VVS importo eilė (gali rodyti atsiliekančius duomenis, žiūrėkite atnaujinimo datą)

2024-07-12 Atliekų tvarkymo žurnaluose pildant sutvarkymo įrašus neteisingai veikia patikros taisyklė dėl atliekos / medžiagos (daikto) susidarymo

Pildant sutvarkymo įrašus dėl sistemos klaidos reikalaujama, kad būtų pažymėtas atliekos / medžiagos (daikto) susidarymas, nors tvarkymo veikla yra tokia, kai atlieka / medžiaga (daiktas) nesusidaro (tvarkymo veiklos R306, R505, R10 ir visi R10 subkodai teisingame veikime neturi teikti pranešimo dėl atliekos susidarymo - jei jis teikiamas, tai sistemos klaida). Klaida taisoma skubos tvarka. Jei tvarkytojas dėl klaidos negali teisės aktų nustatytu terminu patvirtinti tvarkymo suvestinės, pagal pateiktą pranešimą suvestinę pateikti ir patvirtinti bus galima vėliau, ištaisius neteisingai veikiančią patikros taisyklę.

2024-06-12 GII gaminių eksporto klaidos

Eksportuojant pakuočių srauto gaminių sąrašą, excelyje atvaizduojamos ir pašalintos pakuotės. Klaida taisoma, pranešimas bus pašalintas, kai bus sutvarkyta.

 

2024-06-11 ATVR viešos paieškos trikdžiai daliai atliekų tvarkytojų (pataisyta 2024-06-17)

UAB Klaipėdos miesto tvarka, REOBJ0014181, įmonės kodas 302302833, turi registruotas, galiojančias atliekų tvarkymo vietas, kurios matomos viešoje paieškoje. Dėl sistemos sutrikimo neatvaizduojamas šiai įmonei atliekų sąrašas. Esant poreikiui gauti nurodomos įmonės galiojančių atliekų ir tvarkymo veiklų duomenis prašome kreiptis pagalba@gpais.eu. Sutrikimas taisomas.

 

2024-06-10 ATVR viešos paieškos trikdžiai - neatvaizduotos atnaujintos (iš naujo užregistruotos) atliekų ir joms priskirtų tvarkymo veiklų eilutės

Dalinai sutvarkyta 2024-06-17: atnaujintos atliekų eilutės atvaizduojamos viešoje paieškoje, laukiama pataisymo, kad būtų matomas atliekų galiojimo laikotarpis.

Jei atliekos eilutė viešoje paieškoje rodoma du kartus, su požymiu Galioja ir Negalioja - tvarkytojas arba ATVR tvarkytojas gali patikslinti konkrečius atliekos galoijimo laikotarpius, kol bus sutvarkytas atvaizdavimas.

Kai atliekų tvarkytojai iš naujo atnaujina atliekų galiojimą (atliekos su joms numatyta atliekų tvarkymo veikla buvo patvirtintos, tikslinančios paraiškos metu atsisakyta jų tvarkymo (teisė tvarkyti atliekas pašalinta iš Registro ir nebegaliojo) ir keičiant duomenis vėl siekiama pradėti iš naujo šių atliekų tvarkymą tokia pačia veikla (vėl siekiama užregistruoti) - neveikia atnaujintų atliekų (iš naujo patvirtintų) atvaizdavimas viešoje paieškoje (ištaisyta 2024-06-17, atliekų eilutės atvaizduojamos)

Suinteresuotiems subjektams atliekų tvarkytojai gali patvirtinti, kad jų atnaujintos tvarkymo teisės vėl galioja, remdamiesi jiems prisijungus išoriniame portale pasiekiama Atliekų ir jų tvarkymo veiklų informacija, kur matomi naujausi atlikti veiksmai sistemoje ir atliekų eilučių aktualūs, tikslūs galiojimo duomenys.

Klaida registruota ir pradėtas jos taisymas 2024-05-29, numatoma ištaisyti iki 2024-06-14, atliekos netvaizdavimo klaida ištaisyta 2024-06-17.

Atliekų tvarkytojai, kurie naujai perregistravo atliekas ir jų tvarkymo veiklas ir šios veiklos yra patvirtintos, galiojančios (konkrečius galiojimo laikus atliekai žiūrėti tvarkytojui prisijungus dalyje "Atliekos ir jų tvarkymo veiklos":

  1. UAB Biomotorai: 19 08 09    R12, R3    Patvirtinta nuo 2024.05.14; 20 01 25    R3    Patvirtinta nuo 2024.05.14.
  2. Giedriaus Malinausko individuali įmonė: 16 01 04    R13    Patvirtinta nuo 2024.06.06
  3. UAB "Skansk Byggservice", tvarkymo vieta UAB SB SERVICE (Atliekų priėmimo aikštelė ir sandėlis, Montuotojų g. 6a): 03 01 05    R13    Patvirtinta nuo 2024.06.04
  4. Uždaroji akcinė bendrovė "Smaita": 17 06 05    S2    Patvirtinta nuo 2024.05.29

2024-02-09 Informacinis pranešimas dėl importo per tarpininkus

Tarpvalstybinio atliekų vežimo atveju, kai vežimas vykdomas su tarpvalstybinio vežimo leidimu tarpininkaujant, kai pranešėjas dėl importo yra tarpininkas, kuris importuoja atliekas į konkrečią atliekų tvarkymo vietą, registruotą Atliekų tvarkytojų valstybės registre, atliekų tvarkytojui gavus importuotą kiekį GPAIS nėra galimybės tarpvalstybiniame atliekų vežimo dokumente nurodyti atliekų sutvarkymo. Tokiu  atveju tarpvalstybinio dokumento būsena paliekama „Atliekos gautos“. Atliekų gavėjas importuotų atliekų sutvarkymą turi nurodyti atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo skiltyje „Sutvarkytos atliekos“, pasirenkant užsienio rinkos kilmės atliekas.

 

2024-02-07 Informacinis pranešimas dėl gamintojų/importuotojų (GII) licencijuotų organizacijų veiklos planų

Informuojame, kad:

  • Nustatyta, jog nuo 2022 m. licencijuotoms gamintojų ir (ar) importuotojų organizacijoms, turinčioms pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją neveikia veiklos planų pateikimas per GPAIS, kadangi veiklos organizavimo plane ir finansavimo schemoje nėra galimybės išskirti perdirbama/neperdirbama pakuotė.  Atsižvelgiant į tai atėjus teisės aktuose nustatytam šių dokumentų pateikimo terminui, einamųjų metų veiklos dokumentų duomenis pildo laisva forma elektroniniame formate ir naudodamiesi elektroninėmis ryšio priemonėmis (elektroniniu paštu) šias užpildytas formas pateikia Aplinkos apsaugos agentūrai kaip numatyta Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo (toliau – Aprašas) 43 punkte nustatyta tvarka.
  • Nustatyta, kad nuo 2022 m. licencijuotoms gamintojų ir (ar) importuotojų organizacijoms, turinčioms padangų atliekų tvarkymo organizavimo licenciją dėl netinkamai veikiančios padangų rūšių klasifikavimo patikros, neveikia veiklos organizavimo plano pateikimas per GPAIS. Atsižvelgiant į tai ir į tai, kad švietimo programa teikiama kartu su veiklos organizavimo planu,  atėjus teisės aktuose nustatytam šių dokumentų pateikimo terminui, einamųjų metų veiklos dokumentų duomenis pildo laisva forma elektroniniame formate ir naudodamiesi elektroninėmis ryšio priemonėmis (elektroniniu paštu) šias užpildytas formas pateikia Aplinkos apsaugos agentūrai kaip numatyta Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo (toliau – Aprašas) 43 punkte nustatyta tvarka.

 

2024-01-08 Dėl laikinų įrodančių dokumentų

Informuojame, kad nuo 2019-12-16 dėl sistemos sutrikimo neveikia:

1.  <...>
     b) įrodančių dokumentų išrašymas atliekų eksportuotojams, kurie eksportuoja atliekas iš kitų ūkio subjektų aikštelių.
     <...>
     d) įrodančių dokumentų išrašymas naudotojams (rūšiuotojams), kurie išrašo įrodantį dokumentą atliekų surinkėjui, kai pakuočių atliekos 15 kodu buvo perduotos naudotojui (rūšiuotojui) tik laikymui.

Atsižvelgiant į nurodytą, įrodančius dokumentus, susiejančius paliudijimus, patvirtinimus galite išrašyti  pagal Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-73 (toliau – Aprašas) ( https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f2598840071d11e8b3e7ba9cffd043b1/asr ), nustatytą tvarką – naudodami laikinąsias Aprašo 3, 4, 5 prieduose išdėstytas dokumentų formas.

Gaunama klaida dėl nepakankamo atliekų gavėjo perduotų atliekų kiekio naudotojui (perdirbėjui) / eksportuotojui 

Kai rašote atliekų sutvarkymą įrodantį dokumentą už atliekų kiekį, kurį lydraščiais gavote praeitais metais, bet sutvarkėte einamaisiais metais (lydraščiu atliekos gautos 2020 m., išrašoma už sutvarkymą, įvykdytą 2021 m., įrodantis dokumentas rengiamas 2021 m. ataskaitiniam laikotarpiui) – to padaryti nepavyks dėl netinkamai specifikuotų ir sistemoje įdiegtų taisyklių.  

Atliekų kiekiai rengiant įrodančius dokumentus sistemoje skaičiuojami pagal lydraščio skiltį Gautas kiekis, kai vežimas Užbaigtas, gavimo data yra tais metais, už kuriuos rašomas įrodantis dokumentas, atliekų pirminis šaltinis – LR vidaus rinka.

Atsižvelgiant į nurodytą, įrodančius dokumentus galite išrašyti  pagal Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-73 (toliau – Aprašas) ( https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f2598840071d11e8b3e7ba9cffd043b1/asr ), nustatytą tvarką – naudodami laikinąsias Aprašo 3, 4, 5 prieduose išdėstytas dokumentų formas.

 

Atkreipiame dėmesį, kad įrodantys dokumentai išduodami GPAIS grandinėje tol, kol leidžia GPAIS techninės galimybės. Nuo etapo, kai dėl sutrikimų ar kitų techninių kliūčių dokumento išrašyti per GPAIS nebėra galimybių – išrašomi laikinieji popieriniai dokumentai visuose tolimesniuose etapuose (‚nutrūkus‘ grandinei GPAIS – pereinama prie popierinių dokumentų ir per GPAIS nebeišrašoma).

Pašalinus GPAIS sutrikimus, duomenys iš laikinųjų dokumentų suvedami į GPAIS Apraše nurodyta tvarka ir terminais.

 

2024-01-08 Metinės VMI ataskaitos už 2022-us ir 2023-us metus GPAIS neveikia, teikite ataskaitas VMI priemonėmis!

 

2023-01-26 Nenumatyta klaida VVS importo rezultatuose ir kitose vietose

Gaunama klaida "Nenumatyta klaida: ArrayIndexOutOfBoundsException ties: RedaguojamasIrasasDto"

Šiuo metu nėra sprendimo šiai klaidai, reikia kartoti VVS importą, kol duomenys susikels be klaidų.

 

2022-10-25  Atliekų tvarkytojas tikrinimo metu neturi galimybės pildyti atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo už einamąjį laikotarpį

Aplinkos apsaugos departamentui (toliau – AAD) GPAIS pažymėjus, kad yra vykdomas atliekų tvarkytojo padalinio (toliau – subjektas) tikrinimas ir nurodžius, kad tikrinimo metu neleidžiama pildyti subjekto atliekų apskaitos duomenų, draudimas pildyti apskaitos duomenis galioja visą tikrinimo laikotarpį pildant atliekų tvarkymo apskaitos žurnalus tiek už ankstesnį (istorinį), tiek už einamąjį laikotarpį, o informacinis klaidos pranešimas, kuris pateikiamas subjektui išoriniame GPAIS portale, klaidingai nurodo, kad negalima tikslinti tik istorinių duomenų.

GPAIS modulio „Tikrinimai“ funkcionalumų analizė, veiklos klaidų taisymas, siunčiamų informacinių pranešimų tekstų tikslinimas bus atliekamas GPAIS tobulinimo metu (2023-2024 m.).

Subjektas AAD vykdomo tikrinimo metu, kai AAD nurodo, kad tikrinimo metu subjektui neleidžiama GPAIS pildyti atliekų apskaitos duomenų, turi vadovautis Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-73, nuostatomis.

 

2022-06-09 Informacinis pranešimas dėl užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorių einamųjų metų veiklos dokumentų ir ataskaitų teikimo

Nustatyta, jog užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriams dėl sistemoje esančių trūkumų, nėra galimybės pateikti užstato už vienkartines pakuotes sistemos organizavimo plano, užstato už vienkartines pakuotes sistemos finansavimo schemos ir visuomenės švietimo ir informavimo užstato už vienkartines pakuotes sistemos klausimais programos. Kadangi GPAIS Užstato administravimo modulis neveikia, užstato sistemos administratoriai turi vadovautis Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo 43 ir 48 punkte nustatyta tvarka.

 

2021-05-06 Informacinis pranešimas dėl gamintojų/importuotojų (GII) licencijuotų organizacijų ketvirčio ataskaitos apie veiklos organizavimo plano vykdymą ir švietimo programoje bei finansavimo schemoje numatytų priemonių įgyvendinimą ir prašymo išduoti gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją

Informuojame, kad:

  • Nustatyta, jog Licencijuotoms gamintojų ir (ar) importuotojų organizacijoms, turinčioms pakuočių, elektros ir elektroninės įrangos, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, apmokestinamųjų gaminių (baterijų ir akumuliatorių), apmokestinamųjų gaminių (padangoms), alyvos atliekų tvarkymo organizavimo licenciją neveikia pavedimų davėjų tiekimo rinkai duomenų formavimo įrankis ir gaunamos neteisingos duomenų imtys steigėjų, dalyvių ir pavedimų davėjų įnašų dalyje, todėl gamintojų/importuotojų (GII) licencijuotos organizacijos negali pateikti duomenų pagal Gamintojų ir importuotojų organizacijos veiklos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašo 28.8., 32.4 ir 32.6. papunkčius. Kadangi GPAIS GII organizacijų modulis veikia tik iš dalies, ketvirčio ataskaitos apie veiklos organizavimo plano vykdymą ir švietimo programoje bei finansavimo schemoje numatytų priemonių įgyvendinimą pateikimo terminas pratęsiamas automatiškai, iki kol bus atstatyta GPAIS veikla ar galimybė pateikti duomenis GPAIS, kaip numatyta Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo (toliau – Aprašas) 48 punkte nustatyta tvarka.
  • Gamintojų ir (ar) importuotojų organizacija, norinti gauti gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo licenciją, prašymą ir kartu teikiamų privalomų dokumentų duomenis pildo laisva forma elektroniniame formate ir naudodamasi elektroninėmis ryšio priemonėmis (elektroniniu paštu) šias užpildytas formas pateikia licencijas išduodančiai institucijai, kaip numatyta Aprašo 46 punkte, kadangi nustatyti GPAIS modulio sutrikimai - vykdomos perteklinės su prašymu išduoti licenciją teikiamų dokumentų patikros.

Pašalinus GPAIS sutrikimus, duomenys į GPAIS suvedami Apraše nustatyta tvarka ir terminais.

 

 

2021-02-01 Informacinis pranešimas dėl gamintojų/importuotojų  (GII) licencijuotų organizacijų veiklos dokumentų:

Informuojame, kad:

  • licencijuotų gamintojų ir (ar) importuotojų organizacijų, turinčių apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją, dėl GPAIS sutrikimo iki šiol nepateikti ankstesnių kalendorinių metų ir einamųjų metų veiklos organizavimo planai, švietimo programos, finansavimo schemos, teikiami Aprašo 43 punkte nustatyta tvarka, o tarpinių ir metinių veiklos ataskaitų pateikimo terminas pratęsiamas automatiškai, kaip nurodyta Aprašo 48 punkte.

Pašalinus GPAIS sutrikimus, duomenys iš einamųjų metų veiklos organizavimo planų, švietimo programų ir finansavimo schemų suvedami į GPAIS Apraše nustatyta tvarka ir terminais.

1. Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-73 „Dėl tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f2598840071d11e8b3e7ba9cffd043b1/asr

 

2020-04-03 Atliekų susidarymo metinėje suvestinėje rodomos ne visos atliekos

Jei per metus ne vieno ketvirčio žurnaluose nebuvo nurodytas atliekos kodo susidarymas, metinėje tų metų atliekų susidarymo ataskaitoje, tos atliekos nesimatys. Tos atliekos likutis bus matomas tik ketvirčio suvestinėse.

Primename, kad pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 2 str. 45. Laikinasis atliekų laikymas – pavojingųjų atliekų laikymas ne ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingųjų atliekų – ne ilgiau kaip vienus metus šių atliekų susidarymo vietoje iki jų surinkimo, paruošiant atliekas išvežti į atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginį. Laikyti ilgiau nurodytų terminų atliekų negalite, nebent pagal teisės aktus tampate atliekų tvarkytoju ir turite ATVR registruotą atliekų tvarkymo veiklą laikymui.

 

Dėl GII organizacijų/užstato administratorių patvirtinimų dėl gaminių/pakuočių atliekų sutvarkymo

Primename GII organizacijoms/užstato administratoriams, kad, jei viso patvirtinimo išdavimo proceso negali atlikti GPAIS (pvz. dėl automatinio sutvarkytų atliekų kiekio paskirstymo pavedimo davėjams nefunkcionavimo),  išduodant patvirtinimus galima vadovautis GPAIS svetainėje paskelbta informacija apie laikinųjų dokumentų išdavimą, t.y. kad dokumentai GPAIS išduodami iki etapo tol, kol leidžia GPAIS techninės galimybės ir tolimesniuose etapuose išduodami popieriniai laikinieji dokumentai.

Pašalinus GPAIS sutrikimus, duomenys iš laikinųjų dokumentų suvedami į GPAIS Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-73  nurodyta tvarka ir terminais.


Įmonės, kurių apskaitoje yra didžiuliai kiekiai prekinių vienetų, negali peržiūrėti ketvirčio suvestinių

Dėl GPAIS kūrėjų nenumatytos situacijos, jog gali būti tokie duomenų kiekiai. Įmonės, kurių apskaitoje yra dideli kiekiai prekinių vienetų, virš keliasdešimties tūkstančių, negali peržiūrėti savo suformuotų suvestinių, kadangi naršyklės negali atvaizduoti tokio duomenų kiekio viename lange.


 

Archyvas (sutvarkytos problemos):

 

2024-04-08 (2019-12-19 Dėl laikinų įrodančių dokumentų)

Tuo atveju, kai atliekų tvarkytojams, įrašytiems į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą, bandant išrašyti įrodančius dokumentus sistema neleidžia ir pateikiamas pranešimas dėl nepakankamo atliekų kiekio, tačiau atliekų tvarkytojas turi GPAIS  apskaitoje pakankamus sutvarkytų atliekų kiekius, įrodantys dokumentai, susiejantys paliudijimai, patvirtinimai turi būti išrašomi  pagal Aprašo nustatytą tvarką – naudojant laikinąsias Aprašo 3, 4, 5 prieduose išdėstytas dokumentų formas, IR APIE PROBLEMĄ TEIKIAMAS PRANEŠIMAS GPAIS PAGALBOS TARNYBAI.
 

2023-07-31  Nevykdančių darytojų lydraščiuose neišsisaugo siuntejo adresas

Nuo 2023-07-31 iki bus papildyta, sistemoje po atnaujinimo diegimo įvyko gedimas ir neišsisaugojo nevykdančių darytojų lydraščiuose nurodytas atliekų siuntėjo adresas. Lydraščiai formuoti šiuo laikotarpiu neturės siuntėjo adreso.

 

2023-01-26 Įrodančių dokumentų išrašymas už apmokestinamųjų gaminių atliekų sutvarkymą už 2023 m.

Informuojame, kad šiuo metu neveikia įrodančių dokumentų išrašymas už apmokestinamųjų gaminių sutvarkymą už 2023 metus, kai atliekų tvarkymo apskaitoje naudojami R3, R4, R5 subkodai. (Sutvarkyta 2023-05-31).

 

2019-12-19 Dėl laikinų įrodančių dokumentų

Informuojame, kad šiuo metu dėl sistemos sutrikimo neveikia:

1.  a)  įrodančių dokumentų išrašymas atliekų tvarkytojams, įrašytiems į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą, kurie nebetinkamas naudoti padangas perdirba R3 būdu.
     <...>
     c) įrodančių dokumentų išrašymas atliekų surinkėjams už savo reikmėms sunaudotas pakuočių atliekas.
     <...>

2.  e) naudotojams (rūšiuotojams) bandant išrašyti įrodantį dokumentą pateikiamas pranešimas dėl nepakankamo atliekų kiekio.

    papildyta 2022-06-01 “f” punktu:

     f) eksportuotojams, eksportuojant apmokestinamuosius gaminius,  bandant išrašyti įrodantį dokumentą pateikiamas pranešimas dėl nepakankamo atliekų kiekio. (Sutvarkyta 2023-05-31).

 

2023-05-19 Performuojant pakuočių / gaminių ankstesnių metų duomenis dubliuojasi įrašai ir sistema neteisingai išsaugo kartotines eilutes

Prašome laikinai atidėti praėjusių metų duomenų tvarkymą, kol bus išspręsta problema.

 

2022-05-26 Sutrikimai rengiant tarpvalstybinių atliekų vežimų pranešimus (sutvarkyta 2022-05-30)

Išorinio portalo naudotojai pildydami tarpvalstybinio atliekų vežimo pranešimo dokumentą negali užpildyti dalies privalomų laukų (adreso duomenys), nurodyti altiekų vežėjo / gamintojo kodo. Sutrikimas perduotas taisyti 2022-05-10. Laukiama taisymų. Laikinai rekomenduojame remtis Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema aprašo reikalavimais.

 

2022-05-19 Sutrikimai paskiriant subjektų atstovus (sutvarkyta: atstovo priskyrimas į vizualiai fonu išskirtą skiltį numatytas ne kiekvienam atvejui, tikslinama žinių bazė ir vartojimo instrukcijos. Išspręsti vienetiniai atvejai dėl sinchronizacijos)

2022-05-19 pastebėti sutrikimai išoriniame portale paskiriant atstovus: bandant pridėti naują atstovą sistema nurodo, kad veiksmas užbaigtas sėkmingai, bet atstovas negauna teisių ir nepriskiriamas į Atstovų sąrašą pilkame fone. Situaciją tikriname. Subjektų prašome pasitikrinti, ar atlikus paskyrimą Atstovo duomenys atsiranda pilkame fone, jei ne ir atstovavimo paskyrimas skubus, prašome įmonių vadovų / įgaliotų asmenų teikti prašymą dėl paskyrimo pagalba@gpais. eu ar per GPAIS Pagalbos vartotojų portalą.

 

2022-05-10 Dėl sutarčių duomenų keitimo GPAIS išoriniame portale

Nuo 2022-05-05 neveikia funkcionalumas išoriniame portale ir negalima pakeisti registruotų atliekų tvarkymo sutarčių duomenų (pratęsti galiojimo, pažymėti galiojimo pabaigos datų sutartims, kurios registruotos kaip Neterminuotos). Problema perduota taisymui.

 

2022-11-25 TAV veiklos sutrikimas

Įdiegus TAV patobulinimus rengiant eksporto  atliekų vežimą lydintį dokumentą supaprastinta tvarka 6 langelyje automatiškai fiksuojama 1 langelyje pasirinkta atliekų tvarkymo vieta. Tuo atveju, jeigu asmens, organizuojančio vežimo, registracijos adresas nesutampa su 6 langelyje nurodyta atliekų išsiuntimo vieta (kai pasirinkta, jog atliekų gamintojas yra eksportą organizuojantis asmuo (6 langelis)), suformavus atliekų vežimą lydintį dokumentą ir jį atsispausdinus patikslinkite 1 langelio registracijos adresą ir pastabose lauke nurodykite tikslinimo priežastį. (Sutvarkyta 2022-12-14).

 

2022-04-21 Dėl sisteminių el. laiškų siuntimo trikdžių 2022-04-07-2022-04-15 laikotarpiu

Buvo vykdomi GPAIS pašto sistemos perkėlimo darbai. Nurodomu laiku dėl pašto serverių suderinamumo dalis sisteminių laiškų, siunčiamų į GPAIS el. paslaugų gavėjų, naudotojų el. paštus, galimai nepasiekė gavėjų. Atsiprašome už sukeltus nepatogumus. Rekomenduojame pasitikrinti gautus vidinius sistemos el. pranešimus, kai prisijungiate prie GPAIS ties vartotojo profiliu dešinėje - Pranešimai. Jei vis dar pastebite veikimo trikdžių, informuokite GPAIS Pagalbos tarnybą.

 

2021-09-21 Migravimo darbai

Informuojame, kad nuo penktadienio, rugsėjo 24 d. 18 val. iki sekmadienio, rugsėjo 26 d. 24 val. GPAIS bus nepasiekiamas, dėl migravimo į naują duomenų centrą darbų.

GPAIS Pagalbos tarnyba: pagalba@gpais.eu; https://it.aplinka.lt/servicedesk/customer/portal/2

Jei nurodomu laiku turite atlikti veiksmus sistemoje, kurių terminas negali būti atidėtas, rekomenduojame remtis Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašu: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f2598840071d11e8b3e7ba9cffd043b1/asr

 

2021-07-15 Dėl GPAIS veiklos sutrikimo

GPAIS sutrikęs suvestinių ir lydraščių būsenų atnaujinimas. Tokiu atveju skubiems veiksmams (atliekų vežimams) naudokite laikinąsias formas arba, jei yra galimybė, veiksmus atidėkite. Skubaus atliekų vežimo atveju galite naudoti laikinąsias lydraščių formas, pagal Tvarkos aprašo 27 punktą.

Suvestinių tvirtinimo terminas pratęsiamas automatiškai – pašalinus sutrikimą jas turėsite patvirtinti per 5 darbo dienas, pagal Tvarkos aprašo 50 punktą.

Daugiau informacijos.

 

2021-05-03 Tinklo sutrikimas

Nuo 2021-05-03 12:30 iki 17:00 neveikė prisijungimas prie GPAIS dėl IVPK ir Registrų centro testavimo darbų.

 

2021-04-15 Informacinis pranešimas dėl gamintojų/importuotojų  (GII) licencijuotų organizacijų veiklos dokumentų:

2021-02-01 fiksuotas sutrikimas sutvarkytas. Finansavimo schemų koregavimas sistemoje turi būti galimas, kai organizacija jau turi bent vieną suderintą šio tipo dokumentą sistemoje tai pačiai licencijos rūšiai. Pastebėta, kad Licencijuotoms gamintojų ir (ar) importuotojų organizacijoms, kurių finansavimo schemos keitėsi 2019 ar 2020 metų laikotarpiu, neveikia finansavimo schemos koregavimas GPAIS sistemoje. Dėl to, kad GPAIS GII organizacijų modulis veikia tik iš dalies, finansavimo schemos ir einamųjų metų veiklos organizavimo planai, švietimo programos teikiamos Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo (toliau – Aprašas)1 43 punkte nustatyta tvarka.

 

2020-06-30  Atliekų tvarkytojas neturi galimybės suvesti informacijos apie sutartį, sudarytą su teisinį statusą turinčia įmone

Informuojame, kad dėl techninių GPAIS kliūčių atliekų tvarkytojas neturi galimybės suvesti į GPAIS informacijos apie sutartį, sudarytą su teisinį statusą (pvz., bankrutuojantis, likviduojamas, reorganizuojamas ir kt.) turinčia įmone. Nesuvedus į GPAIS informacijos apie sutartį, atliekų tvarkytojas neturi galimybės formuoti atliekų gavimo iš atliekų darytojų lydraščių. Kol techninė kliūtis bus pašalinta, tiek atliekų darytojams, tiek atliekų tvarkytojams rekomenduotina vadovautis Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-73 ,,Dėl Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirtinimo“, V ir VII skyrių nuostatomis.

 

2019-12-30 Sutrikusi GPAIS veikla:

Nuo gruodžio 12d. iki gruodžio 23d. buvo sutrikęs GPAIS darbas dėl padidėjusio sistemos naudotojų skaičiaus. Nuo gruodžio 23d. iki gruodžio 30d. GPAIS buvo išjungtas techninei profilaktikai.
Nuo šiandien GPAIS turi veikti be sutrikimų. Susidūrę su problemomis, kreipkitės el. paštu nurodytu puslapio apačioje.

 

2019-11-27 Gaunama klaida: Atliekų tvarkymo metu susidariusios atliekos. Atliekų tvarkymo metu negali susidaryti atliekos, kurios atliekų tvarkymo vietoje neturi registruotų atliekų tvarkymo veiklų. Atlieka: [kodas] (ATZ021)

Jei laiku neatsinaujinote leidžiamų tvarkyti atliekų ATVR sistemoje, o juos susitvarkėte tik nuo tam tikros datos, į GPAIS ateina ta data registruotas leidimas dirbti su atliekomis. Todėl jei bandote vesti apskaitą ankstesne data, nei susitvarkėte ATVR'e, gaunate šią klaidą. Reikia laukti kol GPAIS'e bus nuimta ši patikros taisyklė, šiuo metu užbaigti apskaitos negalėsite. Planuojama data, lapkričio 20 d.

 

2019-08-19 Klaidingai realizuotas funkcionalumas: Pakuočių gamintojams ir importuotojams formuojant pakuočių apskaitos ketvirčio suvestinę reikia nurodyti duomenis apie atliekų tvarkymo organizavimą.

Pakuočių gamintojai ir importuotojai neprivalo teikti duomenų apie pakuočių atliekų tvarkymo organizavimą (ATO). Ketvirčio suvestinės formavimo metu atsirandantis pranešimas, kuriame prašoma patvirtinti nevykdytas ATO veiklas, yra sistemos KLAIDA, kuri bus pašalinta. Prašome neformuoti pakuočių suvestinių, kol klaida nebus ištaisyta.

Planuojama techninių kliūčių pašalinimo data – 2019 m. balandžio 26 d.

 

2019-06-14 Neveikia įrodančių dokumentų išrašymas, jei GII sraute buvo registruojamasi 2019 metais

Gaunama klaida GII 2018 metais neregistruotas GIIS dėl {srauto pavadinimas}.
 

2019-05-01 Naujos įmonės negali vykdyti veiklos GPAIS

Įmonės, kurios registruotos JAR nuo 2019 metų sausio 1 dienos negali dirbti GPAIS sistemoje.

 

2019-04-23 GPAIS techninės kliūtys dėl nesukurto funkcionalumo duomenų apie gaminių atliekų tvarkymo organizavimo veiklą suvedimo į GPAIS vykdomą gaminių apskaitą.

Preliminari GPAIS techninės kliūties pašalinimo data – 2019 m. vasario 15 d.

Agentūros vertinimui pateiktos gaminių apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitos (toliau – Ataskaitos) tų GII, kurie 2018 m. vykdė gaminių prekybą LR vidaus rinkai ir buvo pasirinkę individualią atsakomybę, nebus vertinamos iki tol, kol nebus pašalintos GPAIS techninės kliūtys dėl duomenų apie atliekų tvarkymo organizavimo veiklą suvedimo į GPAIS vykdomą gaminių apskaitą.

Pašalinus GPAIS technines kliūtis, vertinimui pateiktos gaminių apskaitos metinės ataskaitos, kuriose nėra privalomų pateikti duomenų apie atliekų tvarkymo organizavimą, bus atmestos duomenų papildymui ir pateikimui iš naujo.

Primename, kad šiuo atveju taikoma Tvarkos, kai negalima naudotis GPAIS aprašo (Aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. D1-73) 48 punkto nuostata:

 „Jei sutriko GPAIS veikla ir dėl kitų techninių kliūčių negalima pateikti duomenis GPAIS atėjus terminui atliekų darytojams ar tvarkytojams, gamintojams ir importuotojams, licencijuotoms gamintojų ir importuotojų organizacijoms, užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriams ir kitiems GPAIS duomenų teikėjams pateikti atitinkamas teisės aktuose nurodytas ataskaitas, šių ataskaitų pateikimo terminas pratęsiamas automatiškai, iki kol bus atstatyta GPAIS veikla ar galimybė pateikti duomenis GPAIS ir bus galima pateikti atitinkamas ataskaitas.“

2019-04-02 Neveikia GII registracija apmokestinamiesiems gaminiams - sutvarkyta

Dėl sistemos klaidos esančios GPAIS sistemoje, registruodamiesi arba koreguodami GII registraciją gaunate klaidą, kad kolektyvinės atsakomybės pavedimas neatitinka prašyme nurodytų duomenų, arba turi būti nurodytas tik toks apmokesinamasis gaminys, kuris neturi vaikinių apmokestinamųjų gaminių (AG007).

 

Klaida dėl jau egzistuojančio žurnalo

Dėl sutrikimų nutikusių vasario 4d. ir kovo 5d. GPAIS sistemoje, daliai vartotojų gali nepavykti sukurti GII, atliekų tvarkymo arba atliekų susidarymo žurnalo. Gaunama klaida, kad toks žurnalas jau egzistuoja arba suvestinė yra patvirtinta. Taip pat gali nutikti situacija, kai suvestinių formavimo būsena tampa "formuojama" ir nekinta ilgiau nei kelias dienas, dėl to nebeįmanoma atlikti jokių veiksmų. Tokiu atveju, rašykite į pagalba@gpais.eu ir nurodykite visą reikalingą informaciją.

 

2019-03-28 Sutrikimai dėl VVS importavimo. Šiuo metu VVS importavimas veikia korektiškai. Apribojimas yra 10 failų.
 
Dėl susiklosčiusios situacijos su lėtu VVS importuotų duomenų apdorojimu, duomenų siuntimui laikinai yra uždėtas 10-ies importuojamų failų apribojimas vienai įmonei/asmeniui, kurio vardu vykdomas VVS duomenų importavimas. Ypač atkreipkite dėmesį, jei Jūsų programinė įranga siunčia duomenis ne vienu failu, o skaido informaciją į kelis failus, pirmi 10 failų bus priimti, o likę atmesti, kol nebus įkelti pirmi 10 esantys eilėje.
Labai atsiprašome už sukeltus nepatogumus!

 

2019-03-28 Neveikia galiojimo datų "iki" suvedimas per VVS sąsąją, jei gaminys yra užrakintas suvestinėje

Datų galiojimo pabaigos laiką galima nustatyti tik rankiniu būdu per portalą. Tai yra numatytas funkcionalumas.

 

2019-03-25 Neveikia duomenų sinchronizacija iš ATVR į GPAIS

Duomenys automatiškai neperduodami iš ATVR į GPAIS, galime atlikti rankinę vienetinę sinchronizaciją, rašykite į pagalba@gpais.eu su antrašte "ATVR sinchronizacija" ir nurodykite įmonės kodą arba REOBJ kodą.

 

2019-02-07 Sutriko GPAIS veikimas

Dėl GPAIS sutrikimo, sistema nutraukė importuojamų failų eilę, gauta klaida "sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path validation failed: java.security.cert.CertPathValidatorException: timestamp check failed". Daliai vartotojų po nutrūkusio importo gali nepavykti siųsti duomenų per naują dėl klaidos, jog toks žurnalas jau egzistuoja.

 

2019-02-04 Sutriko GPAIS veikimas

Sutriko VVS importas, gaunama klaida "Klaida: com.liferay.portal.kernel.dao.orm.ORMException:".

Sutrikimas pašalintas, tačiau dalis vartotojų tuo metu dirbusių su GPAIS gali pastebėti netikslumų savo duomenyse, prašome kreiptis į pagalbos tarnybą.

 

2019-02-01 Šiuo metu neveikia įrodančių dokumentų išrašymas už 2017 m. likučius ir Įrodančių dokumentų išrašymas už savoms reikmėms sunaudotų pakuočių atliekas per surinkėją. Planuojama sutrikimų pašalinimo data: BUS PATIKSLINTA.

GPAIS vartotojai, kuriems aktualūs paminėti GPAIS veiklos sutrikimai ir kitos GPAIS techninės kliūtys, įrodančius dokumentus, susiejančius paliudijimus, patvirtinimus išrašo pagal Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-73 (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f2598840071d11e8b3e7ba9cffd043b1/tgfmwmfPig), nustatytą tvarką – naudodami laikinąsias Tvarkos 3, 4, 5 prieduose išdėstytas dokumentų formas.
Jei susiduriate su įrodančių dokumentų išrašymo trikdžiais, nenurodytais 2018-12-07 pateiktame pranešime, el. laiško, adresuoto pagalba@gpais.eu, temoje prašome nurodyti raktinius žodžius „BLOKUOJAMAS ĮRODANČIO DOKUMENTO IŠRAŠYMAS“.
_____________
*Informacija apie GPAIS veiklos sutrikimus ir kitas technines kliūtis skelbiama vadovaujantis Aprašo 3 punktu