  e) naudotojams (rūšiuotojams) bandant išrašyti įrodantį dokumentą pateikiamas pranešimas dėl nepakankamo atliekų kiekio.

Tuo atveju, kai atliekų tvarkytojams, įrašytiems į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą, bandant išrašyti įrodančius dokumentus sistema neleidžia ir pateikiamas pranešimas dėl nepakankamo atliekų kiekio, tačiau atliekų tvarkytojas turi GPAIS  apskaitoje pakankamus sutvarkytų atliekų kiekius, įrodantys dokumentai, susiejantys paliudijimai, patvirtinimai turi būti išrašomi  pagal Aprašo nustatytą tvarką – naudojant laikinąsias Aprašo 3, 4, 5 prieduose išdėstytas dokumentų formas, IR APIE PROBLEMĄ TEIKIAMAS PRANEŠIMAS GPAIS PAGALBOS TARNYBAI.

 Atkreipiame dėmesį, kad įrodantys dokumentai išduodami GPAIS grandinėje tol, kol leidžia GPAIS techninės galimybės. Nuo etapo, kai dėl sutrikimų ar kitų techninių kliūčių dokumento išrašyti per GPAIS nebėra galimybių – išrašomi laikinieji popieriniai dokumentai visuose tolimesniuose etapuose (‚nutrūkus‘ grandinei GPAIS – pereinama prie popierinių dokumentų ir per GPAIS nebeišrašoma).

Pašalinus GPAIS sutrikimus, duomenys iš laikinųjų dokumentų suvedami į GPAIS Apraše nurodyta tvarka ir terminais.


2019-11-30 Svarbi informacija dėl atliekų suvestinių

2019 m. lapkričio 27 d., sistemoje įdiegti pakeitimai, susiję su kai kurių patikros taisyklių veikimu: 1) kad patvirtinti ketvirčių suvestines ir pateikti metines ataskaitas galėtų vartotojai - atliekų tvarkytojai, gaudavę klaidas ATZ021; 2) kad galėtų pateikti vertinimui metines ataskaitas atliekų tvarkytojai, kurių ataskaitas sistema automatiškai atmesdavo su klaida/klaidomis ATA005, ATA006, ATA007, ATA008, ATA009.

Patikros taisyklės pakeistos, todėl informuojame, kad pagal Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo 16 punktą turėtumėte per 5 darbo dienas GPAIS atlikti nebaigtus veiksmus - patvirtinti suvestines, pateikti metines ataskaitas.

Primename, kad klaida ATZ021 kyla dėl to, kad dalies tvarkymo metu susidarančių atliekų neįregistravote ATVR ar atliekų tvarkymo metu susidariusi atlieka ATVR neturi bent vienos iš tvarkymo veiklų S4, S5, R1-R13, D1-D15.

Jei vis dar nesate užregistravę reikiamų atliekų kodų ATVR ar jeigu susitvarkėte duomenis ATVR, tačiau GPAIS apskaitėte susidariusias atliekas ankstesniu laiku, nei duomenys koreguoti ATVR - pranešimą dėl ATZ021 klaidos gausite, tačiau jis bus informacinis. Šiuo atveju Jūsų suvestinės būsena bus "Patvirtinta".

Atliekų tvarkytojai, kuriems teikiant vertinimui atliekų tvarkymo apskaitos 2018 m. ataskaitas, sistema jas automatiškai atmesdavo su klaidomis ATA005-ATA009 (dėl viršytų leidžiamų laikyti ar tvarkyti atliekų kiekių), gali teikti vertinimui ataskaitas – informacinis pranešimas apie 2018 m. viršytus leidžiamus laikyti/tvarkyti kiekius bus pateiktas prie ataskaitos, kortelės „Informacija“ stulpelyje „Pastabos“

Pranešimų pakeitimas į informacinius nešalina Jūsų pareigų veiklą vykdyti laikantis teisės aktų reikalavimų - pasitikrinkite faktinius duomenis ir jei Jūsų veikla atitinka klaidos pranešimą, šalinkite neatitiktis ir pažeidimus (mažinkite laikomus atliekų kiekius, šalinkite galimas neigiamas pasekmes aplinkai, jei tokių būtų, kreipkitės dėl būtinų veiklos leidimų išdavimo ar pakeitimo ir kt.)."

 

Naujienų archyvas