Informacija apie GPAIS veiklos sutrikimus ir kitas technines kliūtis*:


Primename, kad kiekvieną trečiadienį 17:00 atliekama techninė GPAIS profilaktika, kurios metu portalas išjungiamas 5-15 min. Prašome į tai atsižvelgti planuojant savo darbus.

 

2020-06-30  Atliekų tvarkytojas neturi galimybės suvesti informacijos apie sutartį, sudarytą su teisinį statusą turinčia įmone ir su užsienio valstybės įmone

Informuojame, kad dėl techninių GPAIS kliūčių atliekų tvarkytojas neturi galimybės suvesti į GPAIS informacijos apie sutartį, sudarytą su teisinį statusą (pvz., bankrutuojantis, likviduojamas, reorganizuojamas ir kt.) turinčia įmone. Nesuvedus į GPAIS informacijos apie sutartį, atliekų tvarkytojas neturi galimybės formuoti atliekų gavimo iš atliekų darytojų lydraščių. Kol techninė kliūtis bus pašalinta, tiek atliekų darytojams, tiek atliekų tvarkytojams rekomenduotina vadovautis Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-73 ,,Dėl Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirtinimo“, V ir VII skyrių nuostatomis.

 

2020-04-03 Atliekų susidarymo metinėje suvestinėje rodomos ne visos atliekos

Jei per metus ne vieno ketvirčio žurnaluose nebuvo nurodytas atliekos kodo susidarymas, metinėje tų metų atliekų susidarymo ataskaitoje, tos atliekos nesimatys. Tos atliekos likutis bus matomas tik ketvirčio suvestinėse.

Primename, kad pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 2 str. 45. Laikinasis atliekų laikymas – pavojingųjų atliekų laikymas ne ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingųjų atliekų – ne ilgiau kaip vienus metus šių atliekų susidarymo vietoje iki jų surinkimo, paruošiant atliekas išvežti į atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginį. Laikyti ilgiau nurodytų terminų atliekų negalite, nebent pagal teisės aktus tampate atliekų tvarkytoju ir turite ATVR registruotą atliekų tvarkymo veiklą laikymui.

 

2019-12-19 Dėl laikinų įrodančių dokumentų

Informuojame, kad šiuo metu dėl sistemos sutrikimo neveikia:

1.  a)  įrodančių dokumentų išrašymas atliekų tvarkytojams, įrašytiems į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą, kurie nebetinkamas naudoti padangas perdirba R3 būdu.
     b) įrodančių dokumentų išrašymas atliekų eksportuotojams, kurie eksportuoja atliekas iš kitų ūkio subjektų aikštelių.
     c) įrodančių dokumentų išrašymas atliekų surinkėjams už savo reikmėms sunaudotas pakuočių atliekas.
     d) įrodančių dokumentų išrašymas naudotojams (rūšiuotojams), kurie išrašo įrodantį dokumentą atliekų surinkėjui, kai pakuočių atliekos 15 kodu buvo perduotos naudotojui (rūšiuotojui) tik laikymui.

Atsižvelgiant į nurodytą, įrodančius dokumentus, susiejančius paliudijimus, patvirtinimus galite išrašyti  pagal Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-73 (toliau – Aprašas) ( https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f2598840071d11e8b3e7ba9cffd043b1/asr ), nustatytą tvarką – naudodami laikinąsias Aprašo 3, 4, 5 prieduose išdėstytas dokumentų formas.

2.  e) naudotojams (rūšiuotojams) bandant išrašyti įrodantį dokumentą pateikiamas pranešimas dėl nepakankamo atliekų kiekio.

Tuo atveju, kai atliekų tvarkytojams, įrašytiems į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą, bandant išrašyti įrodančius dokumentus sistema neleidžia ir pateikiamas pranešimas dėl nepakankamo atliekų kiekio, tačiau atliekų tvarkytojas turi GPAIS  apskaitoje pakankamus sutvarkytų atliekų kiekius, įrodantys dokumentai, susiejantys paliudijimai, patvirtinimai turi būti išrašomi  pagal Aprašo nustatytą tvarką – naudojant laikinąsias Aprašo 3, 4, 5 prieduose išdėstytas dokumentų formas, IR APIE PROBLEMĄ TEIKIAMAS PRANEŠIMAS GPAIS PAGALBOS TARNYBAI.

 Atkreipiame dėmesį, kad įrodantys dokumentai išduodami GPAIS grandinėje tol, kol leidžia GPAIS techninės galimybės. Nuo etapo, kai dėl sutrikimų ar kitų techninių kliūčių dokumento išrašyti per GPAIS nebėra galimybių – išrašomi laikinieji popieriniai dokumentai visuose tolimesniuose etapuose (‚nutrūkus‘ grandinei GPAIS – pereinama prie popierinių dokumentų ir per GPAIS nebeišrašoma).

Pašalinus GPAIS sutrikimus, duomenys iš laikinųjų dokumentų suvedami į GPAIS Apraše nurodyta tvarka ir terminais.

 

Dėl GII organizacijų/užstato administratorių patvirtinimų dėl gaminių/pakuočių atliekų sutvarkymo

Primename GII organizacijoms/užstato administratoriams, kad, jei viso patvirtinimo išdavimo proceso negali atlikti GPAIS (pvz. dėl automatinio sutvarkytų atliekų kiekio paskirstymo pavedimo davėjams nefunkcionavimo),  išduodant patvirtinimus galima vadovautis GPAIS svetainėje paskelbta informacija apie laikinųjų dokumentų išdavimą, t.y. kad dokumentai GPAIS išduodami iki etapo tol, kol leidžia GPAIS techninės galimybės ir tolimesniuose etapuose išduodami popieriniai laikinieji dokumentai.

Pašalinus GPAIS sutrikimus, duomenys iš laikinųjų dokumentų suvedami į GPAIS Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-73  nurodyta tvarka ir terminais.

 

Šiuo metu neveikia įrodančių dokumentų išrašymas už 2017 m. likučius ir Įrodančių dokumentų išrašymas už savoms reikmėms sunaudotų pakuočių atliekas per surinkėją. Planuojama sutrikimų pašalinimo data: BUS PATIKSLINTA.

GPAIS vartotojai, kuriems aktualūs paminėti GPAIS veiklos sutrikimai ir kitos GPAIS techninės kliūtys, įrodančius dokumentus, susiejančius paliudijimus, patvirtinimus išrašo pagal Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-73 (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f2598840071d11e8b3e7ba9cffd043b1/tgfmwmfPig), nustatytą tvarką – naudodami laikinąsias Tvarkos 3, 4, 5 prieduose išdėstytas dokumentų formas.
Jei susiduriate su įrodančių dokumentų išrašymo trikdžiais, nenurodytais 2018-12-07 pateiktame pranešime, el. laiško, adresuoto pagalba@gpais.eu, temoje prašome nurodyti raktinius žodžius „BLOKUOJAMAS ĮRODANČIO DOKUMENTO IŠRAŠYMAS“.
_____________
*Informacija apie GPAIS veiklos sutrikimus ir kitas technines kliūtis skelbiama vadovaujantis Aprašo 3 punktu

 

 

Įmonės, kurių apskaitoje yra didžiuliai kiekiai prekinių vienetų, negali peržiūrėti ketvirčio suvestinių

Dėl GPAIS kūrėjų nenumatytos situacijos, jog gali būti tokie duomenų kiekiai. Įmonės, kurių apskaitoje yra dideli kiekiai prekinių vienetų, virš keliasdešimties tūkstančių, negali peržiūrėti savo suformuotų suvestinių, kadangi naršyklės negali atvaizduoti tokio duomenų kiekio viename lange.

 


 Importuojamų failų eilė

 

 

Archyvas (sutvarkytos problemos):

2019-12-30 Sutrikusi GPAIS veikla:

Nuo gruodžio 12d. iki gruodžio 23d. buvo sutrikęs GPAIS darbas dėl padidėjusio sistemos naudotojų skaičiaus. Nuo gruodžio 23d. iki gruodžio 30d. GPAIS buvo išjungtas techninei profilaktikai.
Nuo šiandien GPAIS turi veikti be sutrikimų. Susidūrę su problemomis, kreipkitės el. paštu nurodytu puslapio apačioje.

 

2019-11-27 Gaunama klaida: Atliekų tvarkymo metu susidariusios atliekos. Atliekų tvarkymo metu negali susidaryti atliekos, kurios atliekų tvarkymo vietoje neturi registruotų atliekų tvarkymo veiklų. Atlieka: [kodas] (ATZ021)

Jei laiku neatsinaujinote leidžiamų tvarkyti atliekų ATVR sistemoje, o juos susitvarkėte tik nuo tam tikros datos, į GPAIS ateina ta data registruotas leidimas dirbti su atliekomis. Todėl jei bandote vesti apskaitą ankstesne data, nei susitvarkėte ATVR'e, gaunate šią klaidą. Reikia laukti kol GPAIS'e bus nuimta ši patikros taisyklė, šiuo metu užbaigti apskaitos negalėsite. Planuojama data, lapkričio 20 d.

 

2019-08-19 Klaidingai realizuotas funkcionalumas: Pakuočių gamintojams ir importuotojams formuojant pakuočių apskaitos ketvirčio suvestinę reikia nurodyti duomenis apie atliekų tvarkymo organizavimą.

Pakuočių gamintojai ir importuotojai neprivalo teikti duomenų apie pakuočių atliekų tvarkymo organizavimą (ATO). Ketvirčio suvestinės formavimo metu atsirandantis pranešimas, kuriame prašoma patvirtinti nevykdytas ATO veiklas, yra sistemos KLAIDA, kuri bus pašalinta. Prašome neformuoti pakuočių suvestinių, kol klaida nebus ištaisyta.

Planuojama techninių kliūčių pašalinimo data – 2019 m. balandžio 26 d.

 

2019-06-14 Neveikia įrodančių dokumentų išrašymas, jei GII sraute buvo registruojamasi 2019 metais

Gaunama klaida GII 2018 metais neregistruotas GIIS dėl {srauto pavadinimas}.
 

2019-05-01 Naujos įmonės negali vykdyti veiklos GPAIS

Įmonės, kurios registruotos JAR nuo 2019 metų sausio 1 dienos negali dirbti GPAIS sistemoje.

 

2019-04-23 GPAIS techninės kliūtys dėl nesukurto funkcionalumo duomenų apie gaminių atliekų tvarkymo organizavimo veiklą suvedimo į GPAIS vykdomą gaminių apskaitą.

Preliminari GPAIS techninės kliūties pašalinimo data – 2019 m. vasario 15 d.

Agentūros vertinimui pateiktos gaminių apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitos (toliau – Ataskaitos) tų GII, kurie 2018 m. vykdė gaminių prekybą LR vidaus rinkai ir buvo pasirinkę individualią atsakomybę, nebus vertinamos iki tol, kol nebus pašalintos GPAIS techninės kliūtys dėl duomenų apie atliekų tvarkymo organizavimo veiklą suvedimo į GPAIS vykdomą gaminių apskaitą.

Pašalinus GPAIS technines kliūtis, vertinimui pateiktos gaminių apskaitos metinės ataskaitos, kuriose nėra privalomų pateikti duomenų apie atliekų tvarkymo organizavimą, bus atmestos duomenų papildymui ir pateikimui iš naujo.

Primename, kad šiuo atveju taikoma Tvarkos, kai negalima naudotis GPAIS aprašo (Aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. D1-73) 48 punkto nuostata:

 „Jei sutriko GPAIS veikla ir dėl kitų techninių kliūčių negalima pateikti duomenis GPAIS atėjus terminui atliekų darytojams ar tvarkytojams, gamintojams ir importuotojams, licencijuotoms gamintojų ir importuotojų organizacijoms, užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriams ir kitiems GPAIS duomenų teikėjams pateikti atitinkamas teisės aktuose nurodytas ataskaitas, šių ataskaitų pateikimo terminas pratęsiamas automatiškai, iki kol bus atstatyta GPAIS veikla ar galimybė pateikti duomenis GPAIS ir bus galima pateikti atitinkamas ataskaitas.“

2019-04-02 Neveikia GII registracija apmokestinamiesiems gaminiams - sutvarkyta

Dėl sistemos klaidos esančios GPAIS sistemoje, registruodamiesi arba koreguodami GII registraciją gaunate klaidą, kad kolektyvinės atsakomybės pavedimas neatitinka prašyme nurodytų duomenų, arba turi būti nurodytas tik toks apmokesinamasis gaminys, kuris neturi vaikinių apmokestinamųjų gaminių (AG007).

 

Klaida dėl jau egzistuojančio žurnalo

Dėl sutrikimų nutikusių vasario 4d. ir kovo 5d. GPAIS sistemoje, daliai vartotojų gali nepavykti sukurti GII, atliekų tvarkymo arba atliekų susidarymo žurnalo. Gaunama klaida, kad toks žurnalas jau egzistuoja arba suvestinė yra patvirtinta. Taip pat gali nutikti situacija, kai suvestinių formavimo būsena tampa "formuojama" ir nekinta ilgiau nei kelias dienas, dėl to nebeįmanoma atlikti jokių veiksmų. Tokiu atveju, rašykite į pagalba@gpais.eu ir nurodykite visą reikalingą informaciją.

 

2019-03-28 Sutrikimai dėl VVS importavimo. Šiuo metu VVS importavimas veikia korektiškai. Apribojimas yra 10 failų.
 
Dėl susiklosčiusios situacijos su lėtu VVS importuotų duomenų apdorojimu, duomenų siuntimui laikinai yra uždėtas 10-ies importuojamų failų apribojimas vienai įmonei/asmeniui, kurio vardu vykdomas VVS duomenų importavimas. Ypač atkreipkite dėmesį, jei Jūsų programinė įranga siunčia duomenis ne vienu failu, o skaido informaciją į kelis failus, pirmi 10 failų bus priimti, o likę atmesti, kol nebus įkelti pirmi 10 esantys eilėje.
Labai atsiprašome už sukeltus nepatogumus!

 

2019-03-28 Neveikia galiojimo datų "iki" suvedimas per VVS sąsąją, jei gaminys yra užrakintas suvestinėje

Datų galiojimo pabaigos laiką galima nustatyti tik rankiniu būdu per portalą. Tai yra numatytas funkcionalumas.

 

2019-03-25 Neveikia duomenų sinchronizacija iš ATVR į GPAIS

Duomenys automatiškai neperduodami iš ATVR į GPAIS, galime atlikti rankinę vienetinę sinchronizaciją, rašykite į pagalba@gpais.eu su antrašte "ATVR sinchronizacija" ir nurodykite įmonės kodą arba REOBJ kodą.

 

2019-02-07 Sutriko GPAIS veikimas

Dėl GPAIS sutrikimo, sistema nutraukė importuojamų failų eilę, gauta klaida "sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path validation failed: java.security.cert.CertPathValidatorException: timestamp check failed". Daliai vartotojų po nutrūkusio importo gali nepavykti siųsti duomenų per naują dėl klaidos, jog toks žurnalas jau egzistuoja.

 

2019-02-04 Sutriko GPAIS veikimas

Sutriko VVS importas, gaunama klaida "Klaida: com.liferay.portal.kernel.dao.orm.ORMException:".

Sutrikimas pašalintas, tačiau dalis vartotojų tuo metu dirbusių su GPAIS gali pastebėti netikslumų savo duomenyse, prašome kreiptis į pagalbos tarnybą.