Naujienos

2018-07-04

 

GPAIS išorės vartotojams, siekiantiems su GPAIS integruoti savo naudojamas verslo valdymo informacines sistemas, GPAIS pereinamasis laikotarpis pratęstas iki 2018-10-01.

 

Pereinamuoju laikotarpiu gamintojai ir importuotojai, turintys verslo valdymo sistemas, kurias planuoja susieti su GPAIS, duomenis galės pildyti savo verslo valdymo sistemose. Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui apskaitos duomenys naudojantis integruotomis sistemomis turės būti automatiškai sukelti į GPAIS. Iš karto po to, kai tik bus pasirengta perėjimui į GPAIS (bet ne vėliau kaip iki pereinamojo laikotarpio pabaigos),  privaloma visus pereinamuoju laikotarpiu sukauptus duomenis ir kitą informaciją perkelti į GPAIS bent kalendorinio metų mėnesio tikslumu, taip pat suformuoti ir tvirtinti kalendorinio metų  ketvirčio apskaitos suvestinę.

 

Atliekų tvarkytojai ir darytojai pereinamuoju laikotarpiu gali pasirinkti – arba duomenis vesti tiesiai į sistemą, arba pildyti apskaitos duomenis savo verslo valdymo sistemose, arba pildyti popierinį ar elektroninį apskaitos žurnalą. Jeigu pereinamuoju laikotarpiu apskaita vykdoma savo verslo valdymo sistemose arba popieriniuose ar elektroniniuose atliekų apskaitos žurnaluose, kiekvienas atliekų perdavimas turi būti vykdomas pildant laikinos formos atliekų vežimo lydraščius  (žr. priedą Nr. 1), mėnesio duomenys iš laikinų lydraščių turi būti suvesti į GPAIS (kelių lydraščių duomenis (pvz., atliekas ir jų kiekį) galima suvesti į vieną GPAIS lydraštį juos susumuojant). Kiti atliekų apskaitos mėnesio duomenys irgi turi būti suvesti į GPAIS (galima suvesti sumuojant, pvz., GPAIS atliekų tvarkytojo apskaitos žurnale skiltyje „Atliekos gautos iš gyventojų“ – visus asmenis, mėnesio bėgyje perdavusius atliekas, galima nurodyti kaip vieną asmenį, pvz., vardenis pavardenis, ir susumuoti vienu įrašu per mėnesį gautą atliekų kiekį).

 

Svarbu: 

 1. Neatsižvelgiant į tai, kuris apskaitos būdas pasirinktas, vedami duomenys turi atitikti ir būti analogiški duomenims ir informacijai, kurie turėtų būti vedami į GPAIS.
 2. Pasirinkusieji vesti apskaitą įmonių turimose verslo valdymo ar apskaitos sistemose ar kitu būdu, šį būdą gali pakeisti ir tęsti apskaitą GPAIS‘e iš karto po to, kai tik bus pasirengta perėjimui į ją (bet ne vėliau kaip iki pereinamojo laikotarpio pabaigos). Vieną kartą pakeitus būdą ir perėjus prie apskaitos vedimo GPAIS‘e, keisti jo dar kartą ir grįžti prie savo turimos verslo sistemos jau nebus galima, t.y. apskaita turi būti nuolat pildoma GPAIS‘e.
 3. Kai apskaita vykdoma naudojant verslo valdymo informacines sistemas ar kitu būdu, tik atliekų tvarkytojų ar darytojų suminiai duomenys teikiami į GPAIS arba gamintojų ir importuotojų sąvado duomenys nurodomi GPAIS, nelaikoma, kad pasirinktas apskaitos vykdymo būdas per GPAIS.
 4. Jei pasirenkamas apskaitos vykdymo per GPAIS būdas, šio apskaitos būdo negalima keisti.
 5. Pasirinkusieji būdą pereinamuoju laikotarpiu vykdyti apskaitą GPAIS, ten pat pildo ir atliekų vežimo lydraščius
 6. Duomenis žurnaluose ir ketvirčio suvestinėse galima tikslinti ar koreguoti savarankiškai tik iki jų patvirtinimo termino. Tuo atveju, jei klaidą suvestinėje pastebėsite vėliau, ją ištaisyti galėsite GPAIS nurodę priežastį, dėl ko daromi pakeitimai. Asmuo, atsakingas už žurnalo pildymą, AAD pareigūnui pareikalavus, nedelsiant privalo pateikti keitimo priežastį pagrindžiančius įrodymus ir (ar) informaciją.
 7. Metinės ataskaitos už 2018 metus ir visi 2018 metų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai bei patvirtinimai apie jų sutvarkymą turės būti pateikiami tik naudojantis GPAIS (nepriklausomai nuo to, koks apskaitos būdas naudojamas pereinamuoju laikotarpiu).

 

Nuo 2018 m. sausio 2 d. įdiegus GPAIS, duomenis galima vesti tiesiai į sistemą, o nuo šių metų gegužės mėn. pradžios sukurta integracinė sąsaja, leidžianti gamintojams ir importuotojams susieti turimas verslo valdymo sistemas su GPAIS. Išbandyti integraciją dėl gaminių, prekinių vienetų ir pakuočių sąrašo automatinio įkėlimo į GPAIS (testinėje aplinkoje) ir pradėti ruošti savo verslo valdymo sistemas šiai integracijai įmonės galėjo nuo šių metų pradžios. Primename, kad integracijos paruošimui reikalingą medžiagą (XSD schemą, XSD modelį ir kt.) galima rasti prisijungus prie www.gpais.eu vartotojo profilyje skiltyje „VVS sąsaja“ rubrikoje „Pagalba“.

 

2018-05-18

 

Subjekto atstovo asmens kodas GPAIS nėra matomas kitiems subjekto atstovams:

Reaguodami į pastaruoju metu gausėjančius GPAIS naudotojų klausimus dėl įmonės atstovų, atsakingų už duomenų vedimą GPAIS, asmens kodų matomumo GPAIS skiltyje "Subjekto informacija" rubrikoje "Atstovai", primename, kad įgaliotų subjekto atstovų asmens kodai GPAIS rodomi tik tam subjekto atstovui, kuris suteikiant įgaliojimą atstovauti subjektą GPAIS registruotas kaip Subjekto administratorius (pažymint atitinkamą varnelę). Visiems kitiems subjekto atstovams GPAIS skiltyje "Subjekto informacija" nerodoma rubrika "Atstovai" ir jos informacija (įskaitant asmens kodus).

Subjekto administratorius ir Atstovai GPAIS turi iš esmės tas pačias teises (jiems prieinami tie patys GPAIS funkcionalumai), tik Subjekto administratorius turi papildomą teisę pridėti kitą asmenį, kuris galės atstovauti subjektą GPAIS.

Atkreiptinas dėmesys, kad pirmą kartą jungiantis GPAIS Subjekto informaciją, įskaitant atstovus, suveda subjekto vadovas.

 

2018-05-11

 

Integracinė sąsaja gamintojams ir importuotojams:

Gamintojai ir importuotojai, savo veikloje susiduriantys su dideliais gaminių ir pakuočių kiekiais, jau gali jų apskaitą vykdyti lengviau - parengta integracinė sąsaja, leidžianti įmonėms efektyviai susieti turimas verslo valdymo sistemas (VVS) su GPAIS.

Integracinės sąsajos pagalba gamintojai ir importuotojai per savo turimas VVS gali į GPAIS įkelti gaminių ir pakuočių sąrašus, žurnalų duomenis. Taip pat sukurta galimybė gaminių ir pakuočių sąrašus į GPAIS importuoti suformavus XML bylą.

Integracijos paruošimui reikalingą medžiagą (XSD schemą, XSD modelį ir kt.) galima rasti prisijungus prie www.gpais.eu vartotojo profilyje skiltyje „VVS sąsaja“ rubrikoje „Pagalba“.

 

2018-02-07

 

2018 sausio 31 d. priimtas LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL TVARKOS, KAI NEGALIMA NAUDOTIS VIENINGA GAMINIŲ, PAKUOČIŲ IR ATLIEKŲ APSKAITOS INFORMACINE SISTEMA, APRAŠO PATVIRTINIMO, kuriame patvirtintos pereinamojo laikotarpio nuostatos.

Atkreipiame verslo subjektų dėmesį  į šias su pereinamuoju laikotarpiu susijusias gaminių pakuočių ir atliekų apskaitos nuostatas:

Svarbiausios datos:

 1. pereinamasis laikotarpis prisitaikymui prie GPAIS – iki 2018 m. birželio 30 d. Iki pereinamojo laikotarpio pabaigos visi subjektai privalo į GPAIS suvesti reikiamą informaciją ir duomenis (atliekų darytojai ir tvarkytojai nustatytu dažnumu), atlikti kitus būtinus veiksmus, kad būtų galima tinkamai naudotis GPAIS ir vykdyti apskaitą, teikti ataskaitas ir duomenis, derinti dokumentus ir vykdyti kitas pareigas, nustatytas teisės aktuose
 2. nuo 2018 m. liepos 1 d. verslo subjektai pradeda pilnai naudotis GPAIS, kontrolės institucijos pradeda verslo subjektų kontrolę per GPAIS.

Gaminių, pakuočių ir atliekų susidarymo bei tvarkymo apskaitos būdai pereinamuoju laikotarpiu:

2018 m. atliekų apskaitą iki birželio 30 d. bus galima vykdyti pasirinktinai vienu iš šių būdų: 

 1. GPAIS;
 2. įmonių turimose verslo valdymo ar apskaitos sistemose 
 3. ar kitu būdu (pvz.: pildant laisvos formos popierinį apskaitos žurnalą); 

Atliekų darytojų ir tvarkytojų dėmesiui: jei esate pasirinkę antrąjį arba trečiąjį atliekų apskaitos būdą, t.y. pereinamuoju laikotarpiu vykdote ją savo verslo valdymo ar apskaitos sistemoje ar kitu būdu, duomenys į GPAIS gali būti vedami juos susumuojant (pvz., GPAIS atliekų tvarkytojo apskaitos žurnale skiltyje „atliekos gautos netiesiogiai“ – visus asmenis mėnesio bėgyje perdavusius atliekas galima nurodyti kaip vieną asmenį, pvz., vardenis pavardenis ir susumuoti vienu įrašu per mėnesį gautą atliekų kiekį). Pirmieji duomenys į GPAIS turi būti įvesti ne vėliau kaip iki 2018 m. vasario 28 dienos. Toliau duomenys į GPAIS teikiami ne vėliau kaip iki kiekvieno kalendorinio mėnesio pabaigos.

Svarbu: 

 1. Nepriklausomai nuo to, kurį apskaitos būdą pasirinksite, Jūsų vedami duomenys turi atitikti ir būti analogiški duomenims ir informacijai, kurie vedami į GPAIS;
 2. Metų pradžioje pasirinkusieji apskaitą vesti GPAIS sistemoje, šį būdą turi naudoti visą pereinamąjį laikotarpį (t.y. nebegalima pakeisti). 
 3. Pasirinkusieji vesti apskaitą įmonių turimose verslo valdymo ar apskaitos sistemose ar kitu būdu, šį būdą gali pakeisti ir tęsti apskaitą GPAIS‘e iš karto po to, kai tik bus pasirengta perėjimui į ją (bet ne vėliau, kaip iki pereinamojo laikotarpio pabaigos). Vieną kartą pakeitus būdą ir perėjus prie apskaitos vedimo GPAIS‘e, keisti jo dar kartą ir grįžti prie savo turimos verslo sistemos jau nebus galima, t.y. apskaita turi būti nuolat pildoma GPAIS‘e.

 

Ketvirčio atliekų apskaitos suvestinės:

 1. Suvestų į GPAIS duomenų pagrindu, ne vėliau nei 15 dienų po kalendorinio metų ketvirčio pabaigos atliekų darytojai ir tvarkytojai turi GPAIS suformuoti ir patvirtinti kalendorinio ketvirčio apskaitos suvestinę. Pereinamuoju laikotarpiu ši nuostata atliekų darytojams ir tvarkytojams taikoma nepriklausomai nuo jų pasirinkto apskaitos būdo.
 2. Suvestų į GPAIS duomenų pagrindu, ne vėliau nei 30 kalendorinių dienų po kalendorinio metų ketvirčio pabaigos gamintojai ir importuotojai turi GPAIS suformuoti ir patvirtinti kalendorinio ketvirčio apskaitos suvestinęPereinamuoju laikotarpiu ši nuostata taikoma tik tiems gamintojams ir importuotojams, kurie apskaitą vykdo GPAIS.
 3. Gamintojai ir importuotojai, kurie pereinamuoju laikotarpiu apskaitą vykdo savo verslo valdymo ar apskaitos sistemoje ar kitu būdu, iš karto po to, kai tik bus pasirengta perėjimui į GPAIS (bet ne vėliau, kaip iki pereinamojo laikotarpio pabaigos), privalo visus pereinamuoju laikotarpiu sukauptus duomenis ir kitą informaciją perkelti į GPAIS bent kalendorinio metų mėnesio tikslumu, taip pat suformuodami ir tvirtindami kalendorinio metų ketvirčio apskaitos suvestinę.

Svarbu:

 1. Duomenis ketvirčio suvestinėse galima tikslinti ar koreguoti savarankiškai tik iki jų patvirtinimo termino. Tuo atveju, jei klaidą suvestinėje pastebėsite vėliau, ją ištaisyti galėsite GPAIS nurodę priežastį, dėl ko daromi pakeitimai. Asmuo, atsakingas už atliekų susidarymo apskaitos žurnalo pildymą, RAAD pareigūnui pareikalavus, nedelsiant privalo pateikti keitimo priežastį pagrindžiančius įrodymus ir (ar) informaciją. 

 

Metinės ataskaitos:

 1. Metinės ataskaitos už 2018 metus ir visi 2018 metų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai bei patvirtinimai apie jų sutvarkymą turės būti pateikiami tik naudojantis GPAIS (nepriklausomai nuo to, koks apskaitos būdas naudojamas pereinamuoju laikotarpiu). 

 

Atliekų vežimo lydraščiai 

 1. Pasirinkusieji būdą pereinamuoju laikotarpiu vykdyti apskaitą GPAIS, ten pat pildo ir atliekų vežimo lydraščius. 
 2. Verslo subjektai, kurie pereinamojo laikotarpio metu vykdo apskaitą savo verslo valdymo ar apskaitos sistemose arba laisvos formos atliekų apskaitos žurnaluose, pildo laikinos formos atliekų vežimo lydraščius (žr. priedą Nr.1). Pirmieji duomenys į GPAIS iš laikinos formos lydraščių turi būti įvesti ne vėliau kaip iki 2018 m. vasario 28 dienos. Toliau duomenys į GPAIS teikiami ne vėliau kaip iki kiekvieno kalendorinio mėnesio pabaigos. Suvedant duomenis į GPAIS iš laikinų lydraščių, galima visus duomenis (pvz., atliekas ir jų kiekį) suvesti į vieną lydraštį juos susumuojant.
 3. Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus siekiantys išrašyti atliekų tvarkytojai, kurie pereinamojo laikotarpio metu vykdo apskaitą savo verslo valdymo ar apskaitos sistemose ar kitu būdu ir pildo laikinos formos atliekų vežimo lydraščius, Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nurodytas RAAD informavimo procedūras turi vykdyti elektroninėmis ryšio priemonėmis (elektroniniu paštu).

 

Taip pat nustatyta tvarka, kai užsienio valstybės įmonė ar užsienio valstybės įmonės filialas Lietuvoje ar kiti ūkio subjektai, privalantys teikti duomenis GPAIS, tačiau negalintys autentifikuotis per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą. Tokie verslo subjektai elektroniniu paštu pagalba@aaa.am.lt turi išsiųsti įmonės registracijos juridinių asmenų registre pažymėjimo kopiją ir įgaliojimą asmeniui, kuriam bus suteiktas įmonės atstovavimas GPAIS.

Primename, kad verslo subjektai jau gali kurti gaminių, prekinių vienetų ir pakuočių integraciją su GPAIS. Daugiau informacijos https://www.gpais.eu/gpais-naujienos 

Kviečiame  susipažinti su LR Aplinkos ministro įsakymu „Dėl tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirtinimo“ 

Konsultacijos dėl GPAIS teikiamos telefonu ir elektroniniu paštu:

 1. telefono numeris: +370 616 11104
 2. elektroninio pašto adresas: gpais@algoritmusistemos.lt

 

 

2018-01-19

 

Parengta integracija gamintojams ir importuotojams dėl gaminių, prekinių vienetų ir pakuočių sąrašo įkėlimo į Vieningą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos sistemą (GPAIS). Įmonės norinčios išbandyti integraciją ir paruošti savo verslo valdymas sistemas integracijai gali prisijungusios prie testinės aplinkos https://tst.gpais.eu , prieš tai pateikus prašymą Aplinkos apsaugos agentūrai elektroniniu paštu pagalba@aaa.am.lt nurodant laiško temą „Dėl prisijungimo gavimo integracijai su GPAIS“ ir nurodyti savo išorinį IP adresą, kuriuo bus jungiamasi prie testinės aplinkos, įmonės rekvizitu ir kontaktinį asmenį.

XSD schemą, XSD modelį ir kitą medžiagą reikalingą integracijos paruošimui galima rasti prisijungus prie https://tst.gpais.eu skiltyje „VVS sąsaja“, rubrikoje „Pagalba“