Naujienos

2019-01-16
Pratęsti atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų pateikimo terminai
 

Informuojame, kad Aplinkos ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. D1-32 buvo pakeistas Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašas ir pratęsti įrodančių dokumentų išrašymo terminai:

 • naudotojai (perdirbėjai) ir eksportuotojai surinkėjams – ne vėliau kaip per 22 dienas nuo kalendorinių metų pabaigos,
 • surinkėjai gamintojams ir importuotojams arba licencijuotoms organizacijoms – ne vėliau kaip per 32 dienas nuo kalendorinių metų pabaigos,

licencijuota organizacija patvirtinimus turi išrašyti ne vėliau kaip per 42 dienas nuo kalendorinių metų pabaigos.

 
 
2019-01-15
Primename dėl ataskaitų pateikimo terminų
 
Jei gavote pranešimus dėl vėlavimo pateikti ataskaitas – atsiprašome ir prašome į tokius pranešimus nekreipti dėmesio. Buvo išsiųsti netikslūs pranešimai, todėl tvarkome sistemos trikdžius.
 

Terminai, iki kada ūkio subjektai turi pateikti metines gaminių / pakuočių / atliekų apskaitos ataskaitas per GPAIS:

 1. Gaminių ir pakuočių apskaitos ataskaita formuojama pasibaigus kalendoriniams metams ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų (paskutinė diena 2019-01-30), pateikiama vertinti ne vėliau kaip per 50 kalendorinių dienų (paskutinė diena 2019-02-19);
 2. Atliekų susidarymo ar atliekų tvarkymo apskaitos metines ataskaitas – iki 2019-02-01.

Aktualūs teisės aktuose nurodyti ataskaitų pateikimo terminai.

Pateiktas ataskaitas vertina Aplinkos apsaugos agentūros specialistai, tai neautomatinis sistemos veiksmas.

Aplinkos apsaugos agentūrai suteiktas terminas, per kurį vertiname ataskaitas:

 1. Gaminių ir pakuočių apskaitos ataskaitas – iki 2019-04-01;
 2. Atliekų susidarymo ar atliekų tvarkymo apskaitos metines ataskaitas – iki 2019-06-01;

 

Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B8FFB9E4F47F/eLMBFxxMkU

Gaminių apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitų teikimo taisyklės:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0728AF7B12C5/STXWOOYayO

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9B932C244A2B/ZlLKYgqfer

 
 
2019-01-14
 
Metinių ataskaitų performavimas atnaujintas.
 
Instrukciją, kaip galite koreguoti ketvirčių suvestines ir metines ataskaitas rasite čia: https://www.gpais.eu/pagalba

 

2019-01-11

Dažniausiai užduodamų klausimų skiltis papildyta informacija apie įrodančių dokumentų išdavimą GPAIS.

https://www.gpais.eu/duk

 

2019-01-10

Siekiant operatyviau reaguoti į Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemoje (GPAIS) vartotojų paklausimus, pakeistas GPAIS pagalbos tarnybos elektroninio pašto adresas pagalba@gpais.eu.


Atskiro adreso tik GPAIS klausimams naudojimas Aplinkos apsaugos agentūros (AA)A) specialistams leis greičiau identifikuoti ir atskirti paklausimus pagal AAA kuruojamas sritis ir tokiu būdu užtikrins greitesnį atsakymų parengimą.
Svarbu pažymėti, kad ankstesniu GPAIS pagalbos tarnybos adresu pagalba@aaa.am.lt jau gauti paklausimai galioja ir pakartotinai siųsti jų nereikia.


Primename, kad registravimosi GPAIS instrukcijas ir vadovus, mokymų medžiagą ir vartotojų vadovus, atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie GPAIS veikimą galima rasti šiai sistemai skirtame tinklapyje. Paklausimus, susijusius su GPAIS veikimu, galima teikti el. paštu pagalba@gpais.eu.

 

2018-10-19

GPAIS užtikrina asmens duomenų saugumą

Aplinkos ministerija informuoja, kad Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (toliau – Inspekcija) atliko įgyvendinamų asmens duomenų saugumo priemonių tinkamumo tvarkant duomenis Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS), patikrinimą.

Inspekcija savo išvadoje konstatuoja, kad pažeidimų nenustatyta, GPAIS įgyvendinamos tinkamos priemonės, užtikrinančios asmens duomenų saugumą.

Primename, kad apskaitą GPAIS teisės aktais nustatytais atvejais ir tvarka turi vykdyti atliekų darytojai  atsižvelgiant į susidarančių atliekų kiekį, rūšį, vykdomą veiklą, įmonės dydį; atliekų tvarkytojai; gamintojai ir importuotojai, teikiantys į rinką gaminius ir pakuotes. GPAIS sklandus naudojimas, apskaitos duomenų pilnumas ir patikimumas bei sistemos privalumai dėl apskaitos automatizavimo tiesiogiai priklauso nuo tinkamo visų sistemos dalyvių veiksmų, tvarkant gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitą pagal galiojančius teisės aktus.

Taip pat primename, kad GPAIS interneto svetainėje rasite registravimosi GPAIS instrukciją, mokymų medžiagą ir vartotojų vadovus, atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus dėl GPAIS veikimo.

Paklausimai dėl GPAIS veikimo teikiami el. paštu: pagalba@aaa.am.lt. Siekiant operatyviai atsakyti paklausėjams, prašome savo žinutėje aiškiai suformuluoti konkrečią problemą, ir, jei yra galimybė, kartu pateikti nukopijuotą ekranvaizdį, kuriame matyti problema.

 

2018-10-12

Svarbi informacija atliekų tvarkytojams, turintiems teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, dėl turimų sutarčių su savivaldybe dėl komunalinių atliekų

Atkreipiame dėmesį, kad Aplinkos apsaugos agentūra (toliau - AAA) paskelbė svarbią žinią atliekų tvarkytojams, turintiems teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, dėl informacijos apie turimas sutartis su savivaldybe (arba savivaldybės (kelių savivaldybių) įsteigtu juridiniu asmeniu, kuriam pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) suvedimo į Atliekų tvarkytojų valstybės registrą (toliau - ATVR).

Primename, kad minėtų sutarčių duomenų suvedimas į ATVR yra pirmas svarbus žingsnis tinkami tvarkant apskaitą GPAIS.

Daugiau informacijos AAA interneto svetainėje http://atliekos.gamta.lt/cms/index?rubricId=fd9cdc18-1f2b-467d-b513-a1603287df17

 

 

2018-10-05

Aplinkos ministerija, siekdama užtikrinti, kad šalies ūkio subjektai atsakingai vestų gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitą ir įprastų naudotis privaloma naująja informacine šios apskaitos sistema (GPAIS), pratęsė prisitaikymo prie GPAIS laikotarpį iki š. m. gruodžio 1 d. (su Aplinkos ministro įsakymu galima susipažinti čia).

Primename, kad apskaitą GPAIS teisės aktais nustatytais atvejais ir tvarka turi vykdyti atliekų darytojai  atsižvelgiant į susidarančių atliekų kiekį, rūšį, vykdomą veiklą, įmonės dydį; atliekų tvarkytojai; gamintojai ir importuotojai, teikiantys į rinką gaminius ir pakuotes (detalesnė informacija, kas privalo vykdyti apskaitą GPAIS, pateikiama žemiau).

GPAIS sklandus naudojimas, apskaitos duomenų pilnumas ir patikimumas bei sistemos privalumai dėl apskaitos automatizavimo tiesiogiai priklauso nuo tinkamo visų sistemos dalyvių veiksmų, tvarkant gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitą pagal galiojančius teisės aktus. T. y., pavyzdžiui, jei atliekų darytojai, kurie teisės aktais įpareigoti vesti apskaitą GPAIS, neatlieka šių savo pareigų, tai atliekų tvarkytojai negali apskaityti jiems perduotų atliekų sutvarkymo ir negali išduoti reikiamų dokumentų.

Aplinkos ministerijos specialistai, vertindami vartotojų teikiamus paklausimus dėl GPAIS funkcionalumų, pastebi, kad perkėlus apskaitą į elektroninę erdvę, išryškėja atvejai, kai iki GPAIS įdiegimo dalis įmonių apskaitą tvarkė netinkamai interpretuodamos ne vienerius metus galiojančių teisės aktų nuostatas. Šie faktai patvirtina pridėtinę GPAIS vertę užtikrinant skaidresnę ir patikimą atliekų apskaitą, efektyvesnę ir operatyvesnę atliekų tvarkymo sistemos dalyvių kontrolę.

Nors pereinamasis laikotarpis suteikia atitinkamoms GPAIS vartotojų grupėms tam tikrus palengvinimus (žr. žemiau), Aplinkos ministerija ragina visus GPAIS vartotojus nelaukti papildomo termino pabaigos, o kuo greičiau pradėti naudotis šia sistema ir įgusti tvarkyti apskaitą pagal teisės aktų reikalavimus.

Primename, kad pereinamuoju laikotarpiu gamintojai ir importuotojai, turintys verslo valdymo sistemas, kurias planuoja susieti su GPAIS, apskaitos duomenis gali pildyti šiose sistemose, tačiau nuo gruodžio 1 d., t.y. pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, apskaitos duomenys naudojantis integruotomis sistemomis turės būti automatiškai sukelti į GPAIS.

Atliekų tvarkytojai ir darytojai pereinamuoju laikotarpiu gali pasirinkti – arba duomenis vesti tiesiai į GPAIS, arba juos pateikti savo verslo valdymo sistemose, arba pildyti popierinį ar elektroninį apskaitos žurnalą, tačiau visi prievolės vykdyti apskaitą turėtojai suminius duomenis pereinamuoju laikotarpiu turi kas mėnesį suvesti į GPAIS.

SVARBU – dar kartą raginame atliekų darytojus nelaukti pereinamojo laikotarpio pabaigos ir pildyti duomenis GPAIS užtikrinant sklandų duomenų perdavimą visoje atliekų sistemos grandinėje.

Pagalba dėl naudojimosi GPAIS

Primename, kad GPAIS interneto svetainėje rasite registravimosi GPAIS instrukciją, mokymų medžiagą ir vartotojų vadovus, atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus dėl GPAIS veikimo.

Paklausimai dėl GPAIS veikimo teikiami el. paštu: pagalba@aaa.am.lt. Siekiant operatyviai atsakyti paklausėjams, prašome savo žinutėje aiškiai suformuluoti konkrečią problemą, ir, jei yra galimybė, kartu pateikti nukopijuotą ekranvaizdį, kuriame matyti problema.

Detaliau, kas turi vykdyti gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitą GPAIS

 

Atliekų susidarymo apskaitą GPAIS turi vykdyti įmonės, įmonių struktūriniai padaliniai (filialai, atstovybės) ir pagal suteiktus įgaliojimus atskiri įmonių padaliniai (įmonės skyriai, neturintys atskiro kodo Juridinių asmenų registre) (toliau – atskiri įmonių padaliniai (skyriai)), atitinkantys bent vieną iš nurodytų kriterijų:

 • kurie pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, vykdomai ūkinei veiklai privalo gauti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimą arba pagal Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, vykdomai ūkinei veiklai privalo gauti Taršos leidimą ir kurių veikloje per kalendorinius metus susidaro pavojingųjų atliekų (išskyrus pavojingas komunalines atliekas) ir (ar) daugiau nei 6 tonos nepavojingųjų atliekų (į šį kiekį neįskaičiuojamos mišrios komunalinės atliekos, kurios nurodytos Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedo IV skyriuje  (toliau – atliekų sąrašas), pažymėtų atliekų kodu 20 03 01);
 • kurių veikloje per kalendorinius metus susidaro pavojingųjų atliekų (išskyrus pavojingas komunalines atliekas) ir (ar) daugiau nei 12 tonų nepavojingųjų atliekų (į šį kiekį neįskaičiuojamos mišrios komunalinės atliekos, atliekų sąraše pažymėtos kodu 20 03 01);
 • kurios atlieka transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, kai šios veiklos vykdymo metu susidaro atliekos;
 • kurios turi 10 ir daugiau darbuotojų ir vykdo žmonių ir (ar) gyvūnų sveikatos priežiūros ir (ar) vaistinių, ruošiančių ir (ar) parduodančių vaistus, veiklą, kai šios veiklos vykdymo metu susidaro atliekos;
 • kurių veikloje susidaro alyvos atliekos;
 • kurios įpareigotos vykdyti Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, numatytą atliekų apskaitą;
 • kurios vykdo maisto gamybos (ruošimo) (viešbučiai, moteliai, restoranai, kavinės, kitos viešojo maitinimo ir maisto gamybos įstaigos) ir (ar)  maisto prekybos (didmeninės ar mažmeninės prekybos ir kitos maisto prekybos įstaigos) veiklą ir kuriose per kalendorinius metus susidaro daugiau nei 5 tonos viešojo maitinimo (maisto) atliekų ir (ar) vartoti netinkamų maisto produktų atliekų;
 • pakuotes savoms reikmėms sunaudojantys gamintojai ir importuotojai, privalantys vykdyti pakuočių apskaitą  Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr.  348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Atliekų tvarkymo apskaitą GPAIS privalo vykdyti šie atliekų tvarkytojai:

 • vykdantys atliekų apdorojimą;
 • vykdantys atliekų išvežimą (eksportą) iš Lietuvos Respublikos ir (ar) įvežimą (importą) į Lietuvos Respubliką;
 • atliekų susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas laikantys ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias – ilgiau kaip vienerius metus;
 • surenkantys ir (ar) vežantys atliekas;
 • prekiautojai atliekomis ir (ar) tarpininkai.

    Pakuočių ir (ar) gaminių apskaitą GPAIS privalo vykdyti gamintojai ir (ar) importuotojai:

   Visi pakuočių ir (ar) gaminių gamintojai ir (ar) importuotojai privalo registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade GPAIS.

 

Susijusių teisės aktų nuorodos:

Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės,

Atliekų tvarkymo taisyklės

Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklės,

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės

 

 

2018-08-01

Informuojame, kad nuo š.m. rugpjūčio 1 d. tarpvalstybinių atliekų vežimų dokumentai vadovaujantis Reglamento Nr. 1013/2006 reikalavimais   pildomi per Vieningą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinę sistemą (toliau GPAIS) – tarpvalstybinių atliekų vežimų (toliau – TAV) modulį:

-IA priedo forma;

-IB priedo forma;

-VII priedo forma.

 

Informacija ir dokumentai  tarpvalstybinių atliekų vežimų leidimams gauti derinami, teikiami Aplinkos apsaugos agentūrai per GPAIS (jeigu teisės aktais nenustatyta kitaip). Atliekų išvežimo/eksporto atveju finansinės garantijos ar lygiaverčio draudimo duomenys garantijos ar draudimo sumai suderinti Aplinkos apsaugos agentūrai teikiami per GPAIS.

Atkreipiame dėmesį, kad reikalavimai, nustatyti Reglamente Nr. 1013/2006, nesikeitė.

 

Atkreipiame dėmesį, kad, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakyme Nr. D1-73 „Dėl Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirtinimo“, pradėjus veikti GPAIS atliekų tarpvalstybinių vežimų moduliui:

2.8. subjektai, vykdantys atliekų tarpvalstybinius vežimus, kuriems taikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra, ir turintys galiojančius leidimus vežti atliekas, išduotus  pagal Atliekų tarpvalstybinių vežimų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 207 „Dėl atliekų tarpvalstybinių vežimų tvarkos aprašo patvirtinimo“,  galiojusio  iki 2018 m. sausio 1 d., reikalavimus, atliekų tarpvalstybinių vežimų dokumentų (2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (OL 2006 L 190, p. 1) (toliau – Reglamentas Nr. 1013/2006) IA priedas) informaciją ir duomenis  suveda į GPAIS ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo GPAIS atliekų tarpvalstybinių vežimų modulio veikimo pradžios, pateikdami šią informaciją ir duomenis GPAIS, nurodo, kad tai yra „istoriniai duomenys“;

2.9. subjektai, vykdantys atliekų tarpvalstybinius vežimus, kuriems taikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra, Reglamento Nr. 1013/2006 IB priedo dokumentus, susijusius su 2.8 papunktyje nurodytais dokumentais,   pildo ir teikia Aplinkos apsaugos agentūrai ir (ar) Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos pagal Atliekų tarpvalstybinių vežimų tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d.  įsakymu Nr. 207 „Dėl atliekų tarpvalstybinių vežimų tvarkos aprašo patvirtinimo“,  galiojusį  iki 2018 m. sausio 1 d., vadovaudamiesi Reglamento Nr. 1013/2006 reikalavimais, kol baigsis leidimų, nurodytų 2.8 papunktyje, galiojimo terminas. Reglamento Nr. 1013/2006 IB priedo dokumentų informacija ir duomenys GPAIS suvedami nurodant, kad tai yra „istoriniai duomenys“;

2.10. nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. liepos 2 d. išvežus / įsivežus iš / į  Lietuvą Reglamento Nr. 1013/2006 3 straipsnio 2 ir 4 dalyse nurodytas atliekas, Reglamento Nr. 1013/2006 VII priedo informacija  ir duomenys GPAIS suvedami ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo GPAIS atliekų tarpvalstybinių vežimų modulio veikimo pradžios;

2.11. nauji atliekų tarpvalstybiniai vežimai (nenurodyti 2.8–2.10 papunkčiuose) vykdomi vadovaujantis  Atliekų tarpvalstybinių vežimų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 207 „Dėl atliekų tarpvalstybinių vežimų tvarkos aprašo patvirtinimo“,  galiojančio nuo 2018 m. sausio 1 d., ir Reglamento Nr. 1013/2006 nustatyta tvarka.

 

Aktualūs teisės aktai:

- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. D1-207 „Dėl atliekų tarpvalstybinių vežimų tvarkos aprašo patvirtinimo“;

- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d. Nr. įsakymas D1-663  Nr. „Dėl Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (EB) Nr. 1013/2006 numatytos garantijos arba laidavimo sumos apskaičiavimo ir derinimo, garantijos arba laidavimo dokumentų pateikimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Iškilus klausimams kreipkitės www.gpais.eu skiltyje Pagalbos puslapis nurodytais kontaktais, čia taip pat galite rasti ir tarpvalstybinių atliekų vežimų dokumentų pildymui skirtą praktinį vadovą.

 

 

2018-07-04

 

GPAIS išorės vartotojams, siekiantiems su GPAIS integruoti savo naudojamas verslo valdymo informacines sistemas, GPAIS pereinamasis laikotarpis pratęstas iki 2018-10-01.

 

Pereinamuoju laikotarpiu gamintojai ir importuotojai, turintys verslo valdymo sistemas, kurias planuoja susieti su GPAIS, duomenis galės pildyti savo verslo valdymo sistemose. Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui apskaitos duomenys naudojantis integruotomis sistemomis turės būti automatiškai sukelti į GPAIS. Iš karto po to, kai tik bus pasirengta perėjimui į GPAIS (bet ne vėliau kaip iki pereinamojo laikotarpio pabaigos),  privaloma visus pereinamuoju laikotarpiu sukauptus duomenis ir kitą informaciją perkelti į GPAIS bent kalendorinio metų mėnesio tikslumu, taip pat suformuoti ir tvirtinti kalendorinio metų  ketvirčio apskaitos suvestinę.

 

Atliekų tvarkytojai ir darytojai pereinamuoju laikotarpiu gali pasirinkti – arba duomenis vesti tiesiai į sistemą, arba pildyti apskaitos duomenis savo verslo valdymo sistemose, arba pildyti popierinį ar elektroninį apskaitos žurnalą. Jeigu pereinamuoju laikotarpiu apskaita vykdoma savo verslo valdymo sistemose arba popieriniuose ar elektroniniuose atliekų apskaitos žurnaluose, kiekvienas atliekų perdavimas turi būti vykdomas pildant laikinos formos atliekų vežimo lydraščius  (žr. priedą Nr. 1), mėnesio duomenys iš laikinų lydraščių turi būti suvesti į GPAIS (kelių lydraščių duomenis (pvz., atliekas ir jų kiekį) galima suvesti į vieną GPAIS lydraštį juos susumuojant). Kiti atliekų apskaitos mėnesio duomenys irgi turi būti suvesti į GPAIS (galima suvesti sumuojant, pvz., GPAIS atliekų tvarkytojo apskaitos žurnale skiltyje „Atliekos gautos iš gyventojų“ – visus asmenis, mėnesio bėgyje perdavusius atliekas, galima nurodyti kaip vieną asmenį, pvz., vardenis pavardenis, ir susumuoti vienu įrašu per mėnesį gautą atliekų kiekį).

 

Svarbu: 

 1. Neatsižvelgiant į tai, kuris apskaitos būdas pasirinktas, vedami duomenys turi atitikti ir būti analogiški duomenims ir informacijai, kurie turėtų būti vedami į GPAIS.
 2. Pasirinkusieji vesti apskaitą įmonių turimose verslo valdymo ar apskaitos sistemose ar kitu būdu, šį būdą gali pakeisti ir tęsti apskaitą GPAIS‘e iš karto po to, kai tik bus pasirengta perėjimui į ją (bet ne vėliau kaip iki pereinamojo laikotarpio pabaigos). Vieną kartą pakeitus būdą ir perėjus prie apskaitos vedimo GPAIS‘e, keisti jo dar kartą ir grįžti prie savo turimos verslo sistemos jau nebus galima, t.y. apskaita turi būti nuolat pildoma GPAIS‘e.
 3. Kai apskaita vykdoma naudojant verslo valdymo informacines sistemas ar kitu būdu, tik atliekų tvarkytojų ar darytojų suminiai duomenys teikiami į GPAIS arba gamintojų ir importuotojų sąvado duomenys nurodomi GPAIS, nelaikoma, kad pasirinktas apskaitos vykdymo būdas per GPAIS.
 4. Jei pasirenkamas apskaitos vykdymo per GPAIS būdas, šio apskaitos būdo negalima keisti.
 5. Pasirinkusieji būdą pereinamuoju laikotarpiu vykdyti apskaitą GPAIS, ten pat pildo ir atliekų vežimo lydraščius
 6. Duomenis žurnaluose ir ketvirčio suvestinėse galima tikslinti ar koreguoti savarankiškai tik iki jų patvirtinimo termino. Tuo atveju, jei klaidą suvestinėje pastebėsite vėliau, ją ištaisyti galėsite GPAIS nurodę priežastį, dėl ko daromi pakeitimai. Asmuo, atsakingas už žurnalo pildymą, AAD pareigūnui pareikalavus, nedelsiant privalo pateikti keitimo priežastį pagrindžiančius įrodymus ir (ar) informaciją.
 7. Metinės ataskaitos už 2018 metus ir visi 2018 metų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai bei patvirtinimai apie jų sutvarkymą turės būti pateikiami tik naudojantis GPAIS (nepriklausomai nuo to, koks apskaitos būdas naudojamas pereinamuoju laikotarpiu).

 

Nuo 2018 m. sausio 2 d. įdiegus GPAIS, duomenis galima vesti tiesiai į sistemą, o nuo šių metų gegužės mėn. pradžios sukurta integracinė sąsaja, leidžianti gamintojams ir importuotojams susieti turimas verslo valdymo sistemas su GPAIS. Išbandyti integraciją dėl gaminių, prekinių vienetų ir pakuočių sąrašo automatinio įkėlimo į GPAIS (testinėje aplinkoje) ir pradėti ruošti savo verslo valdymo sistemas šiai integracijai įmonės galėjo nuo šių metų pradžios. Primename, kad integracijos paruošimui reikalingą medžiagą (XSD schemą, XSD modelį ir kt.) galima rasti prisijungus prie www.gpais.eu vartotojo profilyje skiltyje „VVS sąsaja“ rubrikoje „Pagalba“.

 

2018-05-18

 

Subjekto atstovo asmens kodas GPAIS nėra matomas kitiems subjekto atstovams:

Reaguodami į pastaruoju metu gausėjančius GPAIS naudotojų klausimus dėl įmonės atstovų, atsakingų už duomenų vedimą GPAIS, asmens kodų matomumo GPAIS skiltyje "Subjekto informacija" rubrikoje "Atstovai", primename, kad įgaliotų subjekto atstovų asmens kodai GPAIS rodomi tik tam subjekto atstovui, kuris suteikiant įgaliojimą atstovauti subjektą GPAIS registruotas kaip Subjekto administratorius (pažymint atitinkamą varnelę). Visiems kitiems subjekto atstovams GPAIS skiltyje "Subjekto informacija" nerodoma rubrika "Atstovai" ir jos informacija (įskaitant asmens kodus).

Subjekto administratorius ir Atstovai GPAIS turi iš esmės tas pačias teises (jiems prieinami tie patys GPAIS funkcionalumai), tik Subjekto administratorius turi papildomą teisę pridėti kitą asmenį, kuris galės atstovauti subjektą GPAIS.

Atkreiptinas dėmesys, kad pirmą kartą jungiantis GPAIS Subjekto informaciją, įskaitant atstovus, suveda subjekto vadovas.

 

2018-05-11

 

Integracinė sąsaja gamintojams ir importuotojams:

Gamintojai ir importuotojai, savo veikloje susiduriantys su dideliais gaminių ir pakuočių kiekiais, jau gali jų apskaitą vykdyti lengviau - parengta integracinė sąsaja, leidžianti įmonėms efektyviai susieti turimas verslo valdymo sistemas (VVS) su GPAIS.

Integracinės sąsajos pagalba gamintojai ir importuotojai per savo turimas VVS gali į GPAIS įkelti gaminių ir pakuočių sąrašus, žurnalų duomenis. Taip pat sukurta galimybė gaminių ir pakuočių sąrašus į GPAIS importuoti suformavus XML bylą.

Integracijos paruošimui reikalingą medžiagą (XSD schemą, XSD modelį ir kt.) galima rasti prisijungus prie www.gpais.eu vartotojo profilyje skiltyje „VVS sąsaja“ rubrikoje „Pagalba“.

 

2018-02-07

 

2018 sausio 31 d. priimtas LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL TVARKOS, KAI NEGALIMA NAUDOTIS VIENINGA GAMINIŲ, PAKUOČIŲ IR ATLIEKŲ APSKAITOS INFORMACINE SISTEMA, APRAŠO PATVIRTINIMO, kuriame patvirtintos pereinamojo laikotarpio nuostatos.

Atkreipiame verslo subjektų dėmesį  į šias su pereinamuoju laikotarpiu susijusias gaminių pakuočių ir atliekų apskaitos nuostatas:

Svarbiausios datos:

 1. pereinamasis laikotarpis prisitaikymui prie GPAIS – iki 2018 m. birželio 30 d. Iki pereinamojo laikotarpio pabaigos visi subjektai privalo į GPAIS suvesti reikiamą informaciją ir duomenis (atliekų darytojai ir tvarkytojai nustatytu dažnumu), atlikti kitus būtinus veiksmus, kad būtų galima tinkamai naudotis GPAIS ir vykdyti apskaitą, teikti ataskaitas ir duomenis, derinti dokumentus ir vykdyti kitas pareigas, nustatytas teisės aktuose
 2. nuo 2018 m. liepos 1 d. verslo subjektai pradeda pilnai naudotis GPAIS, kontrolės institucijos pradeda verslo subjektų kontrolę per GPAIS.

Gaminių, pakuočių ir atliekų susidarymo bei tvarkymo apskaitos būdai pereinamuoju laikotarpiu:

2018 m. atliekų apskaitą iki birželio 30 d. bus galima vykdyti pasirinktinai vienu iš šių būdų: 

 1. GPAIS;
 2. įmonių turimose verslo valdymo ar apskaitos sistemose 
 3. ar kitu būdu (pvz.: pildant laisvos formos popierinį apskaitos žurnalą); 

Atliekų darytojų ir tvarkytojų dėmesiui: jei esate pasirinkę antrąjį arba trečiąjį atliekų apskaitos būdą, t.y. pereinamuoju laikotarpiu vykdote ją savo verslo valdymo ar apskaitos sistemoje ar kitu būdu, duomenys į GPAIS gali būti vedami juos susumuojant (pvz., GPAIS atliekų tvarkytojo apskaitos žurnale skiltyje „atliekos gautos netiesiogiai“ – visus asmenis mėnesio bėgyje perdavusius atliekas galima nurodyti kaip vieną asmenį, pvz., vardenis pavardenis ir susumuoti vienu įrašu per mėnesį gautą atliekų kiekį). Pirmieji duomenys į GPAIS turi būti įvesti ne vėliau kaip iki 2018 m. vasario 28 dienos. Toliau duomenys į GPAIS teikiami ne vėliau kaip iki kiekvieno kalendorinio mėnesio pabaigos.

Svarbu: 

 1. Nepriklausomai nuo to, kurį apskaitos būdą pasirinksite, Jūsų vedami duomenys turi atitikti ir būti analogiški duomenims ir informacijai, kurie vedami į GPAIS;
 2. Metų pradžioje pasirinkusieji apskaitą vesti GPAIS sistemoje, šį būdą turi naudoti visą pereinamąjį laikotarpį (t.y. nebegalima pakeisti). 
 3. Pasirinkusieji vesti apskaitą įmonių turimose verslo valdymo ar apskaitos sistemose ar kitu būdu, šį būdą gali pakeisti ir tęsti apskaitą GPAIS‘e iš karto po to, kai tik bus pasirengta perėjimui į ją (bet ne vėliau, kaip iki pereinamojo laikotarpio pabaigos). Vieną kartą pakeitus būdą ir perėjus prie apskaitos vedimo GPAIS‘e, keisti jo dar kartą ir grįžti prie savo turimos verslo sistemos jau nebus galima, t.y. apskaita turi būti nuolat pildoma GPAIS‘e.

 

Ketvirčio atliekų apskaitos suvestinės:

 1. Suvestų į GPAIS duomenų pagrindu, ne vėliau nei 15 dienų po kalendorinio metų ketvirčio pabaigos atliekų darytojai ir tvarkytojai turi GPAIS suformuoti ir patvirtinti kalendorinio ketvirčio apskaitos suvestinę. Pereinamuoju laikotarpiu ši nuostata atliekų darytojams ir tvarkytojams taikoma nepriklausomai nuo jų pasirinkto apskaitos būdo.
 2. Suvestų į GPAIS duomenų pagrindu, ne vėliau nei 30 kalendorinių dienų po kalendorinio metų ketvirčio pabaigos gamintojai ir importuotojai turi GPAIS suformuoti ir patvirtinti kalendorinio ketvirčio apskaitos suvestinęPereinamuoju laikotarpiu ši nuostata taikoma tik tiems gamintojams ir importuotojams, kurie apskaitą vykdo GPAIS.
 3. Gamintojai ir importuotojai, kurie pereinamuoju laikotarpiu apskaitą vykdo savo verslo valdymo ar apskaitos sistemoje ar kitu būdu, iš karto po to, kai tik bus pasirengta perėjimui į GPAIS (bet ne vėliau, kaip iki pereinamojo laikotarpio pabaigos), privalo visus pereinamuoju laikotarpiu sukauptus duomenis ir kitą informaciją perkelti į GPAIS bent kalendorinio metų mėnesio tikslumu, taip pat suformuodami ir tvirtindami kalendorinio metų ketvirčio apskaitos suvestinę.

Svarbu:

 1. Duomenis ketvirčio suvestinėse galima tikslinti ar koreguoti savarankiškai tik iki jų patvirtinimo termino. Tuo atveju, jei klaidą suvestinėje pastebėsite vėliau, ją ištaisyti galėsite GPAIS nurodę priežastį, dėl ko daromi pakeitimai. Asmuo, atsakingas už atliekų susidarymo apskaitos žurnalo pildymą, RAAD pareigūnui pareikalavus, nedelsiant privalo pateikti keitimo priežastį pagrindžiančius įrodymus ir (ar) informaciją. 

 

Metinės ataskaitos:

 1. Metinės ataskaitos už 2018 metus ir visi 2018 metų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai bei patvirtinimai apie jų sutvarkymą turės būti pateikiami tik naudojantis GPAIS (nepriklausomai nuo to, koks apskaitos būdas naudojamas pereinamuoju laikotarpiu). 

 

Atliekų vežimo lydraščiai 

 1. Pasirinkusieji būdą pereinamuoju laikotarpiu vykdyti apskaitą GPAIS, ten pat pildo ir atliekų vežimo lydraščius. 
 2. Verslo subjektai, kurie pereinamojo laikotarpio metu vykdo apskaitą savo verslo valdymo ar apskaitos sistemose arba laisvos formos atliekų apskaitos žurnaluose, pildo laikinos formos atliekų vežimo lydraščius (žr. priedą Nr.1). Pirmieji duomenys į GPAIS iš laikinos formos lydraščių turi būti įvesti ne vėliau kaip iki 2018 m. vasario 28 dienos. Toliau duomenys į GPAIS teikiami ne vėliau kaip iki kiekvieno kalendorinio mėnesio pabaigos. Suvedant duomenis į GPAIS iš laikinų lydraščių, galima visus duomenis (pvz., atliekas ir jų kiekį) suvesti į vieną lydraštį juos susumuojant.
 3. Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus siekiantys išrašyti atliekų tvarkytojai, kurie pereinamojo laikotarpio metu vykdo apskaitą savo verslo valdymo ar apskaitos sistemose ar kitu būdu ir pildo laikinos formos atliekų vežimo lydraščius, Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nurodytas RAAD informavimo procedūras turi vykdyti elektroninėmis ryšio priemonėmis (elektroniniu paštu).

 

Taip pat nustatyta tvarka, kai užsienio valstybės įmonė ar užsienio valstybės įmonės filialas Lietuvoje ar kiti ūkio subjektai, privalantys teikti duomenis GPAIS, tačiau negalintys autentifikuotis per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą. Tokie verslo subjektai elektroniniu paštu pagalba@aaa.am.lt turi išsiųsti įmonės registracijos juridinių asmenų registre pažymėjimo kopiją ir įgaliojimą asmeniui, kuriam bus suteiktas įmonės atstovavimas GPAIS.

Primename, kad verslo subjektai jau gali kurti gaminių, prekinių vienetų ir pakuočių integraciją su GPAIS. Daugiau informacijos https://www.gpais.eu/gpais-naujienos 

Kviečiame  susipažinti su LR Aplinkos ministro įsakymu „Dėl tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirtinimo“ 

Konsultacijos dėl GPAIS teikiamos telefonu ir elektroniniu paštu:

 1. telefono numeris: +370 616 11104
 2. elektroninio pašto adresas: gpais@algoritmusistemos.lt

 

 

2018-01-19

 

Parengta integracija gamintojams ir importuotojams dėl gaminių, prekinių vienetų ir pakuočių sąrašo įkėlimo į Vieningą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos sistemą (GPAIS). Įmonės norinčios išbandyti integraciją ir paruošti savo verslo valdymas sistemas integracijai gali prisijungusios prie testinės aplinkos https://tst.gpais.eu , prieš tai pateikus prašymą Aplinkos apsaugos agentūrai elektroniniu paštu pagalba@aaa.am.lt nurodant laiško temą „Dėl prisijungimo gavimo integracijai su GPAIS“ ir nurodyti savo išorinį IP adresą, kuriuo bus jungiamasi prie testinės aplinkos, įmonės rekvizitu ir kontaktinį asmenį.

XSD schemą, XSD modelį ir kitą medžiagą reikalingą integracijos paruošimui galima rasti prisijungus prie https://tst.gpais.eu skiltyje „VVS sąsaja“, rubrikoje „Pagalba“