2020-01-23 Pranešimas dėl terminų pratęsimo

Informuojame, kad vadovaujantis Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo 8 ir 57 punktų nuostatomis ir atsižvelgiant į Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 7 straipsnyje nustatytus mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų pateikimo terminus, Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo 8, 14, 21, 28, 35, 41, 47 punktuose nurodytiems ūkio subjektams tarpusavyje sutarus ir apie tai elektroninėmis priemonėmis (pvz., el. paštu) raštu informavus Aplinkos apsaugos departamentą, šiuose punktuose taikomas 22 dienų įrodančių dokumentų išrašymo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 32 dienas nuo kalendorinių metų pabaigos.

 

2020-01-22 Paaiškinimas dėl  įrodančio dokumento stulpelyje ,,savivaldybė“ pildymo

"Kai perdirbėjas/eksportuotojas išrašo įrodančius dokumentus naudotojui (rūšiuotojui) ar surinkėjui įrodančio dokumento stulpelyje "savivaldybė" nurodoma naudotojo (rūšiuotojo) ar surinkėjo atliekų tvarkymo vietos, kuriai išrašomas įrodantis dokumentas, savivaldybės pavadinimas."

 

2020-01-22 Paaiškinimas perdirbėjams/ eksportuotojams dėl Įrodančių dokumentų išdavimo už EEĮ atliekas, surinktas komunaliniame sraute

"Kai perdirbėjas/eksportuotojas išduoda įrodantį dokumentą surinkėjui už komunaliniame sraute surinktas EEĮ atliekas (buityje susidarančias EEĮ atliekas), visais atvejais, kai perdirbtos atliekos surinktos komunaliniame sraute (t.y. iš savivaldybių didžiųjų atliekų aikštelių, savivaldybių sistemas papildančių sistemų, EEĮ surinkimo vietų, EEĮ platinimo vietų) įrodančio dokumento stulpelyje "Atliekų susidarymo šaltinis" turi būti pasirenkama reikšmė "komunalinis srautas" , stulpelyje "Savivaldybė" nurodant surinkėjo atliekų tvarkymo vietos, į kuria siunčiamas įrodantis dokumentas, savivaldybės pavadinimą."

 

2020-01-16 Informacinis pranešimas apie duomenų suvedimą atgaline data

Informuojame, kad atsižvelgiant į 2019 m. gruodžio mėnesį dėl labai padidėjusio GPAIS vartotojų skaičiaus ir duomenų kiekio metų pabaigoje kilusius GPAIS sutrikimus, dėl kurių ūkio subjektai negalėjo atlikti apskaitos veiksmų GPAIS, nuo 2020 m. sausio 16 d. pietų GPAIS yra sudaryta galimybė ūkio subjektams suvesti atliekų vežimo lydraščių (kai atliekos vežamos Lietuvoje) ir tarpvalstybinių atliekų vežimų, kurie atlikti 2019 m. gruodžio 1-31 d., duomenis atgaline data. Suvedus duomenis, jie atsiras 2019 m. apskaitoje.

Vadovaujantis Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo 8 punktu, duomenys į GPAIS turi būti suvesti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo 2020 m. sausio 16 d.

 

2020-01-10

Pranešimas apie pakeitimus ir planinius darbus

Galimybė koreguoti per VVS Gaminių/prekinių vienetų sąrašuose nurodytus pakuočių duomenis

Informuojame, kad 2020 m. sausio 8 d. GPAIS įdiegti pakeitimai, leidžiantys per VVS koreguoti Gaminių/prekinių vienetų sąrašuose nurodytus pakuočių duomenis: keičiantis gaminio/prekinio vieneto pakuotei, jau galima  įrašyti arba pakeisti galiojimo pabaigos datą jau egzistuojančios pakuotės elementams ir papildyti gaminio/prekinio vieneto pakuotę pridedant naujus pakuotės elementus su naujomis galiojimo datomis. Pakeitimai galimi aktualiam laikotarpiui, t.y. tam laikotarpiui, kuriam nepatvirtintos suvestinės ir ataskaitos. Pakeitus pakuotės galiojimo datą ar įrašius naują pakuotę, duomenys apie šias pakuotes nepasišalins ir neprisidės į jau „užrakintus“ žurnalus.

 

Informacija dėl periodinių nuolatinių GPAIS techninės profilaktikos ir atnaujinimo darbų

Informuojame, kad trečiadieniais, vakarais (tikslesni terminai kiekvieną trečiadienį nurodomi atsidarius GPAIS) atliekami planiniai GPAIS techninės profilaktikos ir atnaujinimo darbai. Prašome GPAIS vartotojus atsižvelgti į šią informaciją planuojant darbą GPAIS.  Dėkojame už bendradarbiavimą.

 

2019-12-19 Dėl laikinų įrodančių dokumentų

Informuojame, kad šiuo metu dėl sistemos sutrikimo neveikia:

1.  a)  įrodančių dokumentų išrašymas atliekų tvarkytojams, įrašytiems į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą, kurie nebetinkamas naudoti padangas perdirba R3 būdu.
     b) įrodančių dokumentų išrašymas atliekų eksportuotojams, kurie eksportuoja atliekas iš kitų ūkio subjektų aikštelių.
     c) įrodančių dokumentų išrašymas atliekų surinkėjams už savo reikmėms sunaudotas pakuočių atliekas.
     d) įrodančių dokumentų išrašymas naudotojams (rūšiuotojams), kurie išrašo įrodantį dokumentą atliekų surinkėjui, kai pakuočių atliekos 15 kodu buvo perduotos naudotojui (rūšiuotojui) tik laikymui.   

Atsižvelgiant į nurodytą, įrodančius dokumentus, susiejančius paliudijimus, patvirtinimus galite išrašyti  pagal Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-73 (toliau – Aprašas) ( https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f2598840071d11e8b3e7ba9cffd043b1/asr ), nustatytą tvarką – naudodami laikinąsias Aprašo 3, 4, 5 prieduose išdėstytas dokumentų formas.

2.  e) naudotojams (rūšiuotojams) bandant išrašyti įrodantį dokumentą pateikiamas pranešimas dėl nepakankamo atliekų kiekio.

Tuo atveju, kai atliekų tvarkytojams, įrašytiems į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą, bandant išrašyti įrodančius dokumentus sistema neleidžia ir pateikiamas pranešimas dėl nepakankamo atliekų kiekio, tačiau atliekų tvarkytojas turi GPAIS  apskaitoje pakankamus sutvarkytų atliekų kiekius, įrodantys dokumentai, susiejantys paliudijimai, patvirtinimai turi būti išrašomi  pagal Aprašo nustatytą tvarką – naudojant laikinąsias Aprašo 3, 4, 5 prieduose išdėstytas dokumentų formas, IR APIE PROBLEMĄ TEIKIAMAS PRANEŠIMAS GPAIS PAGALBOS TARNYBAI.

 Atkreipiame dėmesį, kad įrodantys dokumentai išduodami GPAIS grandinėje tol, kol leidžia GPAIS techninės galimybės. Nuo etapo, kai dėl sutrikimų ar kitų techninių kliūčių dokumento išrašyti per GPAIS nebėra galimybių – išrašomi laikinieji popieriniai dokumentai visuose tolimesniuose etapuose (‚nutrūkus‘ grandinei GPAIS – pereinama prie popierinių dokumentų ir per GPAIS nebeišrašoma).

Pašalinus GPAIS sutrikimus, duomenys iš laikinųjų dokumentų suvedami į GPAIS Apraše nurodyta tvarka ir terminais.


2019-11-30 Svarbi informacija dėl atliekų suvestinių

2019 m. lapkričio 27 d., sistemoje įdiegti pakeitimai, susiję su kai kurių patikros taisyklių veikimu: 1) kad patvirtinti ketvirčių suvestines ir pateikti metines ataskaitas galėtų vartotojai - atliekų tvarkytojai, gaudavę klaidas ATZ021; 2) kad galėtų pateikti vertinimui metines ataskaitas atliekų tvarkytojai, kurių ataskaitas sistema automatiškai atmesdavo su klaida/klaidomis ATA005, ATA006, ATA007, ATA008, ATA009.

Patikros taisyklės pakeistos, todėl informuojame, kad pagal Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo 16 punktą turėtumėte per 5 darbo dienas GPAIS atlikti nebaigtus veiksmus - patvirtinti suvestines, pateikti metines ataskaitas.

Primename, kad klaida ATZ021 kyla dėl to, kad dalies tvarkymo metu susidarančių atliekų neįregistravote ATVR ar atliekų tvarkymo metu susidariusi atlieka ATVR neturi bent vienos iš tvarkymo veiklų S4, S5, R1-R13, D1-D15.

Jei vis dar nesate užregistravę reikiamų atliekų kodų ATVR ar jeigu susitvarkėte duomenis ATVR, tačiau GPAIS apskaitėte susidariusias atliekas ankstesniu laiku, nei duomenys koreguoti ATVR - pranešimą dėl ATZ021 klaidos gausite, tačiau jis bus informacinis. Šiuo atveju Jūsų suvestinės būsena bus "Patvirtinta".

Atliekų tvarkytojai, kuriems teikiant vertinimui atliekų tvarkymo apskaitos 2018 m. ataskaitas, sistema jas automatiškai atmesdavo su klaidomis ATA005-ATA009 (dėl viršytų leidžiamų laikyti ar tvarkyti atliekų kiekių), gali teikti vertinimui ataskaitas – informacinis pranešimas apie 2018 m. viršytus leidžiamus laikyti/tvarkyti kiekius bus pateiktas prie ataskaitos, kortelės „Informacija“ stulpelyje „Pastabos“

Pranešimų pakeitimas į informacinius nešalina Jūsų pareigų veiklą vykdyti laikantis teisės aktų reikalavimų - pasitikrinkite faktinius duomenis ir jei Jūsų veikla atitinka klaidos pranešimą, šalinkite neatitiktis ir pažeidimus (mažinkite laikomus atliekų kiekius, šalinkite galimas neigiamas pasekmes aplinkai, jei tokių būtų, kreipkitės dėl būtinų veiklos leidimų išdavimo ar pakeitimo ir kt.)."

2020-11-23 Galimi Elektroninės valdžios vartų (Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (VIISP) sutrikimai

Informacinės visuomenės plėtros komitetas planuoja IT infrastruktūros perkėlimą į valstybinį duomenų centrą. Perkėlimas vyks dviem etapais šiomis datomis:

•                          2020-12-04(penktadienis) nuo 18 val. Iki 2020-12-06 d. 18 val.

•                          2020-12-11(penktadienis) nuo 18 val. Iki 2020-12-13 d. 18 val.

 

Dėl to nurodytu laiku galimi laikini Elektroninės valdžios vartų sutrikimai.

Atsiprašome už nepatogumus.

Jei nurodytais laikais prisijungdami prie sistemų  / registrų pastebėtumėte sutrikimus, prašome kreiptis į VIISP paslaugos teikėją: https://www.epaslaugos.lt/portal/.

2020-10-15 Dėl GPAIS veiklos sutrikimo (sutrikimas pašalintas)

Dėl fiksuojamų sistemos veikimo sutrikimų spalio 15d. neveikė GPAIS (Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema).

Tokiais atvejais skubiems veiksmams (atliekų vežimams) naudokite laikinąsias formas arba, jei yra galimybė, veiksmus atidėkite. Skubaus atliekų vežimo atveju galite naudoti laikinąsias lydraščių formas, pagal Tvarkos aprašo 27 punktą.

Suvestinių tvirtinimo terminas pratęsiamas automatiškai – pašalinus sutrikimą jas turėsite patvirtinti per 5 darbo dienas, pagal Tvarkos aprašo 50 punktą.

Daugiau informacijos.

Spalio 15 d. ~17:00 sistemos veikimas buvo atstatytas. Atsiprašome už sukeltus nepatogumus.

2020-02-11  GII apskaitoje neveikia mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų formavimo funkcionalumas

 

Atkreipiame dėmesį, kad GPAIS GII apskaitoje, suformavus apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių metines ataskaitas, turėtų būti galimybė sugeneruoti mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijos FR0523 ar FR0524 formos duomenų rinkmenas. Šiuo metu dėl techninių kliūčių neveikia mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamosios pakuotės atliekomis deklaracijos FR0524 formavimas. Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaraciją FR0523 suformuoti gali tik tie gamintojai ir importuotojai, kurie ataskaitiniame laikotarpyje atliekų tvarkymo organizavimui turėjo nurodytą individualią atsakomybę.

 

Papildoma informacija: deklaracijų FR0523, FR0524 formavimo funkcionalumas veikia nuo 2020-02-26.

2020-01-15 Dėl terminų nukėlimo

Atsižvelgiant į 2019 m. gruodžio mėnesį buvusius GPAIS sutrikimus, vadovaujantis Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-73, 8, 49 ir 50 punktais, atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos  2019 m. IV ketvirčio suvestinių formavimo ir tvirtinimo terminas pratęsiamas iki 2020-02-19.

2020 sausio 10 d. nuo 16.00 planuojamas trumpalaikis GPAIS sustabdymas sistemos atnaujinimo darbams

Siekiant sudaryti ūkio subjektams, negalėjusiems 2019 m. gruodžio mėn. atlikti veiksmų GPAIS dėl atliekų vežimo, suvesti vežimų duomenis taip, kad duomenys būtų fiksuojami 2019 m. apskaitoje, 2020 sausio 10 d. nuo 16.00 bus atliekami sistemos funkcionalumų atnaujinimo darbai. Prašome GPAIS vartotojus atsižvelgti į tai planuojant darbą GPAIS. Atsiprašome už nepatogumus.

Apie minimų duomenų suvedimo terminus informuosime GPAIS naujienų skiltyje atskiru pranešimu, vadovaujantis Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo, patvirtinto Aplinkos ministro 2018 m. sausio 31  d. įsakymo Nr. D1-73, nuostatomis.

2019-12-30 Sutrikusi GPAIS veikla:

Nuo gruodžio 12d. iki gruodžio 23d. buvo sutrikęs GPAIS darbas dėl padidėjusio sistemos naudotojų skaičiaus. Nuo gruodžio 23d. iki gruodžio 30d. GPAIS buvo išjungtas techninei profilaktikai.
Nuo šiandien GPAIS turi veikti be sutrikimų. Susidūrę su problemomis, kreipkitės el. paštu nurodytu puslapio apačioje.

2019-10-18 Neveikia suvestinių formavimas

Nuo spalio 11d. kai kurioms įmonėms nepavyksta suformuoti GII transporto priemonių ir kitų srautų suvestinių dėl techninių GPAIS sutrikimų. Daugiau informacijos https://www.gpais.eu/web/guest/informacija-apie-sutrikimus

2019-09-03 SVARBI informacija gamintojų ir importuotojų organizacijoms ir užstato administratoriams

Informuojame, kad nuo šiandien gamintojų ir importuotojų organizacijos ir užstato administratoriai per 5 d. d. GPAIS turi suvesti 2018 m. veiklos organizavimo planų, švietimo programų, finansavimo schemų, veiklos ataskaitų duomenis. Susidūrus su kliūtimis,  prašome informuoti apie problemą el. paštu pagalba@gpais.eu, el. žinutės pavadinime nurodant "GII organizacijų / užstato administratorių veiklos dokumentų suvedimo problemos". Susidūrus su klaidomis ir negalint suvesti duomenų, suvedimo terminas prasitęsia automatiškai.

2019-06-25 Priminimas ūkio subjektams dėl Energijos gamybos iš atliekų biologiškai skaidžios dalies ataskaitų (EGA) pateikimo per GPAIS.

Primename, kad ūkio subjektai, gaminantys energiją iš biologiškai skaidžių atliekų (BSA), kurie teikia informaciją pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 4 d. įsakymą Nr. D1-810 „Dėl pramoninių ir komunalinių atliekų biologiškai skaidžios dalies atskyrimo, atsižvelgiant į energijos, pagamintos iš pramoninių ir komunalinių atliekų, atsinaujinančią dalį, metodikos patvirtinimo“ turi pateikti ataskaitas iki liepos 31 d.

Atkreipiame dėmesį, kad vartotojų vadovai Informacijai pildyti pateikti GPAIS pagalbos puslapyje.

Informaciją apie naujų vartotojų bei subjektų registraciją galite rasti čia.

 

2019-05-28 Pranešimas dėl profilaktikos darbų 05-29 dieną

Bus vykomi Duomenų bazės profilaktikos darbai todėl, reikia, kad iki 2019-05-29 dienos 17 val. pasibaigtų sukelti duomenų importo darbai. Nepabaigti kelti importo darbai gali būti nutraukti. Profilaktikos darbai truks iki kelių valandų.

 

2019-05-13 Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo užduotys gamintojams ir importuotojams

Nuo 2017 metų taikoma ne mažiau kaip 80 procentų pakuočių, sunaudotų savoms reikmėms, atliekų sutvarkymo (įskaitant perdavimą naudoti pakartotinai) užduotis (atsižvelgiant į sunaudotą savoms reikmėms pakuočių kiekį), užtikrinant, kad sutvarkytų savoms reikmėms sunaudotų pakuočių atliekų perdirbimo lygis bus ne mažesnis, negu nurodyta 6–13 punktuose. Ši užduotis turi būti vykdoma gamintojų ir importuotojų, pakuočių atliekas tvarkančių individualiai.

Aplinkos ministerijos interneto svetainės www.am.lrv.lt rubrikoje Veiklos sritys>>>Atliekos>>> Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo užduotys gamintojams ir importuotojams paskelbta atnaujinta informacija dėl nuo 2017 metų galiojančios pakuočių, sunaudotų savoms reikmėms , atliekų sutvarkymo užduoties.

 

2019-05-09  Gamintojams ir importuotojams GPAIS įdiegta galimybė teikti gaminių atliekų tvarkymo organizavimo duomenis

Atkreipiame dėmesį, kad duomenis apie gaminių (alyvos, transporto priemonių, elektros ir elektroninės įrangos, neįmontuotų baterijų ir akumuliatorių bei kitų apmokestinamųjų gaminių) atliekų tvarkymo organizavimą į GPAIS turi teikti tik tie gamintojai ir importuotojai, kurie aukščiau išvardintiems gaminiams vykdo veiklą „Prekyba LR vidaus rinkai“ ir būtent šiai veiklai yra pasirinkę individualią atsakomybę. Pakuotės gamintojams ir importuotojams duomenų apie atliekų tvarkymo organizavimą teikti nereikia esant bet kuriam veiklos ar atsakomybės būdui.

Informuojame, kad nuo 2019-04-24 pradėjus funkcionuoti Gamintojų ir Importuotojų Atliekų tvarkymo organizavimo veiklos (ATOV) duomenų įvedimui ir pateikimui GPAIS, iki šio funkcionalumo vertinimui pateiktos gaminių apskaitos metinės ataskaitos, kuriose nėra privalomų pateikti duomenų apie atliekų tvarkymo organizavimą, bus atmestos duomenų papildymui ir pateikimui iš naujo.  Įvedus ATOV duomenis, reikia performuoti ir patvirtinti visas ketvirtines suvestines bei pakartotinai suformuoti ir pateikti gaminių apskaitos metinę ataskaitą su ATOV duomenimis."

 

2019-05-03 SVARBI informacija gamintojų ir importuotojų organizacijoms ir užstato administratoriams

Atkreipiame dėmesį, kad gamintojų ir importuotojų organizacijos ir užstato administratoriai bus  informuoti atskiru pranešimu GPAIS interneto svetainėje (skiltyje “GPAIS naujienos”) nuo kada ir per kiek laiko GPAIS jiems reikės užpildyti informaciją dėl 2018 m. švietimo programų, veiklos organizavimo planų, ataskaitų teikimo, iki atskiro  pranešimo informacijos pildyti nereikia. Sekite naujienas!

 

2019-04-30 PATIKSLINTA informacija GPAIS vartotojams, dėl techninių kliūčių negalintiems pateikti atliekų apskaitos metinių ataskaitų už 2018 m. per GPAIS

Kol bus atliktas GPAIS funkcionalumų pakeitimas, kad GPAIS nustačius atliekų apskaitos metinių ataskaitų trūkumus – apie trūkumus bus informuojamas ūkio subjektas ir atsakingos institucijos, tačiau ataskaita bus teikiama toliau vertinimui (t.y. nebus atmetama pvz. dėl atliekų tvarkymo kodo R13 neturėjimo, dėl neatitikimo leistiniems naudojimo, šalinimo, laikymo atliekų kiekiams ir (ar) pajėgumams). Planuojamas preliminarus pakeitimo įgyvendinimo terminas – 2019 m. lapkričio 20 d. (data patikslinta).

Atkreipiame dėmesį, kad GPAIS dėl techninių kliūčių negalint pateikti ataskaitų ar duomenų, taikomos Aplinkos ministro 2018 m. sausio 31  d. įsakymu Nr. D1-73 patvirtintos Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinę sistema aprašo (toliau – Aprašas)  nuostatos:

48 p: „Jei sutriko GPAIS veikla ir dėl kitų techninių kliūčių negalima pateikti duomenis GPAIS atėjus terminui atliekų darytojams ar tvarkytojams, gamintojams ir importuotojams, licencijuotoms gamintojų ir importuotojų organizacijoms, užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriams ir kitiems GPAIS duomenų teikėjams pateikti atitinkamas teisės aktuose nurodytas ataskaitas, šių ataskaitų pateikimo terminas pratęsiamas automatiškai, iki kol bus atstatyta GPAIS veikla ar galimybė pateikti duomenis GPAIS ir bus galima pateikti atitinkamas ataskaitas“.

Vadovaujantis Aprašo 50 punktu, pašalinus atitinkamus GPAIS sutrikimus ir technines kliūtis – GPAIS duomenų teikėjų privalomos pateikti ataskaitos turi būti pateikiamos per 5 darbo dienas nuo paskelbimo, kad kliūtys pašalintos.

 

2019-04-26  Savivaldybėms ir Regionų plėtros taryboms įdiegta galimybė teikti Informaciją apie Regioniniuose atliekų tvarkymo planuose, Valstybiniame atliekų tvarkymo plane ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių vykdymą atliekų tvarkymo srityje

Atkreipiame dėmesį, kad vartotojų vadovai Informacijai pildyti pateikti GPAIS pagalbos puslapyje.

Savivaldybės ir Regionų plėtros tarybos prisijungimo prie GPAIS instrukcija:

 • Vadovaujantis instrukcija, kuri pateikta - prie sistemos prisijungia vadovas ir priskiria fizinį asmenį darbui su GPAIS sistemoje

Arba

 • el. paštu pagalba@gpais.eu atsiųskite vadovo pasirašytą įgaliojimą (įgaliojimo pavyzdys) atsakingam asmeniui atstovauti savivaldybę/ Regionų plėtros tarybą GPAIS ir įsitikinkite, kad įgaliojime nurodytas asmuo yra prisijungęs prie GPAIS kaip fizinis asmuo (prisijungimo instrukcija - https://www.gpais.eu/naujas-vartotojas)

 

2019-04-23 GPAIS vėl prieinamas vartotojams!

Informacija atliekų darytojams ir atliekų tvarkytojams dėl nebegaliojančių sutarčių

 

Atkreipiame dėmesį, kad kol bus patobulinti GPAIS funkcionalumai ir bus galimybė pažymėti atskiru požymiu nebegaliojančias sutartis tarp atliekų siuntėjo ir atliekų gavėjo, rekomenduojame sutarčių sąrašo tvarkymui prie atitinkamos sutarties pavadinimo parašyti "negalioja".

 

2019-04-12 SVARBU: GPAIS planiniai atnaujinimo darbai

2019 balandžio 16d. 18:00 GPAIS portalas bus išjungtas planiniams atnaujinimo darbams.

Planuojamas GPAIS paleidimas balandžio 18d. 8:00.

Susiplanuokite darbus atitinkamai. Atsiprašome už sukeltus nepatogumus.

 

2019-04-10 Informacija atliekų darytojams ir atliekų tvarkytojams

Primename, kad vykdant atliekų perdavimo procedūras per GPAIS, pildant lydraščius, pirmiausiai į GPAIS turi būti pateikta informacija apie sutartį tarp atliekų siuntėjo ir atliekų gavėjo. Atkreipiame dėmesį, kad visais atvejais informaciją apie sutartį į GPAIS turi įkelti atliekų gavėjas. Ši taisyklė galioja be išimčių, net tais atvejais, kai lydraštį formuoja siuntėjas.

 

2019-04-09 Informacija atliekų tvarkytojams dėl tvarkymo vietų pavadinimų

Informuojame, kad vykdant apskaitą per GPAIS atliekų tvarkytojų padalinių (atliekų tvarkymo vietų pavadinimai) į GPAIS automatiškai perkeliami iš ATVR. Taigi, jei ATVR padalinių pavadinimai nurodyti vienodi, pvz. UAB „XXX“, atitinkamai ir GPAIS, formuojant lydraštį, pasirenkant padalinį kaip gavėją, siuntėjas matys tik kelis užrašus UAB „XXX“, o koks konkrečiai tai padalinys pamatys tik pasirinkus  - pagal adreso eilutėse esančius duomenis. Tokios procedūros yra nepatogios, todėl patariama kiekvienam padaliniui pavadinime nurodyti papildomai kokią nors savybę, pagal kurią galima padalinį atskirti nuo kitų, vien iš pavadinimo, pvz., [UAB „XXX“, buveinė; UAB „XXX“, Kauno filialas]. Norint, kad atliekų tvarkymo vietos pavadinimas GPAIS išskirtų padalinį iš kitų, padalinio pavadinimą reikia pakeisti ATVR teikiant tikslinančią paraišką (jei nėra poreikio keisti kitų duomenų ATVR, pakeisti tik padalinio pavadinimą). Duomenys ATVR pasikeis tik tuomet, kai AAA priims paraišką. Atliekų tvarkytojai GPAIS pokyčius pamatys „Atliekų tvarkytojai“ modulyje.

 

2019-03-29 Informacija GPAIS vartotojams, dėl techninių kliūčių negalintiems pateikti atliekų apskaitos metinių ataskaitų už 2018 m. per GPAIS iki  š.m. balandžio 1 d.

Inicijuojamas GPAIS funkcionalumų pakeitimas, kurio esmė, kad GPAIS nustačius atliekų apskaitos metinių ataskaitų trūkumus – apie trūkumus bus informuojamas ūkio subjektas ir atsakingos institucijos, tačiau ataskaita bus teikiama toliau vertinimui (t.y. nebus atmetama pvz. dėl atliekų tvarkymo kodo R13 neturėjimo, dėl neatitikimo leistiniems naudojimo, šalinimo, laikymo atliekų kiekiams ir (ar) pajėgumams). Planuojamas preliminarus pakeitimo įgyvendinimo terminas – 2019 m. gegužės 2 d.

 

Atkreipiame dėmesį, kad GPAIS dėl techninių kliūčių negalint pateikti ataskaitų ar duomenų, taikomos Aplinkos ministro 2018 m. sausio 31  d. įsakymu Nr. D1-73 patvirtintos Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinę sistema aprašo (toliau – Aprašas)  nuostatos:

48 p: „Jei sutriko GPAIS veikla ir dėl kitų techninių kliūčių negalima pateikti duomenis GPAIS atėjus terminui atliekų darytojams ar tvarkytojams, gamintojams ir importuotojams, licencijuotoms gamintojų ir importuotojų organizacijoms, užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriams ir kitiems GPAIS duomenų teikėjams pateikti atitinkamas teisės aktuose nurodytas ataskaitas, šių ataskaitų pateikimo terminas pratęsiamas automatiškai, iki kol bus atstatyta GPAIS veikla ar galimybė pateikti duomenis GPAIS ir bus galima pateikti atitinkamas ataskaitas“.

Vadovaujantis Aprašo 50 punktu, pašalinus atitinkamus GPAIS sutrikimus ir technines kliūtis – GPAIS duomenų teikėjų privalomos pateikti ataskaitos turi būti pateikiamos per 5 darbo dienas nuo paskelbimo, kad kliūtys pašalintos.

 

2019-03-28 VVS importavimo funkcionalumas veikia korektiškai

Pranešame, kad VVS importavimo funkcionalumas veikia korektiškai. Visos įmonės gali kelti duomenis. Paliekamas 20 failų įkėlimo vienu metu apribojimas vienam vvs vartotojui. Šis apribojimas reikalingas tam, kad apsisaugoti nuo serverio apkrovimo, kai keliama po kelis tūkstančius importo failų vienu metu iš vieno vartotojo.

 

2019-03-14 Dėl ataskaitų pateikimo termino atidėjimo

Gamintojų ir importuotojų organizacija naudodamasi GPAIS kasmet rengia ir licencijas išduodančiai institucijai iki kovo 15 d. pateikia metinę ataskaitą apie veiklos organizavimo plano vykdymą ir finansavimo schemoje ir švietimo programoje numatytų priemonių įgyvendinimą. Vadovaujantis, Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-73 "Dėl Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirtinimo" 48 punkto nuostatomis, licencijuotoms gamintojų ir importuotojų organizacijoms pratęsiamas atitinkamų teisės aktuose nurodytų ataskaitų pateikimo terminas vienam mėnesiui - iki 2019 m. balandžio 15 d., kol bus sudaryta galimybė pateikti duomenis naudojantis GPAIS.

 

2019-02-07 SVARBU dėl esančių sutrikimų ir pranešimų pagalba@gpais.eu

1. Jeigu

 • siekiate išrašyti įrodančius dokumentus įmonėms, kurios TIK 2019 m. registravosi GII sąvade,

ŠIŲ VEIKSMŲ DĖL TECHNINIŲ KLIŪČIŲ NEGALĖSITE ATLIKTI GPAIS, todėl

PRAŠOME ŠIAIS ATVEJAIS LAIKINAI NENAUDOTI GPAIS IKI ATSKIRO PRANEŠIMO TINKLAPYJE https://www.gpais.eu/.

Teisės aktuose nustatytus apskaitos reikalavimus rekomenduojame laikinai, kol negalite naudoti GPAIS, įgyvendinti kitomis formomis: vedant gaminių / pakuočių ar atliekų apskaitą įmonės naudojamose apskaitos sistemose, pildant „popierinius“ žurnalus ir vadovaujantis Tvarkos, kai negalima naudotis GPAIS, aprašu (Aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. D1-73).

2. Jeigu veiksmus GPAIS bandėte atlikti ir susidūrėte su tokio pobūdžio klaidomis, kaip nurodyta Informacija apie žinomus ir sprendžiamus sutrikimus

ŽINOKITE, KAD TAI PROBLEMOS SUSIJUSIOS SU DAUGUMA SISTEMOS VARTOTOJŲ, TODĖL pateikite pranešimą pagalba@gpais.eu su pridedamu ekranvaizdžiu ir paaiškinimu – šiuos Jūsų pranešimo duomenis registruosime ir saugosime Pagalbos tarnybos informacinėje sistemoje, kad kilus poreikiui pagrįsti jūsų negalėjimą tinkamai vykdyti teisės aktuose nustatytų pareigų jie galėtų būti pateikti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančiai institucijai.

TAČIAU ATSAKYMAI Į JŪSŲ PRANEŠIMUS BUS TEIKIAMI, TIK, KAI TURĖSIME DUOMENIS, KAD PAŠALINTI PAMATINIAI SISTEMOS SUTRIKIMAI, SUKELIANTYS NESKLANDUMUS KIEKVIENO IŠ JŪSŲ DARBE.

Deja, negalime prognozuoti nurodomų sutrikimų išsprendimo laiko ir prašome kantrybės laukiant atsakymo ir nesiųskite pakartotinių užklausų ar priminimų.

Visą aktualią informaciją apie sutrikimus naudojant GPAIS rasite: Informacija apie žinomus ir sprendžiamus sutrikimus

 

2019-02-01

 

Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu dėl sistemos sutrikimo, atliekų surinkėjai negali pateikti įrodančių dokumentų per GPAIS, informuojame, kad įrodančius dokumentus, susiejančius paliudijimus, patvirtinimus galite išrašyti  pagal Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-73 (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f2598840071d11e8b3e7ba9cffd043b1/tgfmwmfPig), nustatytą tvarką – naudodami laikinąsias Tvarkos 3, 4, 5 prieduose išdėstytas dokumentų formas.

 

2019-02-01

 

Aplinkos ministro 2019 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-56  dviem mėnesiams buvo pratęstas atliekų darytojų ir tvarkytojų metinių ataskaitų pateikimo terminas.

 

 

2019-01-31

 

Papildoma informacija dėl situacijos su VVS importavimu – atkreipiame dėmesį, kad kol GPAIS yra techninių kliūčių (ribojimų) pateikti ataskaitas/duomenis iki nustatyto termino, taikomos Aplinkos ministro 2018 m. sausio 31  d. įsakymu Nr. D1-73 patvirtintos Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinę sistema aprašo (toliau – Aprašas)  nuostatos -  ataskaitų pateikimo terminas pratęsiamas automatiškai, iki kol bus atstatyta GPAIS veikla ar galimybė pateikti duomenis GPAIS ir bus galima pateikti atitinkamas ataskaitas“.

Atsižvelgiant į tai atskira žinia GPAIS svetainės naujienose informuosime, kada bus atstatytas duomenų teikimas per VVS be ribojimų. Nuo tokios informacijos pateikimo įmonės pagal Aprašo 50 p. per 5 d.d. turės suvesti duomenis.

 

2019-01-30

Sutrikimai dėl VVS importavimo. Atnaujinta.

 

Dėl susiklosčiusios situacijos su VVS importavimu, duomenų siuntimui laikinai yra uždėtas dviejų importuojamų failų apribojimas vienai įmonei/asmeniui, kurio vardu vykdomas VVS duomenų importavimas. Ypač atkreipkite dėmesį, jei Jūsų programinė įranga siunčia duomenis ne vienu failu, o skaido informaciją į kelis failus, pirmi du failai bus priimti, o likę atmesti, kol nebus įkelti du esantys eilėje.
Labai atsiprašome už sukeltus nepatogumus!

2019-01-29

Informacija dėl terminų pratęsimo

Infromacija dėl terminų pratęsimo patalpinta prie dažniausiai užduodamų klausimų https://www.gpais.eu/duk

2019-01-25

Sutrikimai dėl VVS importavimo. SVARBU!

 

Dėl susiklosčiusios situacijos su VVS importavimu, duomenų siuntimui laikinai bus uždėtas vieno importuojamo failo apribojimas vienai įmonei/asmeniui, kurio vardu vykdomas VVS duomenų importavimas. Ypač atkreipkite dėmesį, jei Jūsų programinė įranga siunčia duomenis ne vienu failu, o skaido informaciją į kelis failus, pirmas failas bus priimtas, o likę atmesti, kol nebus įkeltas pirmasis.
Labai atsiprašome už sukeltus nepatogumus!

 

Informuojame, kad šiuo metu yra sutrikęs vvs importo modulio darbas. Importo failai išsiųsti po sausio 22 d. 08:50, vis dar yra eilėje ir laukia apdorojimo. Visi duomenys bus apdoroti, nesiųskite duomenų pakartotinai. Atsiprašome už nepatogumus, ieškome problemos sprendimo.

 

2019-01-16

Pratęsti atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų pateikimo terminai

 

Informuojame, kad Aplinkos ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. D1-32 buvo pakeistas Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašas ir pratęsti įrodančių dokumentų išrašymo terminai:

 • naudotojai (perdirbėjai) ir eksportuotojai surinkėjams – ne vėliau kaip per 22 dienas nuo kalendorinių metų pabaigos,
 • surinkėjai gamintojams ir importuotojams arba licencijuotoms organizacijoms – ne vėliau kaip per 32 dienas nuo kalendorinių metų pabaigos,

licencijuota organizacija patvirtinimus turi išrašyti ne vėliau kaip per 42 dienas nuo kalendorinių metų pabaigos.

2019-01-15

Primename dėl ataskaitų pateikimo terminų

 

Jei gavote pranešimus dėl vėlavimo pateikti ataskaitas – atsiprašome ir prašome į tokius pranešimus nekreipti dėmesio. Buvo išsiųsti netikslūs pranešimai, todėl tvarkome sistemos trikdžius.

 

Terminai, iki kada ūkio subjektai turi pateikti metines gaminių / pakuočių / atliekų apskaitos ataskaitas per GPAIS:

 1. Gaminių ir pakuočių apskaitos ataskaita formuojama pasibaigus kalendoriniams metams ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų (paskutinė diena 2019-01-30), pateikiama vertinti ne vėliau kaip per 50 kalendorinių dienų (paskutinė diena 2019-02-19);
 2. Atliekų susidarymo ar atliekų tvarkymo apskaitos metines ataskaitas – iki 2019-02-01.

Aktualūs teisės aktuose nurodyti ataskaitų pateikimo terminai.

Pateiktas ataskaitas vertina Aplinkos apsaugos agentūros specialistai, tai neautomatinis sistemos veiksmas.

Aplinkos apsaugos agentūrai suteiktas terminas, per kurį vertiname ataskaitas:

 1. Gaminių ir pakuočių apskaitos ataskaitas – iki 2019-04-01;
 2. Atliekų susidarymo ar atliekų tvarkymo apskaitos metines ataskaitas – iki 2019-06-01;

 

Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B8FFB9E4F47F/eLMBFxxMkU

Gaminių apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitų teikimo taisyklės:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0728AF7B12C5/STXWOOYayO

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9B932C244A2B/ZlLKYgqfer

 

2019-01-14

 

Metinių ataskaitų performavimas atnaujintas.

 

Instrukciją, kaip galite koreguoti ketvirčių suvestines ir metines ataskaitas rasite čia: https://www.gpais.eu/pagalba

 

2019-01-11

Dažniausiai užduodamų klausimų skiltis papildyta informacija apie įrodančių dokumentų išdavimą GPAIS.

https://www.gpais.eu/duk

 

2019-01-10

Siekiant operatyviau reaguoti į Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemoje (GPAIS) vartotojų paklausimus, pakeistas GPAIS pagalbos tarnybos elektroninio pašto adresas pagalba@gpais.eu.


Atskiro adreso tik GPAIS klausimams naudojimas Aplinkos apsaugos agentūros (AA)A) specialistams leis greičiau identifikuoti ir atskirti paklausimus pagal AAA kuruojamas sritis ir tokiu būdu užtikrins greitesnį atsakymų parengimą.
Svarbu pažymėti, kad ankstesniu GPAIS pagalbos tarnybos adresu pagalba@aaa.am.lt jau gauti paklausimai galioja ir pakartotinai siųsti jų nereikia.


Primename, kad registravimosi GPAIS instrukcijas ir vadovus, mokymų medžiagą ir vartotojų vadovus, atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie GPAIS veikimą galima rasti šiai sistemai skirtame tinklapyje. Paklausimus, susijusius su GPAIS veikimu, galima teikti el. paštu pagalba@gpais.eu.

 

2018-10-19

GPAIS užtikrina asmens duomenų saugumą

Aplinkos ministerija informuoja, kad Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (toliau – Inspekcija) atliko įgyvendinamų asmens duomenų saugumo priemonių tinkamumo tvarkant duomenis Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS), patikrinimą.

Inspekcija savo išvadoje konstatuoja, kad pažeidimų nenustatyta, GPAIS įgyvendinamos tinkamos priemonės, užtikrinančios asmens duomenų saugumą.

Primename, kad apskaitą GPAIS teisės aktais nustatytais atvejais ir tvarka turi vykdyti atliekų darytojai  atsižvelgiant į susidarančių atliekų kiekį, rūšį, vykdomą veiklą, įmonės dydį; atliekų tvarkytojai; gamintojai ir importuotojai, teikiantys į rinką gaminius ir pakuotes. GPAIS sklandus naudojimas, apskaitos duomenų pilnumas ir patikimumas bei sistemos privalumai dėl apskaitos automatizavimo tiesiogiai priklauso nuo tinkamo visų sistemos dalyvių veiksmų, tvarkant gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitą pagal galiojančius teisės aktus.

Taip pat primename, kad GPAIS interneto svetainėje rasite registravimosi GPAIS instrukciją, mokymų medžiagą ir vartotojų vadovus, atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus dėl GPAIS veikimo.

Paklausimai dėl GPAIS veikimo teikiami el. paštu: pagalba@aaa.am.lt. Siekiant operatyviai atsakyti paklausėjams, prašome savo žinutėje aiškiai suformuluoti konkrečią problemą, ir, jei yra galimybė, kartu pateikti nukopijuotą ekranvaizdį, kuriame matyti problema.

 

2018-10-12

Svarbi informacija atliekų tvarkytojams, turintiems teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, dėl turimų sutarčių su savivaldybe dėl komunalinių atliekų

Atkreipiame dėmesį, kad Aplinkos apsaugos agentūra (toliau - AAA) paskelbė svarbią žinią atliekų tvarkytojams, turintiems teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, dėl informacijos apie turimas sutartis su savivaldybe (arba savivaldybės (kelių savivaldybių) įsteigtu juridiniu asmeniu, kuriam pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) suvedimo į Atliekų tvarkytojų valstybės registrą (toliau - ATVR).

Primename, kad minėtų sutarčių duomenų suvedimas į ATVR yra pirmas svarbus žingsnis tinkami tvarkant apskaitą GPAIS.

Daugiau informacijos AAA interneto svetainėje http://atliekos.gamta.lt/cms/index?rubricId=fd9cdc18-1f2b-467d-b513-a1603287df17

 

 

2018-10-05

Aplinkos ministerija, siekdama užtikrinti, kad šalies ūkio subjektai atsakingai vestų gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitą ir įprastų naudotis privaloma naująja informacine šios apskaitos sistema (GPAIS), pratęsė prisitaikymo prie GPAIS laikotarpį iki š. m. gruodžio 1 d. (su Aplinkos ministro įsakymu galima susipažinti čia).

Primename, kad apskaitą GPAIS teisės aktais nustatytais atvejais ir tvarka turi vykdyti atliekų darytojai  atsižvelgiant į susidarančių atliekų kiekį, rūšį, vykdomą veiklą, įmonės dydį; atliekų tvarkytojai; gamintojai ir importuotojai, teikiantys į rinką gaminius ir pakuotes (detalesnė informacija, kas privalo vykdyti apskaitą GPAIS, pateikiama žemiau).

GPAIS sklandus naudojimas, apskaitos duomenų pilnumas ir patikimumas bei sistemos privalumai dėl apskaitos automatizavimo tiesiogiai priklauso nuo tinkamo visų sistemos dalyvių veiksmų, tvarkant gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitą pagal galiojančius teisės aktus. T. y., pavyzdžiui, jei atliekų darytojai, kurie teisės aktais įpareigoti vesti apskaitą GPAIS, neatlieka šių savo pareigų, tai atliekų tvarkytojai negali apskaityti jiems perduotų atliekų sutvarkymo ir negali išduoti reikiamų dokumentų.

Aplinkos ministerijos specialistai, vertindami vartotojų teikiamus paklausimus dėl GPAIS funkcionalumų, pastebi, kad perkėlus apskaitą į elektroninę erdvę, išryškėja atvejai, kai iki GPAIS įdiegimo dalis įmonių apskaitą tvarkė netinkamai interpretuodamos ne vienerius metus galiojančių teisės aktų nuostatas. Šie faktai patvirtina pridėtinę GPAIS vertę užtikrinant skaidresnę ir patikimą atliekų apskaitą, efektyvesnę ir operatyvesnę atliekų tvarkymo sistemos dalyvių kontrolę.

Nors pereinamasis laikotarpis suteikia atitinkamoms GPAIS vartotojų grupėms tam tikrus palengvinimus (žr. žemiau), Aplinkos ministerija ragina visus GPAIS vartotojus nelaukti papildomo termino pabaigos, o kuo greičiau pradėti naudotis šia sistema ir įgusti tvarkyti apskaitą pagal teisės aktų reikalavimus.

Primename, kad pereinamuoju laikotarpiu gamintojai ir importuotojai, turintys verslo valdymo sistemas, kurias planuoja susieti su GPAIS, apskaitos duomenis gali pildyti šiose sistemose, tačiau nuo gruodžio 1 d., t.y. pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, apskaitos duomenys naudojantis integruotomis sistemomis turės būti automatiškai sukelti į GPAIS.

Atliekų tvarkytojai ir darytojai pereinamuoju laikotarpiu gali pasirinkti – arba duomenis vesti tiesiai į GPAIS, arba juos pateikti savo verslo valdymo sistemose, arba pildyti popierinį ar elektroninį apskaitos žurnalą, tačiau visi prievolės vykdyti apskaitą turėtojai suminius duomenis pereinamuoju laikotarpiu turi kas mėnesį suvesti į GPAIS.

SVARBU – dar kartą raginame atliekų darytojus nelaukti pereinamojo laikotarpio pabaigos ir pildyti duomenis GPAIS užtikrinant sklandų duomenų perdavimą visoje atliekų sistemos grandinėje.

Pagalba dėl naudojimosi GPAIS

Primename, kad GPAIS interneto svetainėje rasite registravimosi GPAIS instrukciją, mokymų medžiagą ir vartotojų vadovus, atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus dėl GPAIS veikimo.

Paklausimai dėl GPAIS veikimo teikiami el. paštu: pagalba@aaa.am.lt. Siekiant operatyviai atsakyti paklausėjams, prašome savo žinutėje aiškiai suformuluoti konkrečią problemą, ir, jei yra galimybė, kartu pateikti nukopijuotą ekranvaizdį, kuriame matyti problema.

Detaliau, kas turi vykdyti gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitą GPAIS

 

Atliekų susidarymo apskaitą GPAIS turi vykdyti įmonės, įmonių struktūriniai padaliniai (filialai, atstovybės) ir pagal suteiktus įgaliojimus atskiri įmonių padaliniai (įmonės skyriai, neturintys atskiro kodo Juridinių asmenų registre) (toliau – atskiri įmonių padaliniai (skyriai)), atitinkantys bent vieną iš nurodytų kriterijų:

 • kurie pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, vykdomai ūkinei veiklai privalo gauti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimą arba pagal Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, vykdomai ūkinei veiklai privalo gauti Taršos leidimą ir kurių veikloje per kalendorinius metus susidaro pavojingųjų atliekų (išskyrus pavojingas komunalines atliekas) ir (ar) daugiau nei 6 tonos nepavojingųjų atliekų (į šį kiekį neįskaičiuojamos mišrios komunalinės atliekos, kurios nurodytos Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedo IV skyriuje  (toliau – atliekų sąrašas), pažymėtų atliekų kodu 20 03 01);
 • kurių veikloje per kalendorinius metus susidaro pavojingųjų atliekų (išskyrus pavojingas komunalines atliekas) ir (ar) daugiau nei 12 tonų nepavojingųjų atliekų (į šį kiekį neįskaičiuojamos mišrios komunalinės atliekos, atliekų sąraše pažymėtos kodu 20 03 01);
 • kurios atlieka transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, kai šios veiklos vykdymo metu susidaro atliekos;
 • kurios turi 10 ir daugiau darbuotojų ir vykdo žmonių ir (ar) gyvūnų sveikatos priežiūros ir (ar) vaistinių, ruošiančių ir (ar) parduodančių vaistus, veiklą, kai šios veiklos vykdymo metu susidaro atliekos;
 • kurių veikloje susidaro alyvos atliekos;
 • kurios įpareigotos vykdyti Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, numatytą atliekų apskaitą;
 • kurios vykdo maisto gamybos (ruošimo) (viešbučiai, moteliai, restoranai, kavinės, kitos viešojo maitinimo ir maisto gamybos įstaigos) ir (ar)  maisto prekybos (didmeninės ar mažmeninės prekybos ir kitos maisto prekybos įstaigos) veiklą ir kuriose per kalendorinius metus susidaro daugiau nei 5 tonos viešojo maitinimo (maisto) atliekų ir (ar) vartoti netinkamų maisto produktų atliekų;
 • pakuotes savoms reikmėms sunaudojantys gamintojai ir importuotojai, privalantys vykdyti pakuočių apskaitą  Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr.  348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Atliekų tvarkymo apskaitą GPAIS privalo vykdyti šie atliekų tvarkytojai:

 • vykdantys atliekų apdorojimą;
 • vykdantys atliekų išvežimą (eksportą) iš Lietuvos Respublikos ir (ar) įvežimą (importą) į Lietuvos Respubliką;
 • atliekų susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas laikantys ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias – ilgiau kaip vienerius metus;
 • surenkantys ir (ar) vežantys atliekas;
 • prekiautojai atliekomis ir (ar) tarpininkai.

    Pakuočių ir (ar) gaminių apskaitą GPAIS privalo vykdyti gamintojai ir (ar) importuotojai:

   Visi pakuočių ir (ar) gaminių gamintojai ir (ar) importuotojai privalo registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade GPAIS.

 

Susijusių teisės aktų nuorodos:

Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės,

Atliekų tvarkymo taisyklės

Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklės,

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės

 

 

2018-08-01

Informuojame, kad nuo š.m. rugpjūčio 1 d. tarpvalstybinių atliekų vežimų dokumentai vadovaujantis Reglamento Nr. 1013/2006 reikalavimais   pildomi per Vieningą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinę sistemą (toliau GPAIS) – tarpvalstybinių atliekų vežimų (toliau – TAV) modulį:

-IA priedo forma;

-IB priedo forma;

-VII priedo forma.

 

Informacija ir dokumentai  tarpvalstybinių atliekų vežimų leidimams gauti derinami, teikiami Aplinkos apsaugos agentūrai per GPAIS (jeigu teisės aktais nenustatyta kitaip). Atliekų išvežimo/eksporto atveju finansinės garantijos ar lygiaverčio draudimo duomenys garantijos ar draudimo sumai suderinti Aplinkos apsaugos agentūrai teikiami per GPAIS.

Atkreipiame dėmesį, kad reikalavimai, nustatyti Reglamente Nr. 1013/2006, nesikeitė.

 

Atkreipiame dėmesį, kad, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakyme Nr. D1-73 „Dėl Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirtinimo“, pradėjus veikti GPAIS atliekų tarpvalstybinių vežimų moduliui:

2.8. subjektai, vykdantys atliekų tarpvalstybinius vežimus, kuriems taikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra, ir turintys galiojančius leidimus vežti atliekas, išduotus  pagal Atliekų tarpvalstybinių vežimų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 207 „Dėl atliekų tarpvalstybinių vežimų tvarkos aprašo patvirtinimo“,  galiojusio  iki 2018 m. sausio 1 d., reikalavimus, atliekų tarpvalstybinių vežimų dokumentų (2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (OL 2006 L 190, p. 1) (toliau – Reglamentas Nr. 1013/2006) IA priedas) informaciją ir duomenis  suveda į GPAIS ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo GPAIS atliekų tarpvalstybinių vežimų modulio veikimo pradžios, pateikdami šią informaciją ir duomenis GPAIS, nurodo, kad tai yra „istoriniai duomenys“;

2.9. subjektai, vykdantys atliekų tarpvalstybinius vežimus, kuriems taikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra, Reglamento Nr. 1013/2006 IB priedo dokumentus, susijusius su 2.8 papunktyje nurodytais dokumentais,   pildo ir teikia Aplinkos apsaugos agentūrai ir (ar) Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos pagal Atliekų tarpvalstybinių vežimų tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d.  įsakymu Nr. 207 „Dėl atliekų tarpvalstybinių vežimų tvarkos aprašo patvirtinimo“,  galiojusį  iki 2018 m. sausio 1 d., vadovaudamiesi Reglamento Nr. 1013/2006 reikalavimais, kol baigsis leidimų, nurodytų 2.8 papunktyje, galiojimo terminas. Reglamento Nr. 1013/2006 IB priedo dokumentų informacija ir duomenys GPAIS suvedami nurodant, kad tai yra „istoriniai duomenys“;

2.10. nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. liepos 2 d. išvežus / įsivežus iš / į  Lietuvą Reglamento Nr. 1013/2006 3 straipsnio 2 ir 4 dalyse nurodytas atliekas, Reglamento Nr. 1013/2006 VII priedo informacija  ir duomenys GPAIS suvedami ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo GPAIS atliekų tarpvalstybinių vežimų modulio veikimo pradžios;

2.11. nauji atliekų tarpvalstybiniai vežimai (nenurodyti 2.8–2.10 papunkčiuose) vykdomi vadovaujantis  Atliekų tarpvalstybinių vežimų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 207 „Dėl atliekų tarpvalstybinių vežimų tvarkos aprašo patvirtinimo“,  galiojančio nuo 2018 m. sausio 1 d., ir Reglamento Nr. 1013/2006 nustatyta tvarka.

 

Aktualūs teisės aktai:

- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. D1-207 „Dėl atliekų tarpvalstybinių vežimų tvarkos aprašo patvirtinimo“;

- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d. Nr. įsakymas D1-663  Nr. „Dėl Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (EB) Nr. 1013/2006 numatytos garantijos arba laidavimo sumos apskaičiavimo ir derinimo, garantijos arba laidavimo dokumentų pateikimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Iškilus klausimams kreipkitės www.gpais.eu skiltyje Pagalbos puslapis nurodytais kontaktais, čia taip pat galite rasti ir tarpvalstybinių atliekų vežimų dokumentų pildymui skirtą praktinį vadovą.

 

 

2018-07-04

GPAIS išorės vartotojams, siekiantiems su GPAIS integruoti savo naudojamas verslo valdymo informacines sistemas, GPAIS pereinamasis laikotarpis pratęstas iki 2018-10-01.

 

Pereinamuoju laikotarpiu gamintojai ir importuotojai, turintys verslo valdymo sistemas, kurias planuoja susieti su GPAIS, duomenis galės pildyti savo verslo valdymo sistemose. Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui apskaitos duomenys naudojantis integruotomis sistemomis turės būti automatiškai sukelti į GPAIS. Iš karto po to, kai tik bus pasirengta perėjimui į GPAIS (bet ne vėliau kaip iki pereinamojo laikotarpio pabaigos),  privaloma visus pereinamuoju laikotarpiu sukauptus duomenis ir kitą informaciją perkelti į GPAIS bent kalendorinio metų mėnesio tikslumu, taip pat suformuoti ir tvirtinti kalendorinio metų  ketvirčio apskaitos suvestinę.

 

Atliekų tvarkytojai ir darytojai pereinamuoju laikotarpiu gali pasirinkti – arba duomenis vesti tiesiai į sistemą, arba pildyti apskaitos duomenis savo verslo valdymo sistemose, arba pildyti popierinį ar elektroninį apskaitos žurnalą. Jeigu pereinamuoju laikotarpiu apskaita vykdoma savo verslo valdymo sistemose arba popieriniuose ar elektroniniuose atliekų apskaitos žurnaluose, kiekvienas atliekų perdavimas turi būti vykdomas pildant laikinos formos atliekų vežimo lydraščius  (žr. priedą Nr. 1), mėnesio duomenys iš laikinų lydraščių turi būti suvesti į GPAIS (kelių lydraščių duomenis (pvz., atliekas ir jų kiekį) galima suvesti į vieną GPAIS lydraštį juos susumuojant). Kiti atliekų apskaitos mėnesio duomenys irgi turi būti suvesti į GPAIS (galima suvesti sumuojant, pvz., GPAIS atliekų tvarkytojo apskaitos žurnale skiltyje „Atliekos gautos iš gyventojų“ – visus asmenis, mėnesio bėgyje perdavusius atliekas, galima nurodyti kaip vieną asmenį, pvz., vardenis pavardenis, ir susumuoti vienu įrašu per mėnesį gautą atliekų kiekį).

 

Svarbu: 

 1. Neatsižvelgiant į tai, kuris apskaitos būdas pasirinktas, vedami duomenys turi atitikti ir būti analogiški duomenims ir informacijai, kurie turėtų būti vedami į GPAIS.
 2. Pasirinkusieji vesti apskaitą įmonių turimose verslo valdymo ar apskaitos sistemose ar kitu būdu, šį būdą gali pakeisti ir tęsti apskaitą GPAIS‘e iš karto po to, kai tik bus pasirengta perėjimui į ją (bet ne vėliau kaip iki pereinamojo laikotarpio pabaigos). Vieną kartą pakeitus būdą ir perėjus prie apskaitos vedimo GPAIS‘e, keisti jo dar kartą ir grįžti prie savo turimos verslo sistemos jau nebus galima, t.y. apskaita turi būti nuolat pildoma GPAIS‘e.
 3. Kai apskaita vykdoma naudojant verslo valdymo informacines sistemas ar kitu būdu, tik atliekų tvarkytojų ar darytojų suminiai duomenys teikiami į GPAIS arba gamintojų ir importuotojų sąvado duomenys nurodomi GPAIS, nelaikoma, kad pasirinktas apskaitos vykdymo būdas per GPAIS.
 4. Jei pasirenkamas apskaitos vykdymo per GPAIS būdas, šio apskaitos būdo negalima keisti.
 5. Pasirinkusieji būdą pereinamuoju laikotarpiu vykdyti apskaitą GPAIS, ten pat pildo ir atliekų vežimo lydraščius
 6. Duomenis žurnaluose ir ketvirčio suvestinėse galima tikslinti ar koreguoti savarankiškai tik iki jų patvirtinimo termino. Tuo atveju, jei klaidą suvestinėje pastebėsite vėliau, ją ištaisyti galėsite GPAIS nurodę priežastį, dėl ko daromi pakeitimai. Asmuo, atsakingas už žurnalo pildymą, AAD pareigūnui pareikalavus, nedelsiant privalo pateikti keitimo priežastį pagrindžiančius įrodymus ir (ar) informaciją.
 7. Metinės ataskaitos už 2018 metus ir visi 2018 metų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai bei patvirtinimai apie jų sutvarkymą turės būti pateikiami tik naudojantis GPAIS (nepriklausomai nuo to, koks apskaitos būdas naudojamas pereinamuoju laikotarpiu).

 

Nuo 2018 m. sausio 2 d. įdiegus GPAIS, duomenis galima vesti tiesiai į sistemą, o nuo šių metų gegužės mėn. pradžios sukurta integracinė sąsaja, leidžianti gamintojams ir importuotojams susieti turimas verslo valdymo sistemas su GPAIS. Išbandyti integraciją dėl gaminių, prekinių vienetų ir pakuočių sąrašo automatinio įkėlimo į GPAIS (testinėje aplinkoje) ir pradėti ruošti savo verslo valdymo sistemas šiai integracijai įmonės galėjo nuo šių metų pradžios. Primename, kad integracijos paruošimui reikalingą medžiagą (XSD schemą, XSD modelį ir kt.) galima rasti prisijungus prie www.gpais.eu vartotojo profilyje skiltyje „VVS sąsaja“ rubrikoje „Pagalba“.

 

2018-05-18

Subjekto atstovo asmens kodas GPAIS nėra matomas kitiems subjekto atstovams:

Reaguodami į pastaruoju metu gausėjančius GPAIS naudotojų klausimus dėl įmonės atstovų, atsakingų už duomenų vedimą GPAIS, asmens kodų matomumo GPAIS skiltyje "Subjekto informacija" rubrikoje "Atstovai", primename, kad įgaliotų subjekto atstovų asmens kodai GPAIS rodomi tik tam subjekto atstovui, kuris suteikiant įgaliojimą atstovauti subjektą GPAIS registruotas kaip Subjekto administratorius (pažymint atitinkamą varnelę). Visiems kitiems subjekto atstovams GPAIS skiltyje "Subjekto informacija" nerodoma rubrika "Atstovai" ir jos informacija (įskaitant asmens kodus).

Subjekto administratorius ir Atstovai GPAIS turi iš esmės tas pačias teises (jiems prieinami tie patys GPAIS funkcionalumai), tik Subjekto administratorius turi papildomą teisę pridėti kitą asmenį, kuris galės atstovauti subjektą GPAIS.

Atkreiptinas dėmesys, kad pirmą kartą jungiantis GPAIS Subjekto informaciją, įskaitant atstovus, suveda subjekto vadovas.

 

2018-05-11

 

Integracinė sąsaja gamintojams ir importuotojams:

Gamintojai ir importuotojai, savo veikloje susiduriantys su dideliais gaminių ir pakuočių kiekiais, jau gali jų apskaitą vykdyti lengviau - parengta integracinė sąsaja, leidžianti įmonėms efektyviai susieti turimas verslo valdymo sistemas (VVS) su GPAIS.

Integracinės sąsajos pagalba gamintojai ir importuotojai per savo turimas VVS gali į GPAIS įkelti gaminių ir pakuočių sąrašus, žurnalų duomenis. Taip pat sukurta galimybė gaminių ir pakuočių sąrašus į GPAIS importuoti suformavus XML bylą.

Integracijos paruošimui reikalingą medžiagą (XSD schemą, XSD modelį ir kt.) galima rasti prisijungus prie www.gpais.eu vartotojo profilyje skiltyje „VVS sąsaja“ rubrikoje „Pagalba“.

 

2018-02-07

2018 sausio 31 d. priimtas LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL TVARKOS, KAI NEGALIMA NAUDOTIS VIENINGA GAMINIŲ, PAKUOČIŲ IR ATLIEKŲ APSKAITOS INFORMACINE SISTEMA, APRAŠO PATVIRTINIMO, kuriame patvirtintos pereinamojo laikotarpio nuostatos.

Atkreipiame verslo subjektų dėmesį  į šias su pereinamuoju laikotarpiu susijusias gaminių pakuočių ir atliekų apskaitos nuostatas:

Svarbiausios datos:

 1. pereinamasis laikotarpis prisitaikymui prie GPAIS – iki 2018 m. birželio 30 d. Iki pereinamojo laikotarpio pabaigos visi subjektai privalo į GPAIS suvesti reikiamą informaciją ir duomenis (atliekų darytojai ir tvarkytojai nustatytu dažnumu), atlikti kitus būtinus veiksmus, kad būtų galima tinkamai naudotis GPAIS ir vykdyti apskaitą, teikti ataskaitas ir duomenis, derinti dokumentus ir vykdyti kitas pareigas, nustatytas teisės aktuose; 
 2. nuo 2018 m. liepos 1 d. verslo subjektai pradeda pilnai naudotis GPAIS, kontrolės institucijos pradeda verslo subjektų kontrolę per GPAIS.

Gaminių, pakuočių ir atliekų susidarymo bei tvarkymo apskaitos būdai pereinamuoju laikotarpiu:

2018 m. atliekų apskaitą iki birželio 30 d. bus galima vykdyti pasirinktinai vienu iš šių būdų: 

 1. GPAIS;
 2. įmonių turimose verslo valdymo ar apskaitos sistemose 
 3. ar kitu būdu (pvz.: pildant laisvos formos popierinį apskaitos žurnalą); 

Atliekų darytojų ir tvarkytojų dėmesiui: jei esate pasirinkę antrąjį arba trečiąjį atliekų apskaitos būdą, t.y. pereinamuoju laikotarpiu vykdote ją savo verslo valdymo ar apskaitos sistemoje ar kitu būdu, duomenys į GPAIS gali būti vedami juos susumuojant (pvz., GPAIS atliekų tvarkytojo apskaitos žurnale skiltyje „atliekos gautos netiesiogiai“ – visus asmenis mėnesio bėgyje perdavusius atliekas galima nurodyti kaip vieną asmenį, pvz., vardenis pavardenis ir susumuoti vienu įrašu per mėnesį gautą atliekų kiekį). Pirmieji duomenys į GPAIS turi būti įvesti ne vėliau kaip iki 2018 m. vasario 28 dienos. Toliau duomenys į GPAIS teikiami ne vėliau kaip iki kiekvieno kalendorinio mėnesio pabaigos.

Svarbu: 

 1. Nepriklausomai nuo to, kurį apskaitos būdą pasirinksite, Jūsų vedami duomenys turi atitikti ir būti analogiški duomenims ir informacijai, kurie vedami į GPAIS;
 2. Metų pradžioje pasirinkusieji apskaitą vesti GPAIS sistemoje, šį būdą turi naudoti visą pereinamąjį laikotarpį (t.y. nebegalima pakeisti). 
 3. Pasirinkusieji vesti apskaitą įmonių turimose verslo valdymo ar apskaitos sistemose ar kitu būdu, šį būdą gali pakeisti ir tęsti apskaitą GPAIS‘e iš karto po to, kai tik bus pasirengta perėjimui į ją (bet ne vėliau, kaip iki pereinamojo laikotarpio pabaigos). Vieną kartą pakeitus būdą ir perėjus prie apskaitos vedimo GPAIS‘e, keisti jo dar kartą ir grįžti prie savo turimos verslo sistemos jau nebus galima, t.y. apskaita turi būti nuolat pildoma GPAIS‘e.

 

Ketvirčio atliekų apskaitos suvestinės:

 1. Suvestų į GPAIS duomenų pagrindu, ne vėliau nei 15 dienų po kalendorinio metų ketvirčio pabaigos atliekų darytojai ir tvarkytojai turi GPAIS suformuoti ir patvirtinti kalendorinio ketvirčio apskaitos suvestinę. Pereinamuoju laikotarpiu ši nuostata atliekų darytojams ir tvarkytojams taikoma nepriklausomai nuo jų pasirinkto apskaitos būdo.
 2. Suvestų į GPAIS duomenų pagrindu, ne vėliau nei 30 kalendorinių dienų po kalendorinio metų ketvirčio pabaigos gamintojai ir importuotojai turi GPAIS suformuoti ir patvirtinti kalendorinio ketvirčio apskaitos suvestinę. Pereinamuoju laikotarpiu ši nuostata taikoma tik tiems gamintojams ir importuotojams, kurie apskaitą vykdo GPAIS.
 3. Gamintojai ir importuotojai, kurie pereinamuoju laikotarpiu apskaitą vykdo savo verslo valdymo ar apskaitos sistemoje ar kitu būdu, iš karto po to, kai tik bus pasirengta perėjimui į GPAIS (bet ne vėliau, kaip iki pereinamojo laikotarpio pabaigos), privalo visus pereinamuoju laikotarpiu sukauptus duomenis ir kitą informaciją perkelti į GPAIS bent kalendorinio metų mėnesio tikslumu, taip pat suformuodami ir tvirtindami kalendorinio metų ketvirčio apskaitos suvestinę.

Svarbu:

 1. Duomenis ketvirčio suvestinėse galima tikslinti ar koreguoti savarankiškai tik iki jų patvirtinimo termino. Tuo atveju, jei klaidą suvestinėje pastebėsite vėliau, ją ištaisyti galėsite GPAIS nurodę priežastį, dėl ko daromi pakeitimai. Asmuo, atsakingas už atliekų susidarymo apskaitos žurnalo pildymą, RAAD pareigūnui pareikalavus, nedelsiant privalo pateikti keitimo priežastį pagrindžiančius įrodymus ir (ar) informaciją. 

 

Metinės ataskaitos:

 1. Metinės ataskaitos už 2018 metus ir visi 2018 metų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai bei patvirtinimai apie jų sutvarkymą turės būti pateikiami tik naudojantis GPAIS (nepriklausomai nuo to, koks apskaitos būdas naudojamas pereinamuoju laikotarpiu). 

 

Atliekų vežimo lydraščiai 

 1. Pasirinkusieji būdą pereinamuoju laikotarpiu vykdyti apskaitą GPAIS, ten pat pildo ir atliekų vežimo lydraščius. 
 2. Verslo subjektai, kurie pereinamojo laikotarpio metu vykdo apskaitą savo verslo valdymo ar apskaitos sistemose arba laisvos formos atliekų apskaitos žurnaluose, pildo laikinos formos atliekų vežimo lydraščius (žr. priedą Nr.1). Pirmieji duomenys į GPAIS iš laikinos formos lydraščių turi būti įvesti ne vėliau kaip iki 2018 m. vasario 28 dienos. Toliau duomenys į GPAIS teikiami ne vėliau kaip iki kiekvieno kalendorinio mėnesio pabaigos. Suvedant duomenis į GPAIS iš laikinų lydraščių, galima visus duomenis (pvz., atliekas ir jų kiekį) suvesti į vieną lydraštį juos susumuojant.
 3. Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus siekiantys išrašyti atliekų tvarkytojai, kurie pereinamojo laikotarpio metu vykdo apskaitą savo verslo valdymo ar apskaitos sistemose ar kitu būdu ir pildo laikinos formos atliekų vežimo lydraščius, Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nurodytas RAAD informavimo procedūras turi vykdyti elektroninėmis ryšio priemonėmis (elektroniniu paštu).

 

Taip pat nustatyta tvarka, kai užsienio valstybės įmonė ar užsienio valstybės įmonės filialas Lietuvoje ar kiti ūkio subjektai, privalantys teikti duomenis GPAIS, tačiau negalintys autentifikuotis per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą. Tokie verslo subjektai elektroniniu paštu pagalba@aaa.am.lt turi išsiųsti įmonės registracijos juridinių asmenų registre pažymėjimo kopiją ir įgaliojimą asmeniui, kuriam bus suteiktas įmonės atstovavimas GPAIS.

Primename, kad verslo subjektai jau gali kurti gaminių, prekinių vienetų ir pakuočių integraciją su GPAIS. Daugiau informacijos https://www.gpais.eu/gpais-naujienos 

Kviečiame  susipažinti su LR Aplinkos ministro įsakymu „Dėl tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirtinimo“ 

Konsultacijos dėl GPAIS teikiamos telefonu ir elektroniniu paštu:

 1. telefono numeris: +370 616 11104
 2. elektroninio pašto adresas: gpais@algoritmusistemos.lt

 

2018-01-19

Parengta integracija gamintojams ir importuotojams dėl gaminių, prekinių vienetų ir pakuočių sąrašo įkėlimo į Vieningą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos sistemą (GPAIS). Įmonės norinčios išbandyti integraciją ir paruošti savo verslo valdymas sistemas integracijai gali prisijungusios prie testinės aplinkos https://tst.gpais.eu , prieš tai pateikus prašymą Aplinkos apsaugos agentūrai elektroniniu paštu pagalba@aaa.am.lt nurodant laiško temą „Dėl prisijungimo gavimo integracijai su GPAIS“ ir nurodyti savo išorinį IP adresą, kuriuo bus jungiamasi prie testinės aplinkos, įmonės rekvizitu ir kontaktinį asmenį.

XSD schemą, XSD modelį ir kitą medžiagą reikalingą integracijos paruošimui galima rasti prisijungus prie https://tst.gpais.eu skiltyje „VVS sąsaja“, rubrikoje „Pagalba“